torsdag 19 december 2013

God Jul o Gott Nytt År

                                  God Jul o Gott Nytt År

 

måndag 16 december 2013

Socialdemokraterna fullföljer sin politik

Mitt anförande i Österåkers kommunfullmäktige med anledning av detaljplanen för Täljöviken och krav på folkomröstning:

Vi socialdemokrater anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken

Vi socialdemokrater fullföljer vi den politik vi sedan länge stått för. Allt sedan 80-talet har vi arbetat för att all expansion med nya bostadsområden skall ske västerut och söder om Åkersberga och i närheten av kollektivtrafiken. Av den anledningen har vi som parti sagt nej till förslag till detaljplaner för nya bostadsområden norr och öster från Åkersberga.

Frågan om att etablera ett nytt bostadsområde i Täljöviken är inte en ny fråga utan Österåkers kommun har haft en demokratisk process, under 13 årArbetet med Fördjupat Översiktsplan påbörjades 2001. Östersiktsplanen antogs 2006, den aktualiserades 2010 och där ingår Täljöviken.

Många beslut har genom åren fattats, samtliga med en enda riktning – att bygga ett nytt bostadsområde i Täljöviken. Utifrån den har också samarbetsavtal mellan kommunen och exploatören träffats 2010.

Vill också peka på att det inte heller är en ny politisk fråga. Frågan har förekommit vid flera allmänna val.

Vi socialdemokrater har varit mycket tydliga. Både i valet 2006 och 2010 har vi socialdemokrater gått till val med bostadsbyggnadsprogram där vi pekar på behovet som finns av bostadsbyggande. Vi har tydligt pekat ut att vår att vi ser att en” exploateringen av Runö – Täljöområdet ger möjlighet till ytterligare byggnation av hyresrätter, bostadsrätter och villor”:

Det vi gör nu – är inget annat än att fullfölja den politik vi socialdemokrater sedan länge stått för, och som vi också gått till val på.

Vår uppfattning är att förslaget till detaljplan för Täljöviken är ett bra förslag.

FÖRSLAGET TILL DETALJPLAN ÄR BRA

Det är väl avvägt ur alla aspekter och visar tydligt på att det går att bygga ett trevligt bostadsområde som tar miljöhänsyn. Vi vill peka på några av de positiva effekterna;

• Här kommer att finnas blandade upplåtelseformer; med bostadsrätter, och hyresrätter och småhus. Innehåller även ett vårdboende. Konferensanläggningen rustas upp och planeras innehålla såväl restaurang, som förskola.

• Bebyggelsen i Täljöviken görs öppet och välkomnande för alla att promenera i.

• Strandängarna får en skötselplan som är positivt för miljön.

• Åkerholmarna bevaras och får skötselplan.

• Sly i strandkanten kommer att tas bort som ger bättre möjlighet för bland annat gädda att leka längre upp mot strandängarna vilket är positivt för fiskbeståndet. Långhundraleden blir synlig vilket ökar kulturvärdet.

• Minskad näringstillförsel då jordbruket upphör ger positiva effekter för vattenmiljön.

• Inga fornlämningar berörs av förslaget till Detaljplan.

• Promenadstråket längs skogen kommer finnas kvar

• Med en strandpromenad/cykelväg längs Täljöviken bort mot Näshalvön som knyter ihop strandängarna med naturreservatet på Näshalvön. Det ökar tillgängligheten för hela området.

• Redan i dag, med cykelavstånd finns kollektivtrafik/Roslagsbanan. I takt med utökad omvandling och nybebyggelse kommer förutsättningarna öka för en attraktiv kollektivtrafik

I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande.

Det är alltså politikers uppgift att väga samman olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process och att sedan på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som bara är möjligt fatta de beslut som krävs.

Ett sådant arbetssätt har vi Socialdemokrater. Vi tar reda på fakta, vi har lyssnat på de olika åsikter som finns, vi väger samman allt och bestämmer oss för vad vi själva tycker är den bästa lösningen. Vi har också öppet redovisat vårt arbetssätt och vad vi kommit fram till i olika media, och till organisationer, föreningar och enskilda. Vi har på alla rimliga sätt varit ett tillgängligt parti och som har förklarat och öppet redovisat den politik vi står för.

Vi har varit på plats i Täljöviken vid flera tillfällen. Vi har bjudit in och lyssnat till exploatören, kommunens tjänstemän, på bonden som arrenderar marken.

Länsstyrelsen har godkänt förslaget till Detaljplan och Miljökonsekvensbeskrivningen(MKB:n). Det finns ingen myndighet som motsätter sig planerad ny bebyggelse enligt det förslag till detaljplan som finns. Den demokratiska processen har fungerat. Under tiden har tre allmänna val hållits.

Vi Socialdemokrater har tagit ställning FÖR bebyggelse av Täljöviken för flera år sedan. Vi har precis som många andra under processens gång haft synpunkter och ställt frågor. Vi har noterat att det förslag till detaljplan som nu finns att ta ställning till, i allt väsentlig grad tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna. På så sätt har många bidragit till att det nu finns ett bra förslag till detaljplan.

Vi socialdemokrater har inte funnit några för oss nytillkomna bärande argument mot bebyggelse av Täljöviken. Tvärtom har förslaget till detaljplan stärkt vår uppfattning om att det går att bygga ett bra bostadsområde i Täljöviken.

Kravet på lokala folkomröstning är inte något som vi tar lättvindigt på.

Vi skall nu ta ställning till om en folkomröstning skall genomföras i en fråga där vi redan nu vet att det finns en majoritet i fullmäktige för detaljplanen – för att bygga ett nytt bostadsområde i Täljöviken.

Att säga ja till en folkomröstning, där vi redan på förhand vet vad de olika partierna står, när vi vet att det finns en klar majoritet för nytt bostadsområde i Täljöviken – när vi vet att detaljplanen kommer att genomföras, oavsett en lokal folkomröstning eller inte. Då blir en folkomröstning för oss socialdemokrater enbart för syns skull, ett spel för gallerierna. Det är vi inte beredda att medverka till därför kommer vi att stödja alliansens förslag.

För oss socialdemokrater handlar det om att vara ärlig, ta ansvar och stå för det ställningstagande, den politik vi sedan länge har intagit och öppet redovisat, till och med gått till val på.

Vi har full respekt för det engagemang som visats. Demokrati handlar om rätten att få sin fråga prövad och bli lyssnad till. Att bli lyssnad till är inte alltid detsamma som att få igenom sina åsikter. Demokrati är rätten att bilda opinion, söka stöd för sin sak. Ibland lyckas man, ibland inte. Tro mig, vi socialdemokrater har en del erfarenhet, vet vad vi pratar om.

Det finns något att lära av allt det här- och det är att Österåkers kommun måste se till att befinna sig mitt bland folket i Åkersberga centrum i en permanent lokal där österåkersborna hela tiden och vardagligdags kan följa och uttrycka sin mening över de planer som finns för utvecklingen av Österåkers kommun. Att kravet på folkomröstning reses – är som vi socialdemokrater ser det ett utryck för att finna bättre och kontinuerliga metoder för dialog – och det kommer vi socialdemokrater att medverka till.

fredag 6 december 2013

6000 tidningar på väg ut i brevlådorna

Socialdemokraterna delar ut förtida julklapp – en Rospigg till 6000 hushåll om en av valets sannolikt hetaste frågor - om skolan och om barnen i Österåker
6000 exemplar av Tidningen Rospiggen Nr 12 som handlar om skolpolitiken för Österåker och för Sverige är som bäst på väg ut i brevlådorna i Österåker.
Anders Pettersson ordförande för Socialdemokrater i Österåker och Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition kommer båda ingå i gänget bland dem som skall se till att de 6000 tidningarna når ut i brevlådorna.

onsdag 27 november 2013

Nu har uppvaktningen av polischefen ägt rum

Skrev en motion för ett bra tag sedan som bifölls. Det handlade om den oro som vi socialdemokrater kände när vi fick klart för oss att det skulle ske osedvanligt många pensionsavgångar inom polisen här i Åkersberga. Risken fans att inte lika många nya poliser skulle ersätta de som gått i pension. Då skrev vi en motion till kommunfullmäktige i Österåker där vi föreslog att vi över blockgränserna skulle uppvakta polischefen för att se till att Österåker inte kommer sämre ut vad gäller antal poliser.


Minst ett halvår efter det att motionen bifölls så blev uppvaktningen av.
Tisdagen den 19 november träffade jag och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletscher Sjöman (m) Karolina Björnsdotter Paasikivi i Täby polishus. Vi hade ett bra samtal det känns betydligt bättre att direkt från polischefen höra hur hon ser på utvecklingen. Visserligen kommer en ny polisorganisation att sjösättas som idag egentligen ingen vet vad det exakt kommer att innebära, men polisledningen ingav hopp och förtroende.
 

torsdag 31 oktober 2013

Vad har kommunen fått för pengarna i Åsättra hamn?


Lämnade idag in en skrivelse till kommunstyrelsen i Österåker.Till
Kommunstyrelsens ordförande
samt ledamöter
Kommundirektören

2013-10-30

Angående Åsättra hamn
Vid senaste kommunstyrelsen så bad jag om att vi till nästa kommunstyrelse skulle få en redovisning av vad som hänt vad gäller muddringen av Åsättra hamn.  Detta bifölls och vid nästa kommunstyrelse skall vi nu få information. Det är utmärkt.  Med detta brev vill jag att den information vi kommer att få blir fylligare och  kompletteras så att vi får hela bilden klar för oss.

I kommunstyrelsen har vi vid flera tillfällen fått veta att muddringsarbetet i princip är klart och nu helt plötsligt föreslås att ytterligare miljoner skall tillföras detta projekt (förslag i alliansens investeringsbudget ). Det kändes för oss märkligt och vi tycker då att innan några ytterligare pengar läggs till detta projekt så bör vi få veta hur mycket pengar kommunen lagt ner och vad vi fått för dessa pengar.

Från ekonomikontoret har jag fått uppgift på att totalt utfall för 2013 är 7,7 mkr.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har totalt bokfört 15,3 mkr på Åsättra. Det är alltså mycket pengar som lagts ner och det är som sagt rimligt att vi får veta, vad har kommunen fått för sina pengar?
Vad jag förstår så har arbetet upphandlats. Hur har det gått till? Vad är det för redan utfört arbete som kommun beställt?  Har kommunen granskat om det utförda arbetet är genomfört? Är arbetet besiktigat? I så fall vad visade detta?
Enligt uppgift skall djupet vara 3,4 m. Av en passagerare på en taxibåt (nu i oktober) där man följt ekolodet i hamnen noterades att djupet i inloppet varierade mellan 0,7 m och 1,4 m. Som djupast var det alltså 1,4 m vilket är långt ifrån vad inseglingsrännan skall ha i hela sin längd (3,4m).Självklart kan vattenståndet varit lågt men två meters skillnad är ganska mycket.

I går åkte jag till Åsättra hamn. På plats kunde jag konstatera att ingen verksamhet var igång, men uppsatt anslag meddelade att arbeta skall sättas igång den 1 november. Till höger när man tittar ut över vattnet såg jag ett stängslat område, jag åkte dit för att titta. Där inom stängslat område i storlek som en fotbollsplan ligger muddringsmassor.  En varningsskylt på stängslet står ” Att beträda området kan innebära livsfara, då det är flera meter djupt mudder och lera under den torkade skorpan. Stängslet tas bort först när området är säkert” . Det jag ser och läser ger mig fler frågor;
Är det här det bästa sättet att förvara muddringsmassor på?Finns gifter i muddringsmassorna? Vilka konsekvenser får det? Hur hanteras i så fall dessa gifter?

Hur länge skall muddringsmassorna ligga på den här platsen? En kortare tid och sedan forslas bort? Eller skall dessa ligga kvar?
Om muddringsmassorna skall ligga kvar undrar jag hur gör man då för att marken skall bli säker att gå på? På den mark muddringsmassorna ligger (eller har det blivit mark och tidigare varit vatten??)vad kan denna mark framöver används till ? Går marken alls att använda eller blir det för alltid ett inhägnat område?

Alltså, denna fråga har tre delar.
1. Kostnaderna och vad har vi fått för pengarna
2. Upphandlingen- vad har kommunen beställt för arbete och vad har vi fått utfört. Är det besiktigat, ec
3. Miljöaspekter vad gäller muddringsmassorna, se ovan

Bifogar bilder

Med vänliga hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition
i Österåker


 

onsdag 23 oktober 2013

Utveckling & kvalitet -inte bara ord!


- Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården. Samtidigt ligger storstadens puls nära, men ändå tillräckligt långt ifrån. Österåker är platsen som det är skönt att komma hem till.
Möjligheterna till en spännande utveckling för Österåker är stora. Det gäller att ta vara på dem. Utveckling sker inte av sig självt. Det gäller att våga erkänna att det finns brister som behöver åtgärdas likväl som att se det som är bra och som kan utvecklas ännu mer.
Utveckling & kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.
Därför lägger nu Socialdemokraterna i Österåker ett budgetförslag som tar flera nödvändiga steg på vägen mot ett ännu bättre Österåker.
Några exempel:
·        Minskning av barngrupperna med ett första steg 2014 med fokus på de allra minsta barnen.
·        Höjd skolpeng i syfte att ge mer stöd till eleverna, genom att anställa fler lärare och därmed skapa möjlighet till mindre klasser och tid till fördjupade undervisningsmetoder.
·        Höjd ersättning till äldreomsorg i särskilt boende, med 10 procent, med krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare.
·        Mer resurser till Hemtjänsten och till Korttidsboendet i Alceahuset
·        Ett handslag för trafiklösningar
Socialdemokraternas budgetförslag innebär drygt 128,3 miljoner kronor mer än föregående års budget 2013. Det ger tillexempel Kultur- och utbildningsnämnden  58, 8 miljoner mer samt vård- och omsorgsnämnden 52,2 miljoner kronor.
Socialdemokraterna lägger 37,5 miljoner kronor mer till utveckling och kvalitet i 2014 års budget än den borgerliga majoriteten.
Vi investerar blanda annat 4.5 miljoner kronor på lekplatser och skolgårdar samt 1,5 miljoner kronor på att rädda kulturvärden.

Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 18:65 kronor

torsdag 10 oktober 2013

Överskottet kommer inte att röras!

I kommunfullmäktige nu i måndags (7/10) under punkten delårsrapport la vi samma tillägssyrkande som i kommunstyrelsen som jag berättade om i tidigare inlägg. Då delårsrapporten visar på ett nytt överskott vid årets slut cirka 123 Mkr, så tyckte vi att delar av denna summa kan användas redan nu till särskilda insatser.Vi la därför ett tilläggsförslag i två punkter, som innebar följande:
 
 1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

Här fick vi stöd av mp och v. Samtliga borgerliga partier, dvs M, Fp, C, Kd, Öp, Roslagspartiet röstade mot
Det innebär att pengarna inte rörs utan blir till ett överskott vid årets slut.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:

-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-         upprustning av kommunens lekplatser
-         investeringar i trafikförbättrande åtgärder
-         rädda viktiga kulturvärden genom investeringar i tex Slussvaktarbostaden (1 mkr)
Tunaborgen( 1 mkr), parkeringsplats vid Gottsundaborgen( 200 tkr), Drängstugan vid
tingshuset (300tkr)

Vårt andra förslag fick inget stöd alls ( ev v)

Se och lyssna gärna på hela debatten på webb-tv: Finns en del underbara kommentarer.
https://www.osteraker.se/externwebb/specialsidor/webbsandningar/webbtv20131007.14897.html 

torsdag 26 september 2013

Använd överskottet lägg inte allt på hög!

I går kväll var det kommunstyrelse och vi behandlade Delårsbokslutet för Österåkers kommun. Återigen visar prognosen att kommunen ligger 42 mkr över sin budget och med prognos på ett resultat på ver 100 miljoner.

Det är inte okänt att det finns utvecklingsområden, behov i Österåkers kommun som borde täckas. Det som vi som socialdemokrater ser som mest akut- är det som vi i går lyfte för att
vi tycker att det borde vara här som i vart fall en del av överskottet borde gå till:

Vi föreslog följande

1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:
-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-         upprustning av kommunens lekplatser
-         investeringar i trafikförbättrande åtgärder
-         rädda viktiga kulturvärden genom investeringar i tex Slussvaktarbostaden (1 mkr)
Tunaborgen( 1 mkr), parkeringsplats vid Gottsundaborgen( 200 tkr), Drängstugan vid
tingshuset (300tkr)

Socialdemokraterna la sitt förslag i kommunstyrelsen 2013-09-25. Vid omröstning röstade samtliga borgerliga allianspartier inklusive Roslagspartiet mot att använda överskottet. Mp la ned sin röst.

 

söndag 22 september 2013

Söndagens trafikutfrågning kom lika mycket att handla om miljlöfrågor

 


Söndagens politikerutfrågning om trafikfrågor i Åkersberga centrum, på stationsgatan som för dagen var avstängd. Här fanna Österåkerskommun på plats med informaton om kommunens planer för utveckling av infrastukturen, men vägar och grönytor.

Ann-Christine Furustrand;
- Österåkers kommun har sedan 60 talet varit en tillväxtkommun, det vill säga det är hit som människor valt att flytta med sin familj. Människor har frihet i vårt land att få flytta dit de önskar, och det är en främmande tanke för oss socialdemokrater att vilja förbjuda någon att flytta hit, tvärtom välkomnar vi dem som väljer att bosätta sig här i Österåker.
- Att vara en tillväxtkommun ställer stora krav på oss politiker att vara förutseende att se till att samhällets alla delar fungerar, allt ifrån förskola, skola till äldreomsorg och kollektivtrafik och vägar. Vi socialdemokrater är övertygade om att det går att bygga samhället med fina bostadsområden på ett miljövänligt sätt och med bra kollektivtrafiklösningar. Vi är övertygade om att det går att bygga ett mycket bra bostadsområde i tex Täljöviken.

- Österåkers kommun måste bygga ut sin lokala kollektivtrafik. Varför inte lokaltrafik med små busser, kanske till och med s k djump on djump off bussar som tar människor till närmaste kollektivtrafikknutpunkt.

- Tycker det är bra att människor engagerar sig i hur markanvändningen bör vara i kommunen. Att det numera finns ett naturreservat , Näsudden som är skyddat för all tid framåt, och att ett nytt naturskyddsområde Karsvreta träsk snart blir verkligehet är viktigt och bra. I debatten idag kan det låta som dessa områden inte existerar, att alla grönområden sspeciellt på Runilandet skövlas, så är det verkligen inte.
 

torsdag 19 september 2013

En vecka med fokus på trafikfrågor

I veckans nummer av lokaltidningen Kanalen informerar vi om att vi socialdemokrater tar ett initiatvis om vi valt att kalla för ett handslag för trafiklösningar. Utförda medborgarundersökningar visar tydligt att trafikfrågorna är något som många oroar sig för. Vi vet att det finns problem oh at lsöa trafikfrågorna är ingen enkl uppgift. Ingen har facit i hand och svar på alla lösningar men vi tror att Österåkers kommun har en chans att komma framåt - om de förtroendevalda är beredda att ta ansvar och komma överens om vilka trafiklösningar som är nödvändiga. Därför tar vi socialdemkrater initiativ till att söka en så bred överenskommels som möjligt för att lösa trafikfrågorna. Jag har nu tagit kontakt med alla partier i Österåkers kommunfullmäktig och vi avvaktar nu svar - om intresse finns.

I går fick jag trevligt besök av några elever som går i femman i Korallens friskola. De intervjuade mig om bland annat trafiksfrågor. Samtidigt som de filmade med sina mobiler. Ska bli spännande at se hur eleverna fick ihop det.

Idag så har jag varit med om en träff med Trafikverket. Bra möte. Det gäller verkligen att kommunens utveckling och Trafikverkets planer för upprustning av vägar och planer för nya vägar och trafiklösningen går hand i hand. Givetvis diskusterades breddningen av väg 276 och kommunens bestämda uppfattning att se till att en rondell kommer till innan breddningen sker nästa år. Jag är lvertygad om att dessa trafikproblem kommer att lösas.

På söndag i Åkersberga centrum kan man komma till bla Stationsvägen och prata om trafikfrågor och om utvecklingen av Åkersberga centrum. Kl 13.00 sker en paneldebatt som jag kommer att delta i tillsammans med Bengt Olin (s).

tisdag 17 september 2013

Öppet (S)var om Täljöviken

Till
Naturskyddsföreningen i Österåker
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
2013-09-16

Svar på öppet brev angående folkomröstning gällande framtiden för Täljöviken och Näs

Socialdemokraterna anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken
Kommunernas och politikers ansvar.I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande. Det är alltså en politisk uppgift att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Plan- och byggfrågor väcker ofta människors intresse och det uppstår olika åsikter och syn på hur ett markområde bäst planeras. Konflikt, i betydelsen olika åsikter, mellan olika ståndpunkter tillhör politikens vardag. Det är därför vi har olika partier. Det är politikers uppgift att väga samman och att fatta beslut på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Ett sådant arbetssätt har vi socialdemokrater. Vi tar reda på fakta, vi lyssnar på de olika åsikter som finns, vi väger samman allt och bestämmer oss för vad vi själva tycker är den bästa lösningen. Så gör vi i alla frågor och så har vi även gjort vad gäller Täljöviken.

Det vi socialdemokrater har kommit fram till är att det både går och är önskvärt att bygga bostäder i området.

Tidigare ställningstaganden
Socialdemokraterna har sedan lång tid tillbaka (80-talet) arbetat för att Österåker expansion ska ske västerut. Detta bland annat på grund av tillgången till kollektivtrafik, vägar, vatten, avlopp och med bra lösningar för miljön. Vi har genom åren ansett att bebyggelsen österut i första hand bör begränsas till ”omvandlingsområden” där en accelererande permanentning sker och i anslutning till befintlig bebyggelse i dessa områden. Exempelvis motsatte vi oss byggandet av Skärgårdsstad och nyligen planerna på byggande av ett nytt område med 300 hus vid Östanå (om 150 av de boende skulle åka genom Åkersberga morgon och kväll så skulle de bidra till en extra ökad köbildning på nästan 1 km).

Socialdemokraterna har slagit vakt om strandskyddet på 100 m. Vilket i princip följs i förslaget till detaljplan för Täljöviken, till skillnad från många andra detaljplaner.I övrigt har vi inte motverkat att kommuninnevånare kan bygga och bo i fina och naturnära områden.

Beslut och planering av markområden på Runöhalvön pågått länge
Kommunernas ansvar för den fysiska samhällsplaneringen styrs av lagstiftning och som Boverket och Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheter för. Det vill säga de kontrollerar att kommunerna sköter sin uppgift i enlighet med lagstiftningen.

Frågan om markplanering för det aktuella området på Runöhalvön, Täljöviken och Näs är ingen ny fråga. Redan år 2000 gav den politiska ledningen på den tiden uppdrag om fortsatt planläggning av förnyelseområdena där Täljöviken rangordnades högt i prioritet. 2003 fattades beslut om vision och markreglering för Täljöviken. Kommunfullmäktige fastställde år 2006 en fördjupad översiktsplan för Täljöviken och 2010 fastställdes genom beslut ett planprogram för Täljöviken-Näsängen och ett samarbetsavtal med exploatören och uppdrag om detaljplan gavs.

Under hela processen, som nu pågått i minst 13 år har samråd skett, alla intressenter har haft möjlighet att ge synpunkter. Ingen tillsynsmyndighet har riktat klagomål, vad vi kunnat hitta, över kommunens hantering av det aktuella området. Nu finns ett förslag till Detaljplan som ännu inte fattats beslut om för Täljöviken. Den planen har processats och intressenter har lämnat in sina åsikter, en MKB är gjord, och förslag till exploateringsavtal finns.

Vi socialdemokrater anser att det förslag till detaljplan för Täljöviken, som ligger klart för att fatta beslut om är ett bra och väl avvägt förslag.

Under processen gång har förslaget ändrats och förbättrats, inkomna synpunkter har bidragit till det.

Vi vill i vårt svar peka på några faktorer:
• Inom planområdet finns inga fornlämningar som berörs av förslaget.
• Arrendatorn vid Näs gård har deklarerat att de ämnar att upphöra med jordbruksverksamhet. Idag är det endast sk vall, inga för människan ätliga  grödor som odlas på den f .d  åkermarken.
• Skötseln av strandängarna har utvecklats med en naturvårdsanpassad skötselplan som möjliggör en positiv utveckling av ängarna.
• De planerade bostäderna har under processens gång flyttats upp i området från stranden. Ett exempel bland flera är att två radhus i norr, inom strandskydd, har utgått.
• I planförslaget, Täljöviken, finns utrymme för cirka 350 bostäder, av dessa är huvuddelen småhus, medan cirka 140 bostäder planeras som lägenheter varav en del av dessa kommer att bli hyresrätter.
• En gång-och cykelväg anläggs som förbinder Täljövikens bostadsområde med det vackra naturreservatet vid Näsudden som markägaren mycket generöst ställt till allmänhetens förfogande, sedan tidigare.
• Genom förslaget kommer Långhundraleden, idag fullkomligt igenväxt, åter bli synlig. Här kan skyltning göras som informerar om dess historia. På sikt kan gång- och cykelvägen förlängas att gå längs hela Långhundraleden – ett spännande scenario.
• Genom den föreslagna strandpromenaden ökar tillgängligheten till området.
• De partier som har höga naturvärden ligger utanför planområdet och finns kring Näs gård och Näsuddens naturreservat
• Av de kända djurarter som omfattas av artskyddsförordningen, bedöms (MKB;n) inga påverkas på ett sådant sätt att den regionala eller kommunala populationen hotas.

Alternativet - hur ser de ut?
Flytta upp bebyggelsen ännu längre upp
Alternativa platser och utformningar för bebyggelse har prövats under processens gång.  Skulle bebyggelsen flyttas ännu längre upp från det föreslagna läget innebär det påverkan på de fornlämningar som finns. Fornlämningarna är lokaliserade till skogsmarken eller i Näs gårds direkta närhet. Fornlämningarna utgörs av bland annat stensättningar och gravlämningar.

Vi socialdemokrater vill inte medverka till att dessa kulturvärden i form av fornlämningar påverkas negativ. En förflyttning av bebyggelsen norrut skulle även inverka negativt på barrblandskogen där gamla tallar återfinns. Här finns signalarter för värdefull skogsmark som Tallticka och viktiga ekologiska strukturer så som gammal tall och död ved.

Ovanstående fakta talar, enligt vår uppfattning, för det förslag vad gäller placering av bebyggelsen som föreslås i förslaget till detaljplan.

Det s k noll-alternativet – ett nej till bebyggelse
Den aktuella marken äger inte Österåkers kommun utan den är privatägd. Det sk nollalternativet  innebär att nuvarande markanvändning fortgår.

Då brukarna av den arrenderade marken avser att lägga ner jordbruksverksamheten kommer det endast vara vallodlade betesmarker, och på sikt troligen inte ens det. Idag förekommer ingen slåtter eller bete på strandängarna utan dessa växer långsamt igen.

Vid en byggnation, enligt förslag till detaljplan ingår en skötselplan i syfte att bevara strandängarnas värde. Strandområden är allmän platsmark, vilket innebär att kommunen svarar för skötseln. Långhundraleden skyddas på detta sätt. Området görs mer tillgängligt framförallt genom ny gång- och cykelbana.

Ovanstående fakta är exempel, som enligt vår uppfattning, talar för förslaget till detaljplan för Täljöviken

Konsekvenser av nerlagt arbete, av beslut och ingånget avtal
Precis som vi ovan har beskrivit så har planeringen för en bebyggelse i det aktuella området pågått under minst 13 års tid. Beslut har fattats, däribland ett samarbetsavtal som slöts i maj 2010 mellan parterna, dvs Österåkers kommun, Österåkers vatten AB och Österåkers Näs fastighets handelsbolag. I det avtalet har parterna förbundits sig att tillskapa byggrätter i Täljöviken.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att alla fakta i frågan om bebyggelse eller inte i till exempel Täljöviken tas fram och blir känt. Därför vill vi veta vilka konsekvenserna kan bli om Österåkers kommun tvingas bryta redan ingånget avtal.

Folkomröstning av bebyggelse eller ej
Det finns många frågor omkring en folkomröstning som nu måste redas ut. Innan vi socialdemokrater bestämmer oss för hur vi skall se på den frågan vill vi att alla fakta och konsekvenser ska belysas innan beslut tas. Detta för att vi politiker och ledamöter i kommunfullmäktige är de som är satta av medborgarna att ta ansvar för Österåkers kommun, och skall fatta beslut utifrån Österåkers kommuninnevånares bästa. Det förutsätter, enligt vår uppfattning, att politiker ska veta vad det innebär när ställning skall tas till om en folkomröstning skall ske.
Det är vi politiker som skall ta ansvar för och hantera resultatet av en folkomröstning, oavsett vad det resultatet blir.

Saklig debatt med respekt för varandras ståndpunkter
Vi Socialdemokrater vill med vårt brevsvar redovisa vår ståndpunkt och samtidigt rikta en uppmaning till alla, inklusive oss själva, så att vi får ett klimat och en diskussion som präglas av respekt för de olika ståndpunkter som finns i frågan om bebyggelse av Täljöviken av  Runölandet liksom även om frågan om en folkomröstning skall ske.

Alla har rätt att argumentera för sin sak. Den rätten har också vi socialdemokrater. Vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till en saklig debatt
Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition i
Österåker
Leif Pettersson (S)
gruppledare för S i kommunfullmäktige

Ett handslag för trafiklösningar


I Österåker är trafikfrågorna en så ”het potatis” att inget parti riktigt vågar sätta ner fötterna.  På så sätt riskerar det att lamslå i stort sett alla trafiklösningar. Trafikfrågorna är inte enkla att hantera, alltid berör trafiklösningar någon del av kommunens medborgare. Vi socialdemokrater tycker att det är frustrerande. Att ingenting händer förlorar medborgarna på som får ägna sig åt att sitta i bilköer och vänta i korsningar på att få komma ut på vägen.

Vi socialdemokrater vill åstadkomma en bred blocköverskridande överenskommelse för att lösa de för medborgarna och kommunen så viktiga trafikfrågorna. Vi kallar det för ett handslag för trafiklösningar.

Våra argument för en blocköverskridande överenskommelse

Utförda medborgarundersökningar visar att trafikfrågorna är en av de viktigaste frågorna för kommunens invånare. Inget parti har presenterat någon helhetslösning eller någon hållbar strategi för att komma tillrätta med trafikproblemen. Inget enskilt parti kan heller åstadkomma något i dessa frågor på egen hand.

För att få igenom nödvändiga trafiklösningar måste kommunen prata med en röst för att nå framgång hos ansvariga myndigheter. Nyckeln till framgång, enligt vår uppfattning, heter därför samarbete.

Österåkers kommun måste på, såväl kort, medellång och lång sikt, kunna genomföra nödvändiga trafiklösningar, för medborgarnas bästa. Vi ser det som en grundförutsättning för en positiv framtidsutveckling av Österåkers kommun. Målet är att politiken, medborgarnas företrädare, uppträder enigt gentemot våra motparter Trafikverket och SL /SLL i diskussionen om lösningar och tidsutfästelser för att så effektivt som möjligt samordna i takt med kommunens expansion.

Att lösa trafikfrågorna är ingen enkel uppgift. Ingen har facit i hand och svar på alla lösningar men vi tror att Österåkers kommun har en chans att komma framåt – om de förtroendevalda är beredda att ta ansvar och att komma överens om vilka trafiklösningar som är nödvändiga

Därför tar vi socialdemokrater initiativ till att söka en så bred överenskommelse som möjligt för att lösa trafikfrågorna. Vi tar nu kontakt med de partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Vi hoppas få besked från alla partier i Österåkers kommunfullmäktige, om intresse finns.

Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition i
Österåker

Leif Pettersson (S)
gruppledare för S i kommunfullmäktige

Anders Pettersson (S)
ordförande för socialdemokraterna i Österåker
 

måndag 2 september 2013

Luftslottet - hur bra film som helst !

I fredags var jag på premiär på Berga teater i Åkersberga på filmen Luftslottet - När skiten träffar fläkten,  som är producerad av kommunens ungdomsård Berga gården. Den var proffsig i alla dess delar. Vi kan i Öteråker vara stolta över att dessa förmågor finns i kommunen. Bra jobbat Berga gården, all heder åt er och åt Magnus G Bergström som gjort ett mästerverk.

Vi var sex socialdemokrater och så till det respektive som gick och såg filmen, Vi såg några få moderater, en österåkerspartist, men sedan saknades i stort sett alla andra företrädare, trots att samtliga i kommunfullmäktige fått inbjudan.

Var vad ni i folkpartiet ? I vänsterpartiet? i centern? i miljöpartiet ? i Roslagspartiet?

Uppmanar er, att om tillfälle ges, ta chansen och se filmen http://youtu.be/5svyq69WBf4

 

torsdag 29 augusti 2013

Hellre kvalitetsökning än skattesänkning


Regeringen Reinfelt lånar till nya skattesänkningar som de s k femte jobbskatteavraget.  Det är inte ansvarsfullt, enligt min åsikt. Ser förslaget om nya skattesänkningar som ett uttryck för att de sk nya moderaterna nu visar att det är samma gamla moderater som vet hur man med skattesänkningar "köper " sig väljare, kosta vad det kosta vill.

Nu är inte moderaterna i Österåker så mycket annorlunda. Kommunen har visserligen en god ekonomi med flera hunra miljoner i den kommunala kassan. Men skattemedel kan användas på fler än ett sätt. Som ett alternativ till skattesänkningar kan man investera skattemedel i att öka kvalitén i förskola ( minska barngruppern), utveckla skolan ( mindre klasser, ökad skolpeng etc) satsa på en vlfungerande omsorg om kommunens äldre, på Hemtjänsten. Det finns många områder där Österåkers kommun borde förbättras, ta tag i trafikproblemen, rusta upplekplatser, ta ansvar för och säkra de kultrvärden som finns inom kommunen.

När skattesänkning prioriteras - prioriteras kvalitetsökningar och utveckling av kommunen bort.
Det handalr om att göra ett val, och här ligger de grundläggande skillnaderna mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Lyssnar till Jonas Eliasson, professor KTH i transportsystemanalys.Mycket intressant.

Han beskriver att färdsträcka per person och dag har ökat historiskt sett. Det beror till exempel på att det är lättare at tranpostera sig genom teknisk utveckling. Moderna samhället kräver mer o längre transporter ( arbetskraftens specialisering, etc) . Alla färdmedel ökar, kvinnor o mäns resande ökar, allt ökar. Bättre tillgänglighet. Hög tillgänglighet får man om man bor i städer. Städer är innovationsproducent och produktivitetshöjare. Har man hög till gänglighet ökar innovationerna och specialiseringen. En tät och stor marknad har sina fördelar. Packar man ihop människor i städer blir det trängsel, det är oundvikligt.
Några nödvändiga principer för attraktiv kollektivtrafik.
walkability, kompakt planering, begränsa biltrafiken. Attraktiv kollektivtrafik
 - Attraktiv kollektivtrafik är lätt att använd o förstå, snabb, hög turtäthet, pålitligt och punktligt, kort avstånd till och från station, bekväm, prisvärd.
 - Walkability, hälsosamt och trevligt, yteffektivt - (stadsmark är värdefull), alla koll-resor startat med gång, designa gaturum runt trafikanter, håll urbana avstånd korta. Lätt att gå, lätt att orientera sig viktigt för att attrahera människor till en kommun.
 - Begränsa biltrafiken. Investeringar kommer inte att vara tillräckligt var sig i vägar eller infrastruktur för att kunna minska trängseln. Biltrafiken måste prissättas, parkeringsavgifter, trängselavgifter.

 - Kompakt planering. Låg täthet- längre resor mer trängsel på väg och i kollektivtrafik. Hög täthet ger kortare resor, mindre kapacitetsbehov ….och lättare göra kollektivtrafik konkurrenskraftig. Planera kompakt i mikro och makroperspektiv.

onsdag 7 augusti 2013

Kulturvärden i fara

Åter tillbaka i kommunalhuset och vid en genomgång av inkommande mejl fastande jag speciellt för ett från Hembygdsföreningen.

Fick ett mejl från Hembygdsföreningen som berättade att Jordbruksmuseet var i fara. Ur mejlet framkom att Hembygdsföreningen i snart ett års tid försökt finna en lösning för de jordbruksrelaterade samlingarna som finns i huset i Smedby. Eftersom jag anser att det är rimligt att kommunens kulturvärden bör ses som ett gemensamt ansvar vi alla som bor i Österåker har att värna om inte minst för att kommande generationer ska kunna få tillgång till samlingarna. Likaså föremdlar samlingarna en gammal kunskap som riskerar att gå förlorad. Ur det perspektivet menar jag att Österåkers kommun bör ta ett mer uttalat ansvar för kultvärdena i kommunen. Exakt hur det ansvaret skall se ut är en fråga som måste klargöras. Hembyggdsförening har genom åren gjort och gör fortfarande en fantastisk insats, men det är inte realistiskt att låta Hembygdsföreingen ta hela ansvaret, föreningen skall givetvis fortfarande finnas med,  med sin kunskap och engagemang men det skall ligga på en rimlig nivå . Så idag var jag och Rosita Olsson Palmberg politisk sekr (S) och fick en rundvisning i den lokal där Jordbruksmuseets samlingar finns i Smedby. Det var mycket intressant, och därefter fick vi en rundvisning också i Hembyggdsmuseet i Båtstorp.
Tack Hembygdsföreningen och Hans Rockberg för att ni guidade oss runt, det var värdefullt för oss att se.
Bilder från guidningen kommer snart

torsdag 27 juni 2013

Idag åkte jag bussen till Dommaruden

 

Med start kl 12.00 fån Åkersberga station åkte jag med bussen som nu börjat går till Dommarudden. Trots denna något lite mulna dag var det 7 personer som åkte denna tur.

Fick trevligt sällskap hela vägen av passagerare som välkomnar att en buss nu äntligen går till Dommarudden.


Jag kände igen argumenten för bussen som
framfördes under turen - de var precis samma
argument som jag framförde när den socialdemokratiska motionen om att inrätta en busslinje till Dommarudden debatterades i
 kommunfullmäktige.

Att ha kämpat får att åstadkomma någonting, som just denna busslinje, och sedan se den och åka med i verklighten känns väldigt bra. Det är inte alltid man som politiker kan så tydligt se resultatet av sin och sitt partis kamp, men det kunde jag idag. Roligt.


Skulle dock önska att skyltningen om  vart bussen går ifrån vid Åkersberga station kunde vara tydligare.  På bussen fanns nu en skylt i alla fall om en väl blygsam, inte fel om även den kunde skyltas upp lite bättre.

Hoppas på lite bättre väder med sol och att fler gör som jag och vi andra sju som idag åkte bussen till Domrudden.
Bussen går tisdagar, torsdagar, lördag och söndag från den 18 juni till den 18 augusti. På förmiddagen går bussen från Åkerberga klockan 10 och kl 12 till Domarudden och sedan tillbaka till Åkersberga klockan 14 och 16. Hållplatser är Åkersberga sttion 635/623, Sörgårdsvägen, Norrgårdsvägen, Alceahuset, Oxenstiernas väg, Åkerstorp, Össebyvägen, Båtstorp, Solskiftesvägen.

Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt ?

Hej !, Vill ni läsa något som i alla falla jag tycker är tänkvärt och som har bäring på vilket samhälle vi vill ha och hur vi tycker att skattemedel skall hanteras. Då kan jag rekommendera denna artikeln - för moderaterna i Österåker kännsdå  inte vid partiets avknoppningsstopp. Läs gärna.

På Aftonbladets webbtidning skriver Helene Hellmark Knutsson och undertecknad en artikel där vi ifrågasätter
- Hur stort stöd har M:s avknoppnings-stopp lokalt? och utifrån landstingets horisont - S i Stockholms landsting: Moderaternas aningslösa uttalanden saknar all trovärdighet

Så här lyder artiklen i Aftonbladets webb tidning, publicerad nu i veckan.

Inför valet 2006 gick Stockholmsmoderaterna till val på så kallade avknoppningar, det vill säga att kommunal och landstingsdriven verksamhet skulle säljas ut för att skapa fler utförare inom vård, skola och äldreomsorg. Verksamheterna såldes dock inte enligt marknadsmässiga principer utan slumpades bort till underpriser. 2007 såldes bland annat landstingsdrivna Serafen till vårdcentralens egna läkare. De betalade 694 500 kronor. Förra året blev det känt att vårdcentralen sålts vidare för 20 miljoner kronor. 2008 såldes förskolor och hemtjänster till anställda i Stockholm stad för sammanlagt 3,4 miljoner kronor. Vid en värdering av verksamheterna fastslogs det riktiga värdet till 81,7 miljoner kronor. Exemplen är många, även utanför Stockholms stad. I Österåker fick en moderat politiker med uppdrag i kommunen köpa Röllingby gymnasium för endast 170 000 kronor.

Med varierande ursäkter har Stockholmsmoderaterna vid flera tillfällen försäkrat allmänheten om att de ska sluta med bortslumpandet av gemensamma tillgångar, som när finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) kommenterade vidareförsäljningen av Serafen: ”Vi såg inte hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet.”Det är ett uttalande som saknar all trovärdighet. Sveriges Radios Ekoredaktion kunde förra året avslöja att den moderata landstingsledningen redan före försäljningen fått information om att vårdcentralen var på väg att säljas till underpris, ändå valde de att genomföra affären. Det talar för att ideologi, snarare än att värna skattebetalarnas pengar, sattes i första rummet.
Den 15 juni, i Ekots lördagsintervju, lovade det moderata finansborgarrådet Sten Nordin återigen att han och hans partikamrater skulle sluta sälja ut kommunal verksamhet till underpris. Moderaternas partisekreterare Kent Persson gick samma dag ut och lovade att partiet centralt vill se hållningen som en ”grundpolicy” i alla landets kommuner inför valet 2014, men tillade samtidigt att det är upp till varje kommun att på egen hand besluta om de vill följa policyn eller inte.

Det har visat sig att det finns anledning att ifrågasätta hur stort stöd Moderaterna centralt har för sin grundpolicy. En policy som inte har något stöd bland lokala moderatpolitiker blir ju inget annat än tomma ord. Så sent som måndagen den 17 juni, två dagar efter Kent Perssons löfte, beslutade den moderata ledningen i Österåkers kommun om nya riktlinjer för hantering av personalinitiativ till överlåtelse av kommunal verksamhet. Vid genomgången för budgetförutsättningar för 2014 i Österåkers kommun talade dessutom kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M) om att alla kommunens nämnder får i uppdrag att komma in med en lista över verksamheter som ännu inte knoppats av.

De nya riktlinjerna i Österåkers kommun innebär att man nu även ska ta hänsyn till marknadsvärde, och inte som tidigare, när man sålt verksamheterna till värdet av inventarierna. Men det är knappast någon garanti till väljarna att slöseriet med skattebetalarnas pengar fått ett slut. Samma riktlinjer antog Stockholm stad efter att Stadskontoret i en rapport från 2008 slagit fast att utförsäljningarna varit olagliga. Hemtjänsten i Skarpnäck är en av de verksamheter som såldes ut efter Stockholms stads nya riktlinjer. Trots det kunde enhetschefen som köpte hemtjänsten av kommunen inom några månader sälja vidare verksamheten med en vinst på 1,9 miljoner kronor.
Som ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län respektive oppositionsråd i Österåker tycker vi det är dags att Moderaterna talar klarspråk. Väljarna i Stockholms län och resten av Sverige förtjänar ett tydligt svar hur Moderaterna planerar att använda våra gemensamma skattepengar.
Socialdemokraterna menar att om offentlig verksamhet ska konkurrensutsättas då skall det ske genom upphandling. Skattepengar ska gå till bättre kvalitet i vården och mindre barngrupper i förskolan - inte till privata fickor. Det tjänar patienterna och barnen på. Det tjänar vi skattebetalare på, och det tjänar seriösa privata företag på som får schysta spelregler och en jämlik konkurrens.

Helene Hellmark Knutsson
ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms län

Ann-Christine Furustrand
socialdemokratiskt oppositionsråd i Österåker

 

tisdag 25 juni 2013

Snart dags att möta sommaren Snart är det dags för att möta sommaren, få ägna lite mer tid åt familj och vänner, riktigt längtar. Jag har lovat mig själv att ladda batterierna ordentligt i sällskap av mina nära och kära, främst min älskade man Reynoldh som står ut med mig och allt vad det innebär med mitt uppdrag, så förståss och mina två barn, deras sambos och förståss min älskade dotterdotter, som i höst får en kusin när jag blir farmor - finaste uppdraget jag har- och jag älskar det. Vilken förmån det är att få följa ett litet barn genom alla vedermödor som att få tänder, ha ont i magen, lära sig krypa, bli frustrerad och förbannad när något inte går som det är tänkt.

Men först en liten tillbakablick. Det har varit en många gånger speciell och intensiv tid från årsskiftet fram till idag. Många handlingar har det blivit att läsa, uppgifter att kolla och åter kolla.En och annna reservation har vi skrivit och ett och annat yrkande/ förslag har jag och det parti jag företräder, socialdemokraterna, lagt.  Varje vecka före kommunfullmäktige har jag suttit i närradion " sossarna direkt" och berättat om vilka frågor som det skall beslutas om i kommunfullmäktige och hur vi socialdemokrater ser på förslagen, vilka motförslag vi tänker lägga och varför vi gör det.

Österåker har återigen stått i blickpunkt då chef efter chef i strid ström valde att lämna sitt arbete här i Österåker. Flera av dem lämnade med tydlig kritik mot ledningen i kommunen. Turbulensen var smärtsam, ibland kändes det som att varje gång jag slog på datorn och tittade på inkomna mejl så var det någon ny personal som tackade för sig och aviserade sin avgång. Det är klart att kommunen inte befann sig i en normal situation, läget var både allvarligt och akut. Det tog alldeles för lång tid för den moderatstyrda alliansen att visa på insikten i det allvarligta läget. Försöken att tona ner och ge en annan bild gav ett märkligt och okänsligt intryck.Nu pågår rekrytering av dessa tjänster, processen är igång och intervjuer gjorda. Efter sommaren skall vi kunna hälsa en ny kommundirektör välkommen och så sakteligen vända skutan mer upprätt igen. En konsult anlitades som tittade över hur kommunen hanterade arbetsmiljön, han efterlämnade konkreta förslag för en uppgradering av dokument som inte längre rimmade med gällande lagstiftning. Hur kunde det bli så här ? Jag har ställt frågan flera gånger. Viktigt är att se till att arbetsmiljöfrågorna framöver ges den prioritet dessa måste ha för att Österåkers skall bli en i alla delar välfungerande organisation och förvaltning.

Socialdemokraternas ordförande Anders Pettersson( se bild ovan)  och jag började ge ut en nättidning för att sprida information och nyheter från kommunpolitiken. Vi såg ett behov av att få ut de förslag vi lägger och de synpunkter vi har för dem som vill veta mer om vad som händer i kommunen. Det har varit ett roligt och uppskattat jobb och vi kommer att fortsätta med det, förståss.

 Till avdelningen mer spektakulära ståndpunktet har nog kommit från Björn Pålhammar och centern som envist frågat mig om vi socialdemokrater verkligen inte tycker att kommunen skall ta ansvar för Östanå slott. Och svaret är givet - Nej vi tycker inte att det är en kommunal prioritering att ta ansvar för ett privat slott som tidigare ägare struntat i att underhålla så att det nu mer eller mindre står och rasar.

Tråkigt ja visst. Men ansvaret är tidigare ägares - inte Österåkers kommuns. Bara tanken att man så lättvindigt fån borgerligt håll kan tänkas vara beredd att skicka notan för ett illa underhållet slott till skattebetalarna  i Österåker, upprör i alla fall mig. Den borgerliga moderatstyrda alliansen har tänkt flera höga tankar om Östanå slott. Ett annat är att slottet skulle kunna bli ett äldreboende. Oj, säger jag, det skulle sannolikt bli norra Europas dyraste. Så jag hoppas det bara var prat, mer rädd om skattemedlem måste man vara, eller hur ?

Bussen till Domarudden som vi socialdemokrater denna mandatperiod motionerat om, och under tidigare mandatperioder framfört som önskmål, kommer att gå nu hela sommaren.

Jag hoppas att busslinjen kommit för att stanna. Roligt att så många politiker av olika sort nu säger sig ha stött förslaget, en del av dessa har vi noterat, andra har varit så försynta att de inte tidigare varesig hörts eller synts.
Men det kan månne vara ett utryck för att vi närmar oss valdagen.

Ska bli spännande att höra vad alla tysta partier menar att de har åstadkommit som inte synts under dessa fyra år.

Det här sättet att bete sig har jag mycket svårt för skall jag erkänna , för jag uppfattar det som oseriöst och för mig är politik på riktigt och på allvar. Trist kan någon måhända tycka men så är det för mig.

Det är synd att vi inte har en riktig tidning som till exempel Norrtälje tidning, som kunde granska vad tillexempel fullmäktiges ledamöter rent faktiskt åstadkommit, hur många motioner de skrivit hur många förslag de lagt, om de alls sagt något. Det parti jag företräder socialdemokraterna la 33 motioner bara förra året och därtill ställde vi ett antal skriftliga frågor och interpellationer i Österåkers kommunfullmäktige, utöver det är vi aktiva och gger kokreta förslg i styrelser och nämnder. Så aktiva och konstruktiva är inget annat parti här i Österåker. Fast en del vill ge sken av det i påkostade annonser - megafonpolitik kallar jag det.

Hur går det då för Österåker. Ja ekonomiskt går det bra, årsredovisningen visade för fjärde året i rad på stort överskott. Det är väl bra men rimmar illa när många verksamehter är dåligt utbyggda och det finns brister i kvalitet och upföljning.Personal har många gånger vittnat om en ohållbar situation.  Här borde det vara bättre balans mellan ekonomi och verksamhet. Bättre förutsättning borde ges till kommunens personal som kämpar varje dag för att medborgarna skall ges den service de har rätt till.

Det blev lite längre det här än jag tänkt ,men en litet inblick kring en del tankar av vårens händelser.
Hälsningar
Ann-Christine


Klarar vi två handelsområden Åkersberga och Rosenkälla ?

Fler arbetstillfällen är positivt
Under en följ av år har vi i kommunen fått information om de tankar markägaren har för Rosenkälla som varandes en unik handelsplats, inte en handelsplats som alla andra och med ett utbud av s k sällanköpshandel. Vi socialdemokrater har uppfattat konceptet som att utbudet skulle vara kompletterande handel jämfört med handeln runt Åkersberga, inte en konkurrerande lika dan handel. Det positiva med etablering av ett handelsområde är att fler arbetsplatser skapas och med det fler arbetstillfällen i Österåkers kommun.

Delvis nytt koncept
Nu har i viss mån ett annat koncept presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förutom sällan varuhandeln (volymhandel) finns nu också med detaljhandel, upplevelser, kanske äventyrsbad, trädgårdspark, rekreation, idrott, kultur, mini skansen. Det unika i handelsområdet beskrivs nu mer vara ett antal stora glaskupoler sk ”bubbeltowns” och att handelsområdets karaktär blir stadslikt. Tankarna sägs nu finnas på att bygga bostäder i områden bredvid.

Större fråga - en ny stadskärna
Frågan om Handelsplats Rosenkälla blir nu en större fråga än enbart ett vanligt handelsområde, för nu krävs det av oss politiker i kommunen att fundera över vad det innebär med ytterligare en stadskärna förutom Åkersberga centrum, och på sikt med nya bostadsområden runtomkring. Vi måste höja blicken och se helheten och ta ansvar för den. Vi måste ställa oss frågan hur vill vi att Österåkers kommun skall se ut i framtiden? Ska ett handelsområde skapas i Rosenkälla så är det viktigt att ha en helhetsbild och att se till att de utbud som skall finnas i Rosenkälla är något annat, inte samma som i centrala Åkersberga, vi vill väl att båda stadskärnorna skall blomstra.  Utbudet bör komplettera varandra för då stärker vi Österåkers kommun som helhet.
100 miljoner kostar VA - vem betalar ?
Ytterligare viktig fråga som måste tas ställning till innan en detaljplan beslutas om är finansieringen av VA ut till Rosenkälla, en kostnad enligt Roslagsvatten på 100 miljoner kronor, vem betalar den – exploatören ? VA- kollektivet ? Skattebetalarna ?

Nu ser jag fram emot att ta del av inkomna synpunkter då förslaget nu skall ställas ut för samråd och har pekat på att samrådstiden inte enbart ska ske över sommaren utan en bra in efter sommaren så att alla verkligen får möjlighet att ta del av förslaget. Hoppas att många tar del av förslaget och lämnar sina synpunkter till oss politiker och till kommunen.

 

torsdag 30 maj 2013

Byggande i samklang med natur och historiska värden


Har återigen varit på plats och tittat på Täljöviken och tittat ut över den åkermark som nu inte längre brukas. Den tänkta bebyggelsen av bostäder ligger mer norr över upp mot skogen.

Idag är det svårt att komma ner mot vattnet, men enligt de planer vi sett så skall det gå en gång och cykelväg längs stranden vilket gör det mer tillgängligt än idag, därmed blir det som ett gångstråk bort mot Näsudden som blev naturreservat för några få år sedan.


Det kan bli en fint gångstråk och kan mycket väl utvecklas åt andra hållet till att bli en gångväg bort längs hela Långhundraleden , vilket vore mycket positivt. Inloppen till Långhundraleden är idag igenvuxet och ingen markering/skylt finns som berättar om att det är här som den en gång så trafikerade vikingalede finns , en sådan skylt som berättar om vår historia är något som vi hoppas se i framtiden.
Nytt utställningsbeslut för detaljplan Täljöviken fattades i januari i år. Vi avvaktar nu resultatet av utställningen. Vi socialdemokrater tror i grunden att det här skall vara möjligt att bygga bostäder vid Täljövikn och samtidigt ta tillvara på den naturmiljö och de historiska värden som finns i området. Det är positivt att de som tidigare brukade marken är med och utformar området.


torsdag 16 maj 2013

Fler lärare - bra S-förslag

Österåkers skolor, personal och framförallt eleverna skulle kraftigt gynnas av socialdemokraternas förslag om att anställa 4000 fler lärare. Minskade klasstorlekar är jag övertygad skulle ge mer arbetsro för elever som lärare. Fler barn skulle kunna bli sedda och lyssnade till. Dessa förslag skulle dessutom föra skolorna i Österåker betydligt närmare målet om att bli bästa skolkommun. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-anstalla-4-000-larare

onsdag 1 maj 2013

1:a Maj på Storängstorget i Åkersberga
Tal Ann-Christine Furustrand

Mötesdeltagare!

Sedan valet har intresset för oss socialdemokrater ökat. Och det känns både bra men är också en utmaning. Vad står ni för Vad vill ni socialdemokrater med Österåker, är frågor som jag möts av. Och självklart berättar vi det. För vi har en idé om Österåker . En ide som präglar allt vårt politiska arbete här i kommunen. För oss är politik inte bara ord, för oss är det på riktigt!

Vår vision för Österåker är att det skall vara en kommun där alla som bor och verkar här ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas.

Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Utifrån vår vision la vi socialdemokrater 33 motioner och ställde lika många frågor och interpellationer. Mötesdeltagare så gör ett parti med engagerade företrädare, och det har vi socialdemokrater många av.

I samhällsdebatten kan det ibland låta som om det är slumpen som avgör hur en kommun utvecklas. Så är det givetvis inte. Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, av EU och globala förhållanden. Men vår vardag formas mycket av vad vi Österåkersbor vill och av vad Österåkers kommun, dvs. den politiska majoritet som innehar den politiska makten väljer att göra och inte göra.

Det är därför som de olika förslagen till budget för Österåkers kommun är så viktiga och intressanta för de visar ambitionen, viljan och det visar tydligt vad de olika politiska partierna prioriterar.
I dag är vi 40 000 invånare. Om 20 år är vi kanske 60 000. Det ställer stora krav på Österåkers kommun. Dagens brister i utbud och service till medborgarna behöver rättas till och Österåkers förutsättningar som skärgårdskommun med närhet till Stockholm måste tas till vara. Det kräver kunskap, lyhördhet, fantasi, brett engagemang och politisk vilja.

Vi ser att nivån på kommunalskatten har betydelse. Att det är genom den som kvalitén i servicen till medborgarna kan säkras. 22,5 miljon kronor, som skattesänkningen på 25 öre kostade är ungefär lika stor prioritering som den som vi socialdemokrater istället hade lagt på höja kvalitén i äldreomsorgen.
Vår uppfattning är att avgifter skall hållas så låga som möjligt för att föräldrar ska kunna låta sina barn gå på musikskolan, utöva idrott, eller att äldre ska kunna ha råd att ta emot biståndsbedömd hjälp. Det är politiska val. Man kan göra andra val. Med det här är det val vi socialdemokrater vill göra.

Vi socialdemokrater vill ha en förskola FÖR barnen, för att skapa det anser vi att mindre barngrupper är ett måste. Det är något som alla partiet i kommunalvalet 2010 lovade men som inte genomförts. Det mötesdeltagare är vi socialdemokrater beredda att göra!

Österåker ska bli länets bästa skolkommun. Vem vill inte det. Men mötesdeltagare är det en tävling vi är med ? Nej naturligtvis inte. Vi socialdemokrater ser målet som ett löfte till eleverna och deras föräldrar om att driva skolutvecklingen framåt och att satsa på skolorna i Österåker.
Låt mig vara tydlig - Vi socialdemokrater står för ett sådant löfte.

Enligt SKLs öppna jämförelser hamnade Österåker på plats 17 av 26 i länet. Snart kommer ett antal niondeklassare att gå ut skolan och sjunga den blomstertid nu kommer. Det tragiska är att i mer än tio års tid har mellan 20-24 procent av niorna gått ut grundskolan utan att få godkänt i kärnämnena. Det kan ingen vara nöjd med. Den trenden måste vändas.

Varje kommunalskattesänkning som föreslås och genomförs tar oss allt längre bort från målet om bästa skola. Vi socialdemokrater ser varje kommunalskattesänkning som ett svek mot barnen och skolpersonalen!

Mötesdeltagare skolutvecklingen i Österåkers får inte stanna bara vi ord. Skolutvecklingen måste ske på riktigt! Ännu har inte den borgerliga alliansen levererar vare sig en tydlig definition av målet bästa skola, eller tagit fram en fullödig strategi för att nå målet. Trots att vi socialdemokrater flera gånger i motioner och på annat sätt föreslagit detta

Som kommunalråd i opposition har jag åkt ut till skolorna för att lyssna på hur rektorer och lärare ser på hur vi skall lyfta skolorna i Österåker. Allt det som framkom på denna turne´ samlades i en rapport som innehåller 67 förslag till hur Österåkers skolor kan utvecklas. Många av dessa förslag har också lagt i kommunfullmäktige som motioner.

Så gör engagerade företrädare. Så gör ett parti som är beredd att ta ansvar för att lyfta skolorna i Österåker. Och det partiet mötesdeltagare heter socialdemokraterna och inget annat!

På nationell nivå lägger vi socialdemokrater flera bra skolförslag bland annat en stor investering att minska klasserna i skolan. Det är ett välkommet förslag för oss i Österåker!  Så mötesdeltagare låt oss hoppas att nästa statsminister heter Sefan Löfven!

Genom att Österåkers borgerliga majoritet nu vill införa LOV , Lagen om valfrihet sker en stor förändring .Vi socialdemokrater har inget emot att skapa valfrihet för den enskilde människan, men vi ser inte att att LOV leder till det. För oss är det viktigt att kommunen tar ansvar för medborgarnas behov av äldreomsorg, hemtjänst. Genom att införa LOV släpper kommunen kontrollen.
Ansvaret läggs på den öppna marknaden att tillgodose. Det är en alldeles för stor risk anser vi socialdemokrater, och vi är inte beredda att äventyra att de äldres behov åsidosätts framför aktieägares krav på utdelning från vårdbolag.

De finns ingenting som gör mig så upprörd och det är när vi får ett samhällsklimat där myndigheter som en kommun är aktivt skall bidra till att vi nu skall börja se på äldre människor och deras behov som affärsmöjligheter.

Mötesdeltagare privatiseringsivern har gått för långt ! var är humanismen ? Vad är det sunda förnuftet !

Självklart säger vi socialdemokrater NEJ till LOV.

Upphandlingen och utläggningen på entreprenad av Söra simhall har fått skarp kritik av revisorerna. Brister i beslutsfattande, brister i upphandlingen tveksamt om det ökade priset för baden är försvarbart. Vi socialdemokrater har agerat och reagerat gjort precis allt vi kan. NU står KOMVUX på tur at konkurrensutsättas ett förslag är på väg och konceptet är precis lika dant som för Simhallen. Nästa på tur är väl sannolikt biblioteket.

Privatiseringsivern fortsätter och det finns ingen hejd. Det handlar inte alls om valfrihet för människan, inte alls om att det skall vare ekonomiskt försvarbart utan om en ideologisk låsning om att allt bara ska vara privat.

Snart är det val igen och med det utsätts många löften. Men borde man inte infria en del sedanförra valet ? Jag tänker på löften om inför små barngrupper i förskolan något alla partier lovade. Vi socialdemokrater har påmint om det, för det borde ju vara en väldigt enkel sak om alla har samma löfte att komma överens om att genomföra det. Intresset från samtliga borgerliga partiet har varit noll och intet.

Att kunna flytta hemifrån, få vara lite vuxen, får ro sig själv är många unga människors dröm. Likaså finns det drömmar bland äldre om att bo i en mindre lägenhet, gärna i hyresform. Vi vet att det finns ett stort behov av att bygga små lägenheter här i Österåker och vi socialdemokrater tycker det är självklart att tillgodose det. Får vi ökat inflytande så kommer vi att se till att det blir så.

Den borgerliga alliansens politik har fortsatt att skapat uppmärksamhet i media även nationellt och skapat turbulens. Det har varit extra lönetilldelningar för vissa tjänstemän, det har varit en hel radda med höga tjänstemän som valt att sluta sin anställning i Österåker och som efterlämnat stark kritik mot kommunledningen. Det har varit obetänkta omorganisationer, fackliga företrädare som rutit till, det har kort sagt varit en tuff tid.

Nu är socialdemokraterna ett ansvarstagande parti. Vi försöker göra allt vad vi kan, så långt det är möjligt,  för medborgarnas skull och personalens för att se till att Österåker får en bra fast kommundirektör och att arbetsmiljön för personalen skyndsamt förbättras. Det är ett omfattande arbets om behöver göras men det är viktigt att allt nu blir rätt !

Det som är slående är att Alliansen företrädare tycker sig ha otur. De är kritiska till att media uppmärksammar det som händer i Österåker. Vi några tillfällen har hela alliansen till och med vänt sig mot oss socialdemokrater och skällt för att vi svarat på medias frågor. Bristen på självinsikt från de borgerliga partierna har varit betydande minst sagt.

Mötesdeltagare.

Österåker förtjänar bättre!

Österåker förtjänar en bättre ledning som hanterar uppdraget med mer ödmjukhet och tar större och mer moget ansvar.

Vi behöver inte en ledning som fokuserar på sin egen otur .

Det skiftet , den möjligheten att sätta ned foten och markera den har medborgarna redan nästa år !

Då har jag ett tipps på ett bra parti – det heter socialdemokraterna ett parti med människor som har hjärtat på rätta stället !

Tack för att ni har lyssnat
 

torsdag 4 april 2013


Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 4 april 2013 13:54
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; 'johan.bostrom@politik.osteraker.se'; 'hampe.klein@politik.osteraker.se'; 'Fredrik Pahlberg (fredrik.pahlberg@gmail.com)'; kenneth.netterstrom@glocalnet.net; 'mikael.ottosson@politik.osteraker.se'; anas.abdullah@hotmail.com; marie.ende@lotcobistand.org; kanal123@passagen.se; 'michael.solander@politik.osteraker.se'; 'Stefan Cronberg'; 'conny.soderstrom@politik.osteraker.se'; 'christina.funhammar@politik.osteraker.se'; 'rolf.granstrom@politik.osteraker.se'; 'roger.johansson@politik.osteraker.se'; 'jeanette.widen@politik.osteraker.se'; 'bo.edlen@politik.osteraker.se'; 'bjorn.palhammar@politik.osteraker.se'
Kopia: margareta.olin@gmail.com; Ingela Gardner Sundström; Staffan Enquist; Fredrik Zethraeus; Peter Freme

Ämne: Personalfrågorna måste upp på KS 10 april

Jag utgår ifrån att vi alla tar den uppkomna situationen av alla de avhopp som nu sker på största allvar. Jag har som ni säkert vet för snart en månad sedan via mejl, den som vill få en kopia kan höra av, sig, föreslagit att en utanförstående expert anlitas som snabbt får göra en genomlysning över vad grundproblemet består i och ta fram en plan för hur utvecklingen kan vändas. Jag förstår nu att en sådan kraft nu har anlitats.
Det jag nu skulle önska är att den person som nu anlitas kunde komma till oss i kommunstyrelsen den 10 april, så att vi kan få höra hur arbetet nu går vidare.

Det känns viktigt att vi alla ges god inblick i vilka processer som förhoppningsvis är vidtagna och blir försäkrade om att situationen verkligen tas tag i.

Hoppas att ni delar uppfattningen om att det är en viktig fråga för oss i KS och att den information som jag efterlyser kan fås direkt från konsulten.

Vänligen

Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition
I Österåker
0708-26 33 96

onsdag 3 april 2013

Idag 3 april ytterligare två chefer väljer att lämna Österåkers kommun

Först kom beskedet att verksamhetschefen i produktionsstyrelsen lämnar sin tjänst. Efter lunch idag kom nästa. Då aviserar kommuniktionschefen som efter sex år i kommunen med mycket nedlagt arbete med varumärksesbyggande och förtoendeskapande arbete, ser inte längre det möjligt att forstätta. I enskarp förklaring där kommunledningens agerande pekas ut som orsak, väljer kommunikationschefen att göra som så många andra chefer - att lämna Österåkers kommun.

När jag före dagens avhopp kallat situationen för krisartad, och fått kritik från kommunstyrelsens ordförande Michalea Fletcher Sjöman (M)så undrar jag vad man efter dagens nya ytterlgiare avhopp vill kalla det för.

Ansvariga alliansföreträdare, det är dags att vakna nu ! Kommunen fullständigt klappar ihop!

Heder åt Staffan Enquist som svarade och gav respons


Så äntligen får jag svar och respons av Tf kommundirektör.
Något mer svar eller resons från Michaela Fletcher Sjöman har jag inte fått.
Elisabeth Gunnars Fp har över huvudtaget inte svarat alls. Det är ändå så att hon är ice ordförande i kommunstyrelsen. Jag haf god erfarenhet genom åren av de aktiva folkpartisterna, men det här att inte reagera det är nytt för mig, och obegripligt i den situation som kommunen befinner sig i.


Från: Staffan Enquist
Skickat: den 21 mars 2013 11:36
Till: Ann-Christine Furustrand
Ämne: SV: Personalärenden

Hej Anki!
Ditt råd är bra!
Jag gör så!
//StaffanHälsningar
Staffan Enquist
 Tf Kommundirektör
 Österåkers kommun, kommunstyrelsen
__________________________
Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 814 50
Sms 073-625 21 
Tel vx 08-540 810 00
E-post staffan.enquist@osteraker.se
Besök Hackstavägen 22, 184 31 Åkersberga
Post 184 86 Åkersberga
Webb  www.osteraker.se
--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög
Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand

Hade en expert redan tillsats så hade det varit enkelt att säga detMichaela Fletcher Sjöman (M); kso svarar - med att hänvisa till Tf Kommundirektör.
Alltså egentligen inget svar alls på det jag frågar.
se nedan mitt mejl och det svar jag fått.


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 20 mars 2013 17:33
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist
Ämne: VB: Personalärenden
Prioritet: Hög

Se mitt mejl från förra veckan. Är det inte dags nu att ta in en oberoende expert för en snabb analys och strategi, läs gärna mitt mejl igen.
Jag är mycket bekymra över det som nu händer.

Mvh
Ann-Christine Furustrand


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Michaela Fletcher Sjöman
Skickat: den 18 mars 2013 11:05
Till: Ann-Christine Furustrand
Kopia: Staffan Enquist; Elisabeth Gunnars; Charlotte Lestrade
Ämne: SV: Personalärenden
Prioritet: Hög

Hej,
Se nedan


Michaela Fletcher Sjöman
 Kommunstyrelsens ordförande
 Kommunledningen
 Österåkers kommun
 08 540 810 69
 Hackstavägen 22, Åkersberga
www.osteraker.se


--------------------------------------------------------------------------------

Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör – Förfrågningsunderlag har varit ute och nu har en byrå ”vunnit” och arbetet startar omgående. Du blir involverad när det närmar sig.
. näringslivsdirektör – Det är inte en näringslivsdirektör som ska anställas. Ber att få hänvisa till tf KD för information
. förvaltningschef produktionsstyrelsen – Här pågår nu arbete med att finna en interimschef och rekrutering av ny prod.chef sker genom den byra kommunen har ramavtal med. 
. Övriga personalärenden och personalutskottet – nästa möte med personalberedningen är planerat till den 16/4 kl. 13:00
. arbetsmiljö – ber att få hänvisa frågan till tf KD.

Släpp prestigen och lyssna på förslagen från socialdemokraterna !

Vill här och nu visa på en socialdemokrati i opposition som i verklig mening är konstruktiv - villig att ta ansvar genom att peka på lösningar på sådant som inte fungerar och som därmed sträcker ut en hand till hjälp till majoriteten. Vi gör vi och jag för kommunens bästa och för personalen. För när något sådant här händer som alla de pesonalavhopp som skett och fortsätter att ske , då måste alla vara med och bidra.

Eftersom moderatenas och alliansensfrämsta kommunalråd väljer att se det här på ett fundamentalt motsatt sätt så väljer jag nu att publicera det mejl jag skickade den 15 mars där jag efterlyser information som jag borde fått för länge sedan och kommer med förslag på lösningar i en svår situation:                   
    
" Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör
. näringslivsdirektör
. förvaltningschef produktionsstyrelsen
. Övriga personalärenden och personalutskottet
. arbetsmiljö


Tiden går och jag har inte i närtid fått någon information om hur processen vad gäller rekrytering av ny kommundirektör fortlöper.  Tf kom dir slutar ju snart så det brådskar.

Dels önskar jag få information om vad som händer vad gäller rekrytering av ny näringslivsdirektör. Där har jag också sedan flera veckor skrivit i e-post om att jag tycker det finns skäl att först fundera över vad näringslivsenheten skall göra för att därefter fundera över om det finns behov av en näringslivsdirektör och skulle så vara fallet så bör vi diskutera vilken profil  denne i så fall bör ha. Staffan E tf kommun direktör har jag fört samtal med och vi var överens om vikten att detta diskuteras. Någon annan reaktion på mitt mejl har jag inte fått. Och därmed har inget samtal först om den frågan, så jag efterlyser den igen.

Sedan har jag förstått att det hänt en del vad gäller personalärenden, chefer har anställts, chefer har fått lönepåslag, etc. Det finns ett personalutskott och den används inte som ett forum för att hantera dessa frågor, vilket vore tämligen naturligt, utan hanteringen synes ske inom en snäv krets. Nuvarande personalutskotts funktion kan därför starkt ifrågasättas.

Önskar att personalfrågor framöver skall hanteras i ett parlamentariskt tillsatt forum på ett helt annat sätt, där samtliga personalfrågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde
tas upp, och det borde vara här som information kontinuerligt ges. Inte minst är det sistnämnda viktigt utifrån respekt för de funktioner vi har som ordförande, vice ordförande och 2;e vice ordförande.
I dags läget är det här något som inte fungerar. Min förhoppning är att det skall fungera så snart som möjligt.

När det gäller arbetsmiljön, så är det något som oroar mig med chefer och personal som slutar i kommunen. Den oro det ger i organisation etc. En av det viktigaste frågorna just nu borde
Vara att analysera orsakerna och ha en strategi för att vända den nedåtgående utvecklingen. Skulle föreslå att en sådan analys utfördes av någon erkänt duktig utanförstående expert
 så att det finns ett faktabaserat utgångsmaterial att föra diskussion utifrån, och arbeta fram effektiva lösningar ifrån.

Tacksam för svar och besked


Med vänliga hälsningar


Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition

 

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...