måndag 19 oktober 2015


Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

 
 

 

Skattesänkningar löser inte Österåkers framtidsutmaningar

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition, kommenterar Alliansens budgetförslag för 2016.

-          Att den styrande minoriteten väljer att sänka skatten kommer inte som någon nyhet. Under flera år har man ”samlat pengar i ladorna” istället för att göra långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter som skola, förskola och vård och omsorg. Nu när man har chansen att göra skillnad så lägger man i det närmaste lika mycket i skattesänkningar som offensiva satsningar
-          Fem partier i opposition; Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Skolpartiet och Roslagspartiet kommer att möta Alliansens budget med en gemensam Samverkans budget
” Det bästa för Österåker”. Vårt budgetförslag kommer inom kort att presenteras i sin helhet.
-          När den styrande minoriteten väljer att sänka skatten med 50 öre, vilket kostar cirka 40 Mkr innehåller Samverkansbudgeten långsiktiga prioriteringar av kommunens kärnverksamheter på sammanlagt 118 Mkr (det är 41 Mkr mer än alliansen) Skolan får en nödvändig förstärkning med 70, 3 Mkr (mot Alliansens 49 Mkr) Vård och omsorg förstärks med 32,2 Mkr (mot Alliansens 22 Mkr)

 
Samverkansbudgeten möter Alliansens skattesänkning med bland annat satsningar på unga – 100 fler sommarjobb, halvering av lokalhyra som stärker ungdomsidrotten, riktade satsningar på fritidsgårdar. Satsningar på Kulturen och på Berga teater.  Långsiktiga satsningar på kvalitén i förskola och skola med fokus på att förbättra likvärdigheten och stärka läraryrket. Lönesatsning för hemtjänstpersonalen, fler anställda inom omsorgen. Konkreta satsningar på Skärgården – turistnyrå på Ljusterö, vi skapar ett skärgårdsutskott med beslutanderätt, och en tjänst för skärgårdsutveckling. Kommunen får en konsumentvägledare. Infrastrukturen ges ökade medel för bättre trafiklösningar, strategi tas fram för bättre omhändertagande av dagvatten. Ny näringslivspolitik med fokus på att skapa fler arbetstillfällen. Ekologisk mat skall vara det naturliga valet i kommunens verksamheter, 50 % av kommunens konsumtion ska vara ekologisk 2018.

tisdag 16 juni 2015

Försäljningen av sporthallen stoppad!

Händelsrikt sista kommunfullmäktige före sommaren


Beslutet att stoppa försäljningen av kommunens sporthall var det bästa beslutet för medborgarna i Österåker och det mest ansvarsfulla.  Gårdagens stoppade försäljning betyder att Armada Fastighets AB under hösten ansvarar för att upphandling och finansiering av den nya fritidsanläggningen tas fram utifrån det förfrågningsunderlag som framtagits av kommunstyrelsen.

Den styrande minoritetens argument att nybyggnation förutsätter försäljning av befintlig sporthall har inte styrkts, inte heller har det styrkts att hyra av egen regi skulle bli dyrare än privat. De glädjekalkyler som alliansen valde att visades på OH-bilder över hur mycket billigare en privat köpare skulle kunna bygga ny Idrottshall kändes inte seriöst, och vann heller inget gehör bland fullmäktiges ledamöter. Oppositionspartierna var dem som tog ansvar och såg till att ett alltför ogenomtänkt och dåligt förberett förslag från den styrande minoriteten stoppades.

söndag 8 mars 2015

En vecka fylld med glädje och förfäran
 
 

Möte med HSB Stockholm

I torsdags var jag inbjuden till HSB Stockholm för att lyssna till hur de ser på byggande och förvaltande av lägenheter. Mycket intressant och välbesökt möte.  Helt klart är att i Öteråker vore det önskvärt om fler byggföretag visar intresse, PEAB och JM i alla ära, men varför inte också se mer av konkurrens från andra. Vore trevligt att se vad andra byggföretag kan erbjuda Österåker. Se bild till vänster.


Inbjuden till Föreningen Eduardo Madariaga

I lördags, 7 mars, var jag inbjuden till Föreningen folkbildning för frihet - Eduardo Madariaga i Folkets Hus i Åkerberga för att prata om den internationella kvinnodagens betydelse. Jag är mycket glad över att jag blev inbjuden och det var ett trevligt möte. Den bildpresentation som jag förberett blev tyvärr inte riktigt vad jag tänkt mig då lampan i projektorn var trasig. Så det var bara att göra det bästa av allt och visa de pappersbilder jag hade. Det verkade funka ändå. Se bild till höger och vänster.I söndags på Internationella kvinnodagen tog jag en prommenad i vårsolen och i Åkersberga blommade dessa gula fina blommor tror det är vårlök, helt fantastiskt.
 

På Storängstorget i Åkersberga i söndags kl 11 samlades männsikor för att visa sin avsky för det som inträffade i lördags i Åkersberga centrum, några svartklädda män i 30 års åldern, nazister, delade ut flygblad .

Åkerbergabor som gav yttryck för sina åsikter, bland annat en man, fick motta slag och sparkar av dess mörka krafter. En riktigt grov misshandel.

När argumenten tryter, eller då inte motargument kan hanteras med annat än att ta till våld, visar dessa svartklädda män sin litenhet.

Vi som idag visade vårt stöd på torget idag tog ställning mot våldet och den inskränkthet som detta står för och till stöd för den man som misshandlade svårt.


S-kvinnor höll idag sitt årsmöte.

Kristina Embäck valdes till ordförande. Aktuella politiska frågr diskuterades till kaffe och god kaka.

 tisdag 3 mars 2015

Nu är det vår!

Våren är här! Det är alldeles tydligt många hostar och nyser och så blommar snödropparna. Det är så väldigt fint! Ett fint vårtecken från Österåker.

 
För att bringa klarhet i kostnaderna avseende det politiska stödet, ställde vi Socialdemokrater följande tre frågor i går kväll vid kommunstyrelsens extra sammanträde och vi fick svar, så nu behöver ingen tvivla längre och det gjorde heller ingen ledamot i kommunstyrelsen.
KS § 4:11                                        Dnr. KS 2015/0027

Övriga frågor

Michaela Fletcher (M) redogör för svar på frågor från Ann-Christine Furustrand (S) avseende politiska kostnader

Fråga 1
Kommer beslutet, ärende 6, innebära ökade kostnader för kommunen.

Förvaltningens svar:
Beslutet innebär ytterst marginella merkostnader, ca 6 tkr, jämfört med budgetbeslutet för 2015.

Fråga 2
Kommer annan kommunal verksamhet att få mindre pengar i och med förslaget.
Förvaltningens svar:
Beloppet ryms inom KS beslutade budgetram för 2015.

Fråga 3
Enligt SKLs rapport ”Så mycket kostar verksamheten i din kommun” är genomsnittliga kostnaden för politiken 601 kronor per invånare.
I vår kommun är siffran 599 kronor per invånare. Här ingår förutom direkta kostnader för anställda och arvoderade politiker, även kostnader för revision, stöd till politiska partier och övrig politisk verksamhet, där också de administrativa kostnaderna för den politiska organisationen. Vad gör att Österåker ligger under genomsnittet?

Förvaltningens svar:
Genomsnittskostnaden avser 2013 och ska jämföras enligt nedanstående.
601 kr/invånare                             avser riket
551 kr/inv                                      avser länet
582 kr/inv                                      avser Österåkers kommun 

Vi vill se mer kompromissvilja

Har varit och hälsat på boende på Luffarbacksvägen. Ville rent visuellt se konkret var det innebär dels med kommunens förslag som finns i ny detaljplan som just passerat kommunstyrelsen och är på väg till kommunfullmäktige. Ville också visuellt se hur det boendes kompromissförslag ser ut i jämförelse med kommunens.


 
 

Det handlar om bredden på befintlig cykelväg och marken runtomkring den. Kommunen äger all mark till höger på bilden, de boende i de gula husen har arrenderat och skött marken i 30 år. Nu vill kommunen sälja en mindre remsa till de boende och behålla en större del för att bredda gång och cykelvägen och för att gör det ljusare, luftigare. Frågan är hur mycket bredare behöver gång- och cykelvägen och marken runtikring den
vara ?


Bilden här intill visar hur det ser ut idag. Gång - och cykelvägen är inte trång, och försedd med alldeles nya gatlyktor.


För att bäst visualisera det två förslagen fixade vi pinnar och band och mätte upp för att se vad det här handlar om och tog bilder. Dessa tänker vi nu använda för att argumentera, för det enda rimliga, att gå de boende till mötes, deras kompromissförslag är seriöst och fullt tillräckligt för kommunen och skulle glädja de boende, även om de får mindre markyta kvar.

Vi hoppas nu att kunna övertyga tillräckligt många bland partierna i kommunfullmäktige att ändra på detaljplanen.

Högra bandet närmast huset är vad kommunen vill dra ny gräns. Det vänstra bandet är ett kompromissförslag från de boende som kommunen borde acceptera.

I kommunstyrelsen den 16 mars la vi tre yrkanden:
att försäljningen av kommunens mark, en markremsa längs md gång- och cykelvägen mellan luffarbackens förskola och Söra simhall, där gränsdragningen kvarstår att komma överens om bör göras md stor kompromissvilja gentmot berörda fastighetsägare.

att den nya lokalgatan blir en återv'ndsgata och fortsättningen i riktning mot Simborgarvägen görs om till parkering och parkyta.

att kvartersgatan markeras med ej genomfart.

Vid omröstning av ovanstående förslag fick vi stöd av Miljöpartiet och Vänstern, övriga partier i alliansen inklusive Roslagspartiet röstade mot.

När pinnarna och platsbanden var på plats då blir det synligt för ögat hur absurt det här är.

Från cykelbanas kant närmast Söraskolan till kompromissförslaget från de boende är det 9,5 meter. Från kommunens förslag är det 12,5 meter. De boende gör gladeligen avkall på fyra meter för att göra det ljusare och tryggare men denna mark har man vårdat i över 30 år och den används flitigt av de boende till sommarfester och lekområde för barnen i området.

Michaela Fletcher har tidigare enligt de boende varit i området och då lovat att bara ta 30 cm , det lugnade de boende. Nu i förslaget till detaljplan som är på väg till kommunfullmäktige är sanningen en helt annan.

Nu vore det bra om politikerna i Österåkers kommunfullmäktige kunde tänka om - det skulle alla tjäna på.

fredag 16 januari 2015

Österåker 2015-01-16
Ett av oppositionens viktigaste uppdrag är att granska den styrande majoriteten. I Uppdrag Gransknings program ”Kommungranskarna” har relationen mellan toppolitiker i vår kommun och Sveriges rikaste grevefamilj granskats. I spåren av granskningen har en rad komprometterande uppgifter framkommit kring utbyggnaden av Säbyvikens marina.
Kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M), kommenterar avslöjandena med ”att det känns orent”. Vi tar detta som garant för att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar att den föreslagna ändringen i detaljplanen av Säbyviken och marinan stoppas och att ärendet utreds.
Våra kommuninnevånare har gång efter annan bevittnat tvivelaktiga ställningstaganden och märkliga ageranden från den styrande majoriteten. Det som upprör och smärtar oss från oppositionen mest kring de avslöjanden som nu gjorts är att ingen i Österåker längre verkar förvånad över bristen på transparens och rådande demokratiskt underskott. 
En demokrati förutsätter att man förvaltar väljarnas förtroende och oppositionen har som ansvar att granska den sittande majoriteten. Uppdrag Gransknings kartläggning av turerna kring Säbyviken kräver att tilltänkta detaljplaner stoppas och att resultaten av boendes överklaganden hanteras korrekt.

Detta kommer vi att yrka på och vi förväntar oss återigen att den borgerliga majoriteten i allmänhet, och Moderaterna i Österåker i synnerhet välkomnar detta. Om politiken skall återvinna det förtroende som skadats hos väljarna avgör den styrande majoriteten, och vi från oppositionen kommer göra allt vi kan för att detta görs.
Ann-Christine Furustrand, S
Michael Solander, Mp


 
 

torsdag 15 januari 2015

Österåker är inte moderaternas egendom
http://www.svt.se/opinion/article2604637.svt


“Det som upprör allra mest är att ingen i Österåker längre verkar förvånad”, skriver kommunalrådet Ann-Christine Furustrand (S) .

SVT:s Uppdrag granskning i går kväll hade egentligen bara en nyhet för oss som bor och verkar i Österåker. Den fram tills nu okända uppgiften om att Ingela Gardner (M) även mottagit ett lån och en årlig rabatt på 180 000 kronor på arrendet av marken där moderatpolitikern har sin skola.
I övrigt är inslaget ytterligare en påminnelse om hur det går till här i Österåker. Det känns rent ut sagt för jävligt. Förtroendet för politiken skadas. Tyvärr dras alla över en kam och det är mycket frustrerande.
Jag har nu varit kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i fyra år. Jag har lagt ned mycket arbeta med att reagera. Överklagat beslut för rättsliga prövningar, reserverat mig i protokoll mot beslut, försökt hitta andra lösningar.Inte sällan möts vi av skepsis och brist på respekt från borgerliga företrädare när oppositionen ifrågasätter.

Kommunalrådet Gardners egna extravaganta avtackning, beställningen på oljemålning av henne själv och mycket mer. Det som upprör allra mest är att ingen längre verkar förvånad i Österåker.
Moderaternas moraliska kompass är stundtals helt ur funktion. Det kommer troligtvis att hända igen och igen. Det är det som är det riktigt allvarliga.

Uppgifterna i Uppdrag granskning har valsat runt i media i flera år. Men nu är det inte den enda detaljplanen som greve Douglas är involverad i. Greven vill bygga ett nytt, stort köpcenter.
Aldrig har vi sett en detaljplan med så få krav från en kommun.Detaljplanen står vidöppen för allt vad greven önskar göra i området. Kommunens borgerliga politiker gick så långt att de skrev in i exploateringsavtalet att kommunen bekostar en framtida simhall.

Om det är rätt plats att bygga en framtida simhall, en bra bit från kommunens kärna och vad detta kan komma att kosta skattebetalarna i kommunen, den diskussionen var svår att få upp till offentlig debatt – trots ihärdiga försök från de oppositionspartier som reagerade.

Hur kan det bli så här? Det går inte att komma ifrån känslan av att det har betydelse att Greve Douglas, som uppenbarligen är en mycket förmögen man också bevisligen har en centralt plats i det moderata partiet i kommunen.
Greve-historien är inte den enda i kommunen.
Helena Jungenstam (M) var en av Österåkers ledande moderatpolitiker och ordförande i socialnämnden.Hösten 2008 fick hon, av den borgerliga majoriteten, grönt ljus för att knoppa av tre yrkeslinjer, frisör-, bygg- och elprogrammen från kommunala Röllingby gymnasium. Priset sattes till 150 000 kronor.Företaget gjorde enligt uppgift publicerade i media redan första året en vinst på 1 184 000 kronor, åtta gånger priset, och hade en omsättning på 22 miljoner kronor. Nu är det förvärvade sålt och politikern har flyttat från kommunen – låt mig gissa att även den förtjänsten varit god.

Några få tjänstemän fick för något år sedan extra lönepåslag, utanför fackliga förhandlingar, om cirka 5000 kronor i månaden.  Allt pekade på att detta skedde efter önskemål från Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M).

Vi socialdemokrater prövade frågan rättsligt
.
Men det visade sig inte vara möjligt då Förvaltningsrätten endast kan pröva fattade beslut. Här fattades inga beslut. Moderaterna bara gjorde som de ville, höjde lönen för vissa utvalda.
Förkastligt, ja visst, det bidrog till upprörda stämningar inom kommunens personal och ledde till att en del chefer lämnade kommunen. Olagligt uppenbarligen inte – men naturligtvis djupt omoraliskt.

Michaela Fletcher (M), kallade i Uppdrag granskning lån och rabatterat arrende för ”orent”. Det är att göra en kunglig pudel – nu vänder vi blad. Moderaterna har en kultur av långt regerande i Österåker och som enigt min uppfattning bidragit till att fingertoppskänsligheten ofta saknas.

Orkar Moderaterna internt ifrågasätta sin egen kultur? Ser partiet hur de själva bidragit till ”affärerna”? Eller är det återigen medias fel? Eller oppositionens?
Kommunen är medborgarnas, inte moderaternas egendom. Det tycks de ha glömt.
   
Ann-Christine Furusand opinion@svt.se

Publicerad:15 januari 2015 - 15:57