Fortsätt till huvudinnehåll

Så här får det bara inte gå till !

Det här är en artikel, som berättar en tyvärr verklig historia som visar hur
illa personalen i Österåkers kommun har blivit behandlad av f n sittande politiska företrädare. Nedanstående artikel är en skarp protest, som vi vill förmedla.

”Personalen är vår viktigaste resurs…”


I lokalmedia rapporterades att avtal som reglerar personalens villkor sagts upp och personalchefen genomfört förhandlingar på uppdrag av den borgerliga majoriteten; dvs Ingela Gardner Sundström.

Vi som undertecknar denna artikel vill berätta hur det gått till och protestera mot hur kommunstyrelsens ordförande, själv, hanterat de fackliga organisationerna och kommunens personal, och hur den demokratiska processen helt och hållit ignorerats.

I kommunstyrelsen lämnades enbart information om resultatet av förhandlingarna, men också att de s k klämdagar, som personalen, som man beskrev det ” generöst” haft, inte kunnat verifieras i något gammalt tidigare avtal. Ett faktum som det beskrevs, utgjorde grunden för att avtalen nu sagts upp och omförhandlats. Man sade sig ha letat, men inte kunnat hitta avtalet. Vid det påståendet reagerade socialdemokratiska ledamöter och ifrågasatte om det kunde vara möjligt, att avtalen inte kunde hittas, och att dessa klämdagar rimligen måste ha haft samband med att personalen avstått ifrån något. Även avsaknaden av den demokratiska processen lyftes, och frågan ställdes om inte kommunstyrelsen borde haft frågan på sitt bord. Frågorna blev aldrig besvarade utan lämnades hängande i luften.

Kunde det verkligen vara så, att det inte fanns något avtal?
Jo, visst fanns det ett avtal, i kommunalhusets arkiv.

Det första avtalet ingicks 1978-06-09 av kommunens förhandlingsdelegation som bestod socialdemokraten Bernhold Swahn och moderaten Stefan Cronberg med biträde av personalchefen Ingvor Weldéus. I vederbörlig ordning godkändes sedan avtalet av personalutskottet och kommunstyrelsen (§ 328, 1978-08-10).

Personalen är vår viktigaste resurs - var ett av motiven till att Österåkers kommunledning
( Vaxholm och Österåker 1974-1982) tog initiativet till att införa flextid och ändrad arbetstid f.o.m. 1979 för all administrativ personal. Detta kom sedan också att tillämpas för andra grupper inom den kommunala verksamheten, efter då särskilda förhållanden. Lärarna var naturligtvis undantagna då de då var statligt anställda.

Då, 1978, gällde 40 timmars arbetsvecka. Det då nya avtalet med möjlighet till också flextid, innebar 41,25 timmar på vinterhalvåret och 36,25 under sommarhalvåret samt ledigt alla klämdagar och 5 timmar dag före helgdag. Man var långsiktig, ty ledigheten från klämdagen 2 jan 1981 och 27 dec 1985 undantogs.

Har den demokratiska processen i nutid gått korrekt till? Vad har kommunalrådet för delegation?

I kommunstyrelsens gällande delegationsordning för personalärenden står att läsa följande:
- Förhandlingsdelegationen (FH) hanterar frågor rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare genom kollektivavtal.
- FH förhandlar å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 i Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet (MBL), inom andra nämnder verksamhetsområden.
- FH tolkar och tillämpar lag, avtal och andra bestämmelser rörande kommunen och dess arbetstagare

Någon förhandlingsdelegation har aldrig utsetts. Om så hade skett, hade den fått ett förhandlingsuppdrag av kommunstyrelsen och därefter återkommit för att få ett avtal godkänt. Vi har istället fått verifierat hur det gått till, att det var Ingela Gardner Sundström kommunalråd (m) som på egen hand gav den nya personalchefen i uppdrag att se över arbetstiden för de kommunanställda. Något uppdrag från kommunstyrelsen har inte förelegat. Det ”nya” är inte ens taget av kommunens förhandlingsdelegation. Kommunstyrelsen har muntligen informerats efteråt!

Med en förändring av kommunfullmäktiges sammansättning efter valet, och en kommunledning som respekterar ett demokratiskt arbetssätt, bör ett upprivande av detta ohemula ”avtal” stå högt på listan. Då blir det inte bara en klyscha, att personalen är vår främsta resurs.

Ann-Christin Furustrand (s)
Ledamot kommunstyrelsen

Stefan Cronberg
Föreningen Österåkers framtid

Rosita Olsson Palmberg(s)
Ledamot kommunstyrelsen

Ingvor Weldéus
personalchef i Vaxholm och Österåker 1970-och 80-talen

Bernhold Swahn
Led. Kommunstyrelsen och förhandl.delegationen 1974-1988

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…