fredag 4 juni 2010

Så här får det bara inte gå till !

Det här är en artikel, som berättar en tyvärr verklig historia som visar hur
illa personalen i Österåkers kommun har blivit behandlad av f n sittande politiska företrädare. Nedanstående artikel är en skarp protest, som vi vill förmedla.

”Personalen är vår viktigaste resurs…”


I lokalmedia rapporterades att avtal som reglerar personalens villkor sagts upp och personalchefen genomfört förhandlingar på uppdrag av den borgerliga majoriteten; dvs Ingela Gardner Sundström.

Vi som undertecknar denna artikel vill berätta hur det gått till och protestera mot hur kommunstyrelsens ordförande, själv, hanterat de fackliga organisationerna och kommunens personal, och hur den demokratiska processen helt och hållit ignorerats.

I kommunstyrelsen lämnades enbart information om resultatet av förhandlingarna, men också att de s k klämdagar, som personalen, som man beskrev det ” generöst” haft, inte kunnat verifieras i något gammalt tidigare avtal. Ett faktum som det beskrevs, utgjorde grunden för att avtalen nu sagts upp och omförhandlats. Man sade sig ha letat, men inte kunnat hitta avtalet. Vid det påståendet reagerade socialdemokratiska ledamöter och ifrågasatte om det kunde vara möjligt, att avtalen inte kunde hittas, och att dessa klämdagar rimligen måste ha haft samband med att personalen avstått ifrån något. Även avsaknaden av den demokratiska processen lyftes, och frågan ställdes om inte kommunstyrelsen borde haft frågan på sitt bord. Frågorna blev aldrig besvarade utan lämnades hängande i luften.

Kunde det verkligen vara så, att det inte fanns något avtal?
Jo, visst fanns det ett avtal, i kommunalhusets arkiv.

Det första avtalet ingicks 1978-06-09 av kommunens förhandlingsdelegation som bestod socialdemokraten Bernhold Swahn och moderaten Stefan Cronberg med biträde av personalchefen Ingvor Weldéus. I vederbörlig ordning godkändes sedan avtalet av personalutskottet och kommunstyrelsen (§ 328, 1978-08-10).

Personalen är vår viktigaste resurs - var ett av motiven till att Österåkers kommunledning
( Vaxholm och Österåker 1974-1982) tog initiativet till att införa flextid och ändrad arbetstid f.o.m. 1979 för all administrativ personal. Detta kom sedan också att tillämpas för andra grupper inom den kommunala verksamheten, efter då särskilda förhållanden. Lärarna var naturligtvis undantagna då de då var statligt anställda.

Då, 1978, gällde 40 timmars arbetsvecka. Det då nya avtalet med möjlighet till också flextid, innebar 41,25 timmar på vinterhalvåret och 36,25 under sommarhalvåret samt ledigt alla klämdagar och 5 timmar dag före helgdag. Man var långsiktig, ty ledigheten från klämdagen 2 jan 1981 och 27 dec 1985 undantogs.

Har den demokratiska processen i nutid gått korrekt till? Vad har kommunalrådet för delegation?

I kommunstyrelsens gällande delegationsordning för personalärenden står att läsa följande:
- Förhandlingsdelegationen (FH) hanterar frågor rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare genom kollektivavtal.
- FH förhandlar å kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11-14 och 38 i Lagen om medbestämmanderätt i arbetslivet (MBL), inom andra nämnder verksamhetsområden.
- FH tolkar och tillämpar lag, avtal och andra bestämmelser rörande kommunen och dess arbetstagare

Någon förhandlingsdelegation har aldrig utsetts. Om så hade skett, hade den fått ett förhandlingsuppdrag av kommunstyrelsen och därefter återkommit för att få ett avtal godkänt. Vi har istället fått verifierat hur det gått till, att det var Ingela Gardner Sundström kommunalråd (m) som på egen hand gav den nya personalchefen i uppdrag att se över arbetstiden för de kommunanställda. Något uppdrag från kommunstyrelsen har inte förelegat. Det ”nya” är inte ens taget av kommunens förhandlingsdelegation. Kommunstyrelsen har muntligen informerats efteråt!

Med en förändring av kommunfullmäktiges sammansättning efter valet, och en kommunledning som respekterar ett demokratiskt arbetssätt, bör ett upprivande av detta ohemula ”avtal” stå högt på listan. Då blir det inte bara en klyscha, att personalen är vår främsta resurs.

Ann-Christin Furustrand (s)
Ledamot kommunstyrelsen

Stefan Cronberg
Föreningen Österåkers framtid

Rosita Olsson Palmberg(s)
Ledamot kommunstyrelsen

Ingvor Weldéus
personalchef i Vaxholm och Österåker 1970-och 80-talen

Bernhold Swahn
Led. Kommunstyrelsen och förhandl.delegationen 1974-1988

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...