söndag 21 oktober 2012

S-budgeten för kvalitet,utveckling, god ekonomisk hushållningÖsteråkers kommuns budget 2013
för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning


        Förslag från Socialdemokraterna

BESLUTSFÖRSLAG


Att                       det socialdemokratiska budgetförslaget antas

Att                      oförändrad skattesats fastställs för 2013 till18:90

Att                      det socialdemokratiska förslaget till investeringar antas

Socialdemokraternas idé om Österåker; 

Alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. Österåker ska vara en kommun där barn kan växa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och framtidstro.

Många av förutsättningarna skapas av andra; av regering och riksdag, av landstinget, av  företag och organisationer långt utanför vår kommun, av EU och globala förhållanden. Men vår vardag formas ändå ganska mycket av vad vi Österåkersbor vill och av vad Österåkers kommun, dvs. den politiska majoriteten väljer att göra och inte göra.

I dag är vi 40 000 invånare. Om 20 år är vi kanske 60 000. Det ställer stora krav på Österåkers kommun. Dagens brister i den kommunala verksamheten behöver rättas till och Österåkers förutsättningar som skärgårdskommun med närhet till Stockholm måste tas till vara. Det kräver kunskap, lyhördhet, fantasi, brett engagemang och politisk vilja.

Vi socialdemokrater utgår från demokratins ideal och alla människors lika värde. Demokrati utövas på många sätt och på många vägar, men den ska prägla hela samhället och alla människors inbördes förhållanden. Varje människa ska vara fri att utvecklas som individ. Den friheten förutsätter jämlikhet. Det gemensamma bästa förutsätter samtidigt solidaritet mellan människor. Den egna friheten sker inte på bekostnad av andras ofrihet. Frihet är därför inte detsamma som total valfrihet, frihet förutsätter att du och jag även låter andra ha frihet. Människors lika värde förutsätter särskilt solidaritet med dem som av något skäl - t ex sjukdom, funktionsnedsättning eller arbetslöshet – har svårt att förverkliga sina möjligheter fullt ut.

Vår uppfattning är att individens utveckling gynnas bäst av att det finns gemensamma trygghetslösningar tillsammans med en väl fungerande och effektiv service. Genom kommunalskatten säkras kvalitén i servicen till medborgarna. Avgifter skall hållas så låga som möjligt så att föräldrar kan låta sina barn gå på musikskolan, utöva idrott, eller att äldre kan ha råd att ta emot biståndsbedömd hjälp.

Vi socialdemokrater vill ha en förskola FÖR barnen, en skola FÖR ungdomarna, en vård och omsorg som sätter människonyttan framför bolagsvinster. Vi vill ha ett miljömässigt hållbart boende med balans mellan olika boendeformer, bättre fungerande kollektivtrafik och bättre förhållanden för den biltrafik som är nödvändig.

Vi ser alla - boende, besökare, företag, ideella organisationer och föreningar och kommunala verksamheter – som resurser och möjligheter för utvecklingen av vår kommun. Som politiker vill vi vara närvarande i vardagen, lyhörda och tydliga.

Som skärgårdskommun nära Stockholm har Österåker en framtid med många möjligheter.

Vi socialdemokrater känner ansvar för utvecklingen här.

Vårt budgetförslag för 2013 är ett steg på den vägen.

Budget år 2013 för kvalitet, utveckling, god ekonomisk hushållning

Medborgarna vill se förändringar, det vill vi med
Hösten 2011 genomfördes en medborgarundersökning. Mätningar gjordes av hur medborgarna i kommunen uppfattade Österåkers kommun som en plats att bo i, hur medborgarna bedömde kommunens verksamhet, hur medborgarna bedömde sina möjligheter till inflytande. Resultatet visade oacceptabelt låga siffror inom i stort sett alla områden, men särskilt vad gäller möjligheterna till påverkan och insyn. 
Vi vill att medborgarna i Österåker skall känna sig nöjda med Österåkers kommun. Därför innehåller vår budget både kvalitetshöjande satsningar och satsningar som förbättrar medborgarnas möjlighet till påverkan och insyn. 
Vi socialdemokrater lägger fokus i vår budget på kvalitet och utveckling i servicen till medborgarna                     
Det gör vi genom att höja förskolepengen med ytterligare 8 mkr, tillför ytterligare 10,8 mkr till förstärkning av skolpengen och till fritidshemsverksamheten och genom att öka ersättningen till utövare av äldreomsorg med ytterligare 20 mkr.
Genom höjningarna ger vi förskolorna möjlighet till färre antal barn per pedagog och att satsa på ökad lönenivå för förskolans personal. Det innebär också att vi ger grundskolan möjlighet att höja kvalitén och ökad lönenivå. Satsningen räcker till exempel till att ge samtliga grundskollärare 500 kronor mer i månaden utöver vad centrala avtalet ger och att höja personaltätheten på fritids.
Sammanlagt innebär det;
55,7 miljoner i extra satsningar på kvalitet och service utöver den borgerliga majoritetens förslag. Jämfört med 2012 års budget för Österåkers kommun innebär det ca 123,5 miljoner mer.

Det kan vi göra med oförändrad kommunalskatt genom andra politiska prioriteringar som till exempel att anlita färre konsulter och att inte samla stora summor pengar på hög utan satsa på kvalitet och utveckling samt rationalisera och effektivisera centrala funktioner i administrationen.
Därutöver vill vi bland annat;
Ta tillvara personalens kompetens och uppmuntra nytänkande genom att bland annat öka personalens delaktighet. Vi vill säkra medborgarnas rätt till insyn i kommunen, samt öppna för bra medborgardialoger inför och efter beslut. Vi vill också finna andra sätt för medborgarna att kunna komma till tals med förslag och synpunkter till de politiskt förtroendevalda. Kommunens tidning måste utvecklas så att tidningen speglar såväl majoritetens som oppositionens förslag och politiska arbete för Österåkers kommun.

Vi socialdemokrater vill att promenadstråket längs med Åkers kanal ska fortsätta på kanalens båda sidor enligt det planförslag som finns, men som ännu inte beslutats. Vi ser att det bidrar till ökad trivsel och bättre folkhälsa och sätter Österåker på kartan som en vacker, grönskande framtida ort med småstadskaraktär.   

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

 • Högre förskolepeng, 8 mkr till färre antal barn per pedagog och ökad lönenivå
 • Barnomsorg på obekväm arbetstid, finansiering genom riktat statsbidrag samt att vi lägger till 2 mkr
 • Tillför ytterligare 10,8 mkr till förstärkning av skolpengen för kvalitet och ökad lönenivå och till fritidshemsverksamheten
 • Skapa ett kompetens- och stödcentrum, 5 mkr
 • Barn med särskilda behov, 1 mkr
 • Biblioteket, media, 1 mkr

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
68 000
-1 030 800
-962 800
-27 800

Verksamhetsutveckling

Det är viktigt att förändringar genom ny lagstiftning som till exempel ny läroplan och kursplan för grundskolan och ny gymnasieskola, genomförs på ett bra och smidigt sätt. Alla lärare ska ha lärarlegitimation senast den 1 juli 2015. Det kräver inventering av vilka behörigheter som finns i organisationen och vilket behov av kompetensutveckling som fordras för att reformen skall bli verklighet.

Förändringarna ställer krav på tid och resurser för både kompetensutveckling och genomförande. Därför är det viktigt att varje förskolelärare, lärare och skolledare ges möjligheter att både fördjupa sig i det nationellt satta kraven och för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Inriktningen ska vara att de nationella mål som finns för utbildningen uppfylls och att utvecklingsarbetet sker i riktning mot uppfyllelse av det kommunalt satta målet om länets bästa skolkommun.

Färre antal barn per pedagog och ökad lönenivå för förskolans personal
Genom att öka förskolepengen ger vi förskolorna möjlighet till färre antal barn per pedagog som är något som vi vet skulle innebära en kvalitetsförbättring FÖR barnen.  En ökad förskolepeng ger också möjlighet att satsa på personalen genom kompetenshöjande åtgärder och ökad lönenivå. Vi vill göra det för att säkra kvalitén men också för att vi vet att det råder brist på behöriga förskollärare. Vi förstärker därför förskolepengen med ytterligare 8 miljoner kronor

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Småbarnfamiljers behov av barnomsorg när föräldrarna arbetar på obekväm arbetstid dvs. under kvällar, nätter och helger måste tillgodoses. Idag finns ingen sådan verksamhet i Österåkers kommun. Nu pågår ett arbete i kommunen och ett förslag skall tas fram. Viktigt att komma ihåg är att det ska innehålla pedagogisk omsorg på dagtid lördag och söndag. Vår utgångspunkt är att Österåkers kommun under 2013 bör starta en sådan verksamhet . Den kan starta i liten skala, för att sedan utvecklas i takt med hur behovet ser. För 2013 kan Österåker få del av riktade statsbidrag för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi föreslår att Österåker tar del av dessa statsbidrag som delfinansiering och vi lägger till ytterligare 2 miljoner kronor.

Kvalitetsökning och ökad lönenivå för grundskolans lärare
Vi vill ge skolorna bättre förutsättningar att nå målet att bli bästa skolkommun. Vi förstärker därför nämndens ekonomiska utrymme för att kunna omfördela och använda resurser för att använda skolpengen. Det innebär att vi ger grundskolan möjlighet att säkra kvalitén och att öka lönenivån utöver vad det centrala avtalet ger. Höjningen av skolpengen räcker tillexempel till att ge samtliga grundskollärare 500 kronor mer i månaden. Österåkers kommun måste stå sig väl i konkurrensen i en situation där det blir allt svårare för grundskolorna i Sverige och i Stockholms län att rekrytera utbildade lärare.

Vi anser att fritidsverksamheten har samband med skolverksamheten och ser behov av att höja personaltätheten på fritids.

Vi föreslår därför en ytterligare tilldelning till nämnden med 10,8 mkr.

Skolpengens utformning bör ifrågasättas
I läroplanen anges att resurser skall fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Det kan ifrågasättas om Österåker fyller kraven då skolpengen i Österåker fördelas utifrån principen samma summa per elev och enligt Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala Sambands Analyser ( SALSA) med endast 0,7 % av den totala skolpengen ( 1,7 mkr) . Därför måste nuvarande utformning av den skolpeng som finns omprövas, så att de samlade resurserna mer träffsäkert når dit behoven är som störst.  

Bättre stöd till elever med särskilda behov
Åtgärder för barn med särskilda svårigheter ska sättas in tidigt och innebära ett långsiktigt stöd. Betydelsen av att sätta in åtgärder snabbt går inte nog att poängtera. Det sänker dessutom samhällets kostnader i framtiden och bör därför ses som en investering.
Barn är olika och de individuella behoven måste vara det som styr. Precis som det finns elever med särskilda behov som klarar att gå i en vanlig klass, eventuellt med stöd av extra resurs, finns det elever som behöver en lugn och avgränsad miljö med färre intryck och hög grad av vuxenstöd. Därför måste det vara möjligt för skolan att utöver skolpengen få extra resurser för de elever som behöver en högre grad av vuxenstöd och/eller undervisning i mindre grupper.
Vi föreslår därför en särskild satsning på 1 miljon kronor för elever med särskilda behov.

Elevers rättigheter har ökat, det måste Österåker leva upp till
Rättigheterna för den elev som behöver stöd och hjälp har stärkts genom lagstiftning.  Fler beslut än i dag kan överklagas, vilket ökar rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare. Kraven på att utreda en elevs behov av särskilt stöd är tydligare och beslut om åtgärdsprogram ska kunna överklagas liksom nekad skolplacering på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter. Också beslut om skolskjutsar ska kunna överklagas. Österåkers kommun måste möta dessa ökade krav.

Eleverna ska enligt skollagen ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan, samt till studie- och yrkesvägledning. Här finns ett område för förbättringar. Elevhälsan måste ges utrymme att arbeta förebyggande, och ses som en del i verksamheten, att den hänger ihop med en helhet. Tillgång till skolläkare, skolsköterska etc. är något som Österåkers kommun måste precisera, förslag måste tas fram som visar hur kommunen tillgodoser dessa krav och hur även denna verksamhet skall utvecklas när kommunen skall bli länets bästa skolkommun.

Modersmålsundervisning
Den förändring som gjorts som inneburit försämringar för eleverna att få tillgång till modersmålsundervisning måste ändras. Vi anser att modersmålsundervisningen måste ske av lärare som kan elevens modersmål.

Skapa ett kompetens och stödcentrum - Aspergerverksamheten
Vi vill skapa ett kompetens och stödcentrum för samtliga förskolor och skolor i kommunen som ska bidra med allt från hjälp och stöd till förskollärare och lärare ( tips, idéer) till extra resurser som finns i klassrummet för specifika ämnen på grund av diagnos hos eleverna. Vi ser att detta kompetenscentrum skulle kunna åstadkommas genom en utökad Aspergerverksamhet (KÖV). Vi avsätter 5 miljoner kronor för att skapa ett sådant kompetenscenter.

Alla elever som har behov av en plats inom den s.k. kommunövergripande verksamheten, KÖV måste ges den möjligheten. De resurser som krävs för att tillgodose barns rätt till stöd måste tas fram. Vi tillför ytterligare tio platser.

Inkludering av barn med särskilda behov kräver rätt kompetens
Den s.k. inkluderingen, dvs. att barn med olika behov av stöd integreras i skolklasser kräver för att det skall fungera att den lärare, den personal som skall undervisa eleven har den kompetens som just den eleven med särskilda behov behöver. Här måste en kartläggning göras av det utbildningsbehov som finns. Därutöver krävs en kontinuerlig utbildning för den personal som arbetare med barnen som är i behov av särskilt stöd.

Alla elever måste ges möjlighet att nå sin fulla potential
Österåker måste planera för att också möta behovet av extra stimulans till elever med speciella färdigheter i ett ämne. Speciellt viktigt är det för att behålla alla eleverna i de skolor som finns i Österåker.

Med sikte på att alla ska klara kunskapsmålet
Vårterminen förra året fick 76,6 procent av eleverna i grundskolan godkänt i alla ämnen enligt Österåkers kommuns egen årsredovisning för 2011. Det innebär att 23,4 procent, eller nästan 1 200 elever inte uppnådde kunskapsmålet. Det är ett resultat som vi inte är nöjda med.

Skolverkets statistik för årskurs 9 gällande åren 2002-2011 visar att andelen som nått målen i alla ämnen ligger kring 75 -80 procent. Det innebär att 95-120 österåkerselever varje år går ut årskurs 9, dvs. slutar grundskolan med icke godkända betyg i alla ämnen. Så här har det sett ut i tio år utan att något gjorts som förändrat utfallet.

Österåkers kommun bör enligt vår uppfattning starta ett utvecklingsarbete med uppgift att ta fram en strategi och ett program för att väsentligt öka andelen elever som klarar kunskapskraven. Här krävs sannolikt insatser av både stödundervisning, läxhjälp och sommarskola, m.m.

Den borgerliga alliansens mål om att 79,5 procent av eleverna i grundskolan ska ha godkänt i alla ämnen vill vi slopa och ersätta med ett mål om 100 procent, det vill säga att kommunen tar sikte på att alla eleverna skall klara målet.

Inrätta en ”bank” med moderna hjälpmedel 
Den AV-central som tidigare fanns och som lades ned av besparingsskäl var en mycket väl fungerande ”bank” där alla skolor i kommunen kunde få hjälp med inspirationsmaterial, som till exempel böcker, filmer och laborationsmaterial. Utan AV-central har nu en kvalitetssänkning skett i kombination med ett merarbete då varje skola, varje lärare på egen hand tvingats jaga rätt på diverse material. Vi menar att en kvalitetshöjande åtgärd är att se till att en ny ”bank” med moderna hjälpmedel inrättas. Det skulle även vara ekonomiskt effektivt eftersom varje skola inte behöver införskaffa allt material själv, utan kan låna av en sådan bank. Ett förslag bland flera som vi vill pröva är om denna ”bank” skulle kunna inrättas som en ny verksamhet och en ny uppgift för biblioteket i Åkersberga centrum. Förutsättningarna för en AV–bank bör utredas senast under 2013.

Samma goda förutsättningar oavsett huvudman
Det är viktigt att samma ekonomiska förutsättningar ges förskolor och skolor oavsett huvudman. Bland annat anser vi att momskompensationen skall beräknas på ett sådant sätt att konkurrensneutralitet uppnås.

Komvux
Den kommunala vuxenutbildningen är en viktig del av det livslånga lärandet.  En eventuellt kommande finanskris kan komma att beröra Österåkers invånare med risk för ökad arbetslöshet för båda vuxna och ungdomar. Det kräver beredskap för att inrätta ytterligare platser inom komvux. Det bör ske i nära samarbete med arbetsförmedlingen. Komvux ocentrala läge är olyckligt varför vi är glada för att vår motion att ge Komvux ett mer centralt läge har bifallits.   

Bästa skolkommun ett långsiktigt åtagande
Även i budgeten för 2013 väljer vi att peka på det vi anser bör genomföras för att målet om bästa skolkommun i länet skall kunna infrias. Det finns fortfarande oklarheter om vad målet innebär, som till exempel; hur ser det ut när vi nått målet? Vilken nivå skall vi sträva mot? Finns det i Österåkers kommuns skolor tillräckligt många utbildade lärare? Jämfört med riket ligger Österåker lägre i lärartäthet, (2010/11 Riket 6,2 Österåker 5,1). Lärarförbundet som sedan 2002 rankat bästa skolkommun har för år 2011 rankat Österåker på 266;e plats av landets 290 kommuner. Bland Stockholms läns 25 kommuner rankades Österåker först på 19;e plats.

Som grund för utvecklingsarbetet för att nå målet om bästa skolkommun är ett antal åtgärder nödvändiga. En sådan åtgärd är att personal och förtroendevalda arbetar fram en gemensam bild av från vilken nivå vi startar utvecklingen. Det bör sättas en tydlig ambitionsnivå om vart Österåkers kommun vill befinna sig i jämförelse med andra kommuner om fem, tio år. Hur ser slutmålet ut? Och vad krävs för att nå dit?

Biblioteket
Bibliotek behöver ges ökat stöd för att kunna utveckla och utvidga sina verksamheter.
Vi fördubblar anslaget till Biblioteket för media så att utbudet kan öka och hållas aktuellt och tillför 1 miljon kronor extra. Vi anser att kommunens bibliotek skall drivas i egen regi.

Inför kulturvandringar
Vi vill att Österåkers kommun startar kulturvandringar som både främjar folkhälsan, kan ses som en satsning för turism och som ökar kännedomen om den fina kultur som finns i Österåker. Dessa kulturvandringar kan utvidgas till stadsvandringar i olika delar av kommunen och kan ske i samarbete med till exempel kulturföreningar.

Österåker växer och behovet av idrotts- och friluftsanläggningar ökar
Kommunen växer och ska vara en attraktiv kommun att flytta till. Även om anläggningar tillkommit som tillexempel en skateboardramp i Röllingby så måste framtidens behov av ytterligare anläggningar planeras i god tid. Vi föreslår att under 2013 planer tas fram för två nya stora hallar, en i Skärgårdsstad och på lite längre sikt en i Hagby/Runö i samband med utbyggnad av området. Ytterligare en skateboardpark bör planeras i någon annan del av kommunen än nuvarande anläggning.

SOCIALNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

·      I beräkningen vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd inte räkna in barnbidraget, ev. studiebidrag eller flerbarnstillägg. Beräknas kosta 4,5 mkr.
 • Ökad boendekostnadsnorm. Beräknas kosta 1,5 mkr

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
23 400
-118 300
-94 900
-6000

Verksamhetsutveckling
Bekämpa barnfattigdomen
Den s.k. barnfattigdomen finns också i Österåker. Enligt Rädda Barnen i Österåker har antalet barn som lever i familjer med låg inkomststandard eller som är beroende av försörjningsstöd ökat under de senaste åren från att varit 504 till att nu vara 606 barn. Kommunen har ett ansvar för samtliga kommuninvånare men kommunen har ett ännu större ansvar för barnen för att svara upp mot FN:s Barnkonvention. För att underlätta tillvaron för dessa barn bör stödet förstärkas. Den förstärkningen vill vi göra genom att i beräkningen vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd inte räkna in barnbidraget, ev. studiebidrag eller flerbarnstillägg i beräkningsunderlaget. Vi tillför 4,5 mkr

Ökad boendekostnadsnorm

Situationen för sökande till en hyresrättslägenhet i Österåker är bedrövligt dålig. Familjer som av olika skäl delas tvingas många gånger bli kvar i en alltför stor bostad och därmed onödigt hög boendekostnad. Boendekostnadsnormen bör höjas med 8 %. Normen har inte räknats upp sedan 1 jan 2009 trots att hyrorna generellt under denna tid ökat med ungefär motsvarande procentsats. Vi tillför 1,5 mkr.

Fler tillfälliga boenden

Nämnden bör skaffa fler hyresrättslägenheter för att bättre kunna erbjuda, i vissa fall tillfälliga, boendemöjligheter till vuxna med barn. Detta lägenhetsbehov är nu också större genom att de ensam kommande flyktingbarn som kommunen numera tar emot behöver ett boende när man är mogen för ett boende utanför det första gruppboendet. Kostnaden för nämnden måste bedömas bli marginell men effekten för barnfamiljen blir väldigt positiv.
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

 • Ersättningen till utförare av äldreomsorg höjs med 10 procent. Vi tillför 20 mkr.
 • Sjukgymnaster med inriktning på fysisk aktivitet och rehabilitering motsvarande två tjänster. Vi tillför 1 mkr.
 • Kuratorstjänst som stöd för anhöriga som vårdar sin anhörige. Vi tillför 500 tkr

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
68 700
-579 500
-510 800
-21 500

Verksamhetsutveckling

Förslag som vi lagt i S- budgeten för 2012 och som vi fått igenom är slopad egenavgift för trygghetslarm och slopad egenavgift för avlösarservice för de som vårdar anhörig. Det är vi nöjda med, men det finns mycket mer att utveckla och förändra inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

Äldreomsorgen skall vara trygg och av hög kvalitet
Kvalitén inom äldreboenden måste höjas. De granskningsrapporter som vård- och omsorgsnämnden tagit del av påtalar att bemanningen är för låg. Både privata utförare och de i egen regi har påpekat att ersättningen är för låg. Det har förekommit att utförare vägrat skriva avtal med Österåkers kommun eftersom de anser att de inte skulle kunna hålla en god kvalité med den erbjudna ersättningen. Det gör att vi inte kan vara nöjda med den situation som råder. Det finns förslag att omvandla Solgården och Görjansgården till trygghetsboenden. Vi vill ha trygghetsboenden med personalledda aktiviteter, tillsyn samt lättare omvårdnad. Det kan lösas genom att personalen för hemtjänsten utgår från dessa boenden.

Höjd ersättning med krav på bemanning
Vi föreslår därför att nivån på ersättningen till utförare av äldreomsorg höjs med 10 procent. Samtidigt vill vi koppla ett krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare. Det skall ses som lägsta tillåtna bemanning. Om brukarna har ett högre omvårdnadskrav så skall bemanningen var anpassad efter behovet. Vi tillför 20 mkr.

Sjukgymnaster
Vi ser ett behov som idag inte är tillgodosett. För att bibehålla fysisk förmåga så långt som möjligt behövs sjukgymnaster med inriktning på fysisk aktivitet och rehabilitering för våra äldre. Det skulle särskilt kunna arbete med inriktning på daglig verksamhet och särskilt boende. Behovet uppskattas till motsvarande två tjänster. Vi tillför 1 mkr.

Framtidens boende för äldre borde planeras redan nu
Vilka olika boendeformer som skall finnas för att möta det behov som finns i framtiden för en ökad äldre befolkning måste börja planeras redan nu. En slags mellanform av boende som vi anser saknas i Österåker och som borde finnas, är en kombination av egen lägenhet med möjlighet att laga mat och kunna sköta sig själv, och samtidigt en gemensam matsal och personal som kan avlasta och ge den service som behövs, de dagar då hälsan sviker

Återinför Livlinan
Vi anser att det är viktig att kommunen åter aktivt jobbar med dem som riskerar att hamna utanför samhället. Därför vill vi återinföra verksamheten Livlinan (verksamhet som arbetat med ungdomar mellan 16-25 år med psykiska funktionshinder.)

Öronmärkta resurser
För att säkerställa att handlingsplanen för äldre invandrare med utländsk bakgrund blir genomförd så måste resurser öronmärkas.


BYGGNADSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

 • Säkrare trafik. Vi tillför 300 tkr.

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
9 500
-36 200
-26 700
-300

Verksamhetsutveckling

Inom byggnadsnämndens område ser vi många prioriteringar som skulle behöva göras.
I budgeten för 2012 fanns ett antal åtgärder som vi skulle ha genomfört om vi hade haft möjligheten. Motioner har lämnats till fullmäktige i enlighet med våra förslag till budget. Tyvärr har inte särdeles mycket anammats vilket innebär att vi återkommer med de flesta yrkandena. Eftersom ett år ytterligare har passerat innebär det att vi ser vissa av våra prioriteringar som ännu mera nödvändiga och akuta.

Säkrare trafik
Trafiksituationen i kommunen har förvärrats. Om målet att vi skall vara den bästa kommunen att leva och bo i skall kunna infrias så måste åtgärder vidtas. Möjligheten att ta sig igenom Åkersberga och till och från kommunen i egen bil måste förbättras. Samtidigt måste man även underlätta för invånarna att använda sig av kollektiva lösningar. Det framtagna förslaget om en breddning av väg 276 genom centrala Åkersberga, en nödlösning som redan borde ha genomförts, måste genomföras med det snaraste. I samband med breddningen bör även en bedömning göras om att använda s.k. tyst asfalt för att minska bullernivåerna för de omkringboende. Förnyade kontakter med Trafikverket bör tas omgående för att genomföra breddningen med det snaraste. Vi tillför 300 tkr.

Minska biltrafiken vid våra skolor
Insatser behöver även göras för att minska biltrafiken vid våra skolor.
Gång- och cykelvägar måste säkras och göras så trygga som möjligt så att det naturliga valet blir att gå eller cykla till skolan där inte avståndet sätter hinder. Informationsinsatser i samverkan med andra myndigheter och intresseföreningar bidrar till att öka säkerheten. Vi anser att det skall vara ett naturligt inslag i skolans verksamhet. Men vi anser inte att det är skolans ensak utan att det är en övergripande kommunal angelägenhet som skall genomföras i alla kommunens skolor. Vi anser att en gemensam kommunal Trafiksäkerhetsdag för skolan skulle kunna vara ett uppskattat, årligen återkommande arrangemang.

Huvudmannaskapet för vägarna
Ett arbete med att se över och planera för att kommunalt huvudmannaskap för vägarna i kommunen skall vara regel behöver påbörjas.

Upprustning av lekplatser
Våra lekplatser i kommunen blir färre och färre och i sämre skick. En satsning på upprustning och utökning behövs med det snaraste. Se förslag till investeringsbudget. Byggnadsnämnden bör skyndsamt fullfölja den plan för underhåll av lekplatser som beslutades på förslag av en motion från oss socialdemokrater.

Rastplats för hundar
Vi behöver också en plats för våra hundägare att kunna rasta sina hundar utan koppel inom tätorten. I samarbete med brukshundsklubben och intresserade föreningar bör kommunen under året inventera en lämplig plats för en rastplats.


MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Satsningar utöver den borgerliga majoritetens förslag:

 • Vi föreslår att ytterligare en inspektör anställs eller hyrs in för att öka takten i inventering av enskilda avlopp. Vi tillför 600 tkr

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
4 900
-10 300
-5 400
-600

Verksamhetsutveckling

Österåkers kommun skall vara drivande i att utveckla hela kommunen till att bli miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Vi vill se att Österåkers kommun arbetar aktivt ihop med så väl de interna kommunala verksamheterna som de privata, med företag och föreningar samt med kommunens invånare. Det arbetet skulle kunna innebära att handlingsplaner kan tas fram år från år där det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad.

Närheten till naturen är något som ofta nämns som skäl till varför man valde just Österåkers som sin kommun att bo och leva i. Naturen är viktig för människors välbefinnande. Därför är det viktigt att säkra tillgången till vacker natur med strövområden samt möjlighet att nå stranden. 

En busslinje till Domarudden skulle ge medborgare som inte har tillgång till bil en möjlighet att ta del av kommunens finaste friluftsområde. Även möjlighet att båtledes komma ut i skärgården från central plats i kommunen genom färjetrafik av något slag skulle bidra till att sätta Österåker som en skärgårdskommun på kartan. Möjligheterna att utveckla sådan trafik bör undersökas.

Fler återvinningsstationer
I detaljplanearbetet vill vi socialdemokrater ta med anläggande av återvinningsstationer och sopsortering i närområdet, det vill säga inom gångavstånd. Alla medborgare, inte bara bilägare, skall ha lätt att nå en återvinningsstation, att använda bil innebär dessutom en onödig belastning på miljön.

Öka inventering av avlopp
På kommunens hemsida kan man läsa att i ”Österåker finns ca 5500 enskilda avlopp. Ett flertal av dessa är underdimensionerade och gamla, vilket innebär en risk för förorening av grundvatten och närliggande dricksvattenbrunnar. Uppskattningsvis kommer 10-20 % av Sveriges totala utsläpp av fosfor till Östersjön från enskilda avlopp och lokalt kan de enskilda avloppen stå för en stor andel av näringsbelastningen till sjöar och havsvikar. För att komma tillrätta med bristfälliga och uttjänta avlopp arbetar miljö- och hälsoskyddsenheten med inventering och tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Intentionen är att gå igenom alla enskilda avlopp i Österåkers kommun och att de underkända avloppen görs om.”

Det återstår ca 1800 enskilda avlopp att inventera. Med nuvarande takt kommer det att dröja ytterligare ca 10 år tills inventeringsarbetet är klart. Vi menar att det är viktigt att öka antalet inventeringar från 200 till 400 per år. Vi föreslår därför att ytterligare en inspektör anställs eller hyrs in. Vi tillför 600 tkr

Bättre vägbelysning
Det finns planer på att byta ut gammal vägbelysning (kvicksilverlampor) till mer miljövänliga gatubelysning under en period om fyra år med 150 lampor/år. Vårt förslag är att halvera denna tidsaspekt genom att byta ut dubbla antalet/år, dvs. 300 lampor. En viss positiv effekt torde kunna räknas hem genom lägre elförbrukning men den stora vinsten är en bättre miljö.  

KOMMUNSTYRELSEN

Omfördelning ( 2mkr) av resurser avseende utveckling av kommunens varumärke och minskning av ram (+500 tkr)

 • Kommunjurist. Finansieras genom minskade kostnader för anspråkstagande av juridiska konsulter samt utöver det lägger vi till 300 tkr.
 • Utökad Turistbyrå året runt i Åkersberga och säsongsöppet på Ingmarsö samt markandsföring genom Visit Roslagen. Vi lägger till 400 tkr
 • Integrationsrådet. Vi lägger till 100 tkr
 • Insatser för ökad trygghet ( medborgarenkäten), vi lägger till 200 tkr
 • Konsumentrådgivare i Österåker, 500 tkr

Nämndens ram:

Intäkter
Bruttokostnad
Nettokostnad
Satsningar S
63 800
-227 900
-164 100
+500


Verksamhetsutveckling

Österåkers kommun ska vara en bra arbetsgivare
Österåkers kommun bör som princip i första hand erbjuda heltidsanställningar.

Antalet anställda i Österåkers kommun har minskat varje år. Vi känner oro över vad en fortsatt utveckling med färre antal personal i den verksamhet som kommunen bedriver innebär i form av sämre arbetsmiljö för de anställda som finns kvar. Vi oroar oss även för hur det påverkar kvalitén i servicen till medborgarna. Ska Österåkers kommun kunna infria sina inriktningsmål krävs det både mer personal och att personalen har en bra arbetsmiljö. Viktigt är att aktivt arbeta med medarbetarenkäter, lokalisera problemområden och upprätta handlingsplaner i samråd med personalen.

Varumärket skapas i mötet mellan människor
Det är viktigt att stärka Österåkers kommuns varumärke. Det gör vi genom de satsningarna som finns i vårt budgetförslag genom kvalitet och utveckling. Vi socialdemokrater är övertygade om att det är både genom att säkerställa hög kvalitet i utbudet och servicen till medborgarna och att involvera och ta tillvara personalens kunskap och engagemang som är det mest effektivt sättet att positivt lyfta Österåker, mycket effektivare än att satsa flera miljoner på PR-konsulter. Ett varumärke byggs inifrån och värderas utifrån. Det betyder att alla möten som sker dagligdags mellan personal, brukare, politiker, medborgare är viktiga för hur Österåkers kommun uppfattas. Vi anser därför att det är bättre att stärka kommunens varumärke genom att satsa på kvalitet, utveckling samt på kommunens personal, än på dyra PR-konsulter.

Kommunens egen tidning
Vi socialdemokrater anser det självklart att en kommuns tidning skall spegla beslut och förslag utifrån både majoritetens insatser men också oppositionens. Så är inte fallet idag, då tidningen är en utpräglad röst enbart för majoriteten, I en demokrati är det inte försvarbart. Det är en tydlig försämring jämfört med tidigare mandatperioder. Vi vill medverka till att kommunens tidning utvecklas.

Klämdagar
Det beslut som fattades 2010 som innebär att ett antal klämdagar för några personalgrupper försvann har haft negativ inverkan. Österåkers kommun bör ta upp en diskussion med berörda fackliga organisationer om antal och vilka klämdagar som skall finnas.

Tid för planering 
De förändringar som nu skall införas i förskola, grundskola och gymnasieskola och det förväntade utvecklingsarbetet som nu ska ske kräver att chefer och övrig personal ges rimliga förutsättningar i tid för sin planering för ett bra genomförande. Exakt hur det skall kunna organiseras bör Österåkers kommun komma överens om med personalorganisationerna.

Delaktighet i förändringsarbetet
Österåkers kommun måste involvera och förankra förändrings- och utvecklingsarbetet så att personalen känner sig delaktiga. Kommunen föreslås utveckla metoder för att ta tillvara personalens kompetens och uppmuntra nytänkande.


Strategi för framtiden
Fram till 2030 kommer behovet av anställda inom äldreomsorgen i Sverige att öka med 150 000 personer. Andelen äldre kommer också stadigt att öka de närmaste åren i Österåker. Antalet ansökningar till vård- och omsorgsprogrammet är lågt. Det gör att vårdyrket inom äldreomsorgen måste göras attraktivt för att kommunen skall kunna möta ett allt ökat behov av omsorg, och för att erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade. Österåkers kommun borde därför i samarbete med personalorganisationerna utarbeta en strategi för att möta framtidens behov av kompetent vårdpersonal.

Kvalitetsutveckling och tydliga mål
Kvalitetsutveckling, konkretisering av mål för verksamheten samt uppföljning och utvärdering är exempel på områden inom kommunens ansvarsområden som måste utvecklas ytterligare.

Ansvar och befogenheter skall vara tydliga
Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över där det finns otydligheter. Ansvar och befogenheter måste vara glasklara för att undvika risken av att frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse.

Österåker behöver egen kommunjurist
Det är viktigt att besluten som kommunen fattar håller hög nivå även vid en juridisk bedömning. Kommunen har inte haft en egen kommunjurist sedan länge. Vi ser ett behov av en kommunjurist som följer lagstiftningen dagligdags och som kan fungera som juridiskt stöd för ansvariga tjänstemän. Vi tror att minskade konsultkostnader för juridisk kompetens till stor del finansierar en kommunjurist på minst halvtid, helst heltid. Vi avsätter 300 tkr.

Österåker behöver egen konsumentrådgivare
I Österåker bor nu 40 000 invånare, det är dags att kommunen inrättar en tjänst som konsumentrådgivare. Något som vi socialdemokrater i många år framfört vikten av och är en tjänst som medborgare återkommande efterfrågat. Vi avsätter 500 tkr .

Utökad Turistbyrå och satsning på turism
Utökad turistbyråservice, året runt i Åkersberga och säsongsöppet på Ingmarsö, samt ökad satsning på destinationsutveckling och marknadsföring i syfte att stödja tillväxt inom besöks/turistnäring genom Visit Roslagen AB. Vi avsätter 400 tkr.

Insatser för ökad trygghet
Medborgarundersökningen som gjordes 2011 pekade bland annat på att många känner otrygghet.  Under året vill vi se en åtgärdslista för att vända utvecklingen. Vi avsätter
200 tkr extra för åtgärder som ökar tryggheten.

Integrationsrådet
Alla partier har ett ansvar för att bidra till att motverka rasism och främja ett öppet demokratiskt samhälle. Integrationsrådet fick en annan struktur med mindre resurser än de övriga råden, vilket inneburit att rådet fungerar dåligt. Därför avsätter vi extra resurser för ett utökat integrationsråd och tillförsäkra att även integrationsrådet får den dignitet som frågorna kräver. Vi avsätter ytterligare 100 tkr

Bättre kollektivtrafik
Österåkers kommun måste i sina kontakter med SL driva krav på bland annat utvecklad busstrafik även i glesbygd som till exempel på Ljusterö.

Utveckla lokaltrafik med till exempel buss till Domarudden
Lokaltrafiken inom Österåkers kommun måste också utvecklas i takt med att kommunen växer. Vi har i en motion föreslagit att en lokal busslinje centralt från Åkersberga till Domaruddens vackra friluftsanläggning vore ett lyft för kommen för så väl näringslivet, som för småbarnsföräldrar, som för medborgare med funktionshinder. Arbetet med att utveckla framtidens lokaltrafik måste påbörjas under 2013.

Vår kommun behöver en fungerande kollektivtrafik inte bara in till Stockholm utan även möjlighet till tvärförbindelser inom hela Nordostregionen. Vi ser också möjlighet till allmänna kommunikationer på vattnet från en central plats i kommunen som en självklarhet.
Viktigt är också att kommunledningen bevakar att inte den kollektiva trafiken försämras

Näringslivet
Viktigt för företagandet i Österåker är bra infrastruktur, i form av vägar, bredbandsutbyggnad, o dyl. samt välfungerande offentlig service i form av till exempel förskolor och skolor.

Fler infartsparkeringar
Byte mellan bil och kollektiva färdmedel måste göras så attraktivt som möjligt. Vi vill därför att under 2013 göra en inventering av behovet av infartsparkeringar och att beslut fattas i investeringsbudgeten senast 2014 om minst en till infartsparkering.

Bygg fler hyreslägenheter
Österåkers kommun bör ta fram ett bostadsbyggnadsprogram där ambitionen att bygga hyresrätter framgår. Armadas kö har ökat och är nu uppe i 2 500 som efterfrågar en hyresrätt. Vi anser att det i Österåker ska erbjudas ett varierat utbud av boendeformer. Det är en viktig uppgift att tillgodose detta behov. Andelen 6 – 15 åringar ökar fram till 2019. De kommer att efterfråga bostäder 2015 och framåt varför Österåkers kommun måste planera för att kunna tillgodose även dessa ungdomars möjlighet till egen bostad. Även generationsskiften sker i våra bostadsområden där äldre som tröttat på villan, radhuset söker sig till en lägenhet mer centralt.

Bättre skol- och arbetsmiljö                                                                                       
Skolornas standard vad gäller lokaler ser olika ut. Många skolor har mycket fina och välfungerande lokaler. Några skolor är i akut behov av upprustning. En inventering av hela upprustningsbehovet måste göras och en plan för upprustningen tas fram. Upprustning av en del skollokaler har gjorts under 2012, men det är viktigt att den upprustningen fortsätter i samråd med Armada .

VÅGA TÄNKA I NYA BANOR

Rationaliseringar har i Österåkers kommun i princip ensidigt genom åren belastat grundläggande samhällstjänster, det vill säga kärnverksamheten. Nu är det dags att rikta uppmärksamheten mot andra delar av kommunen.

Österåker borde i jakten på ett optimalt användande av varje skattekrona närmare granska områden som inköp av externa tjänster, inköp av konsulter, samt se över all administration.

Är kommunen optimalt bemannad vad gäller tjänster inom både stabs- ledningsfunktioner? Förvaltningarna är de anpassade efter ny organisation? Ger utförar- och beställarnämnds-organisationen det bästa stödet för det mest effektiva användandet av varje skattekrona? 

Vi vågar ifrågasätta det, och uppskattar att det finns en besparingspotential motsvarande cirka 15 Mkr inom detta område, och anser därför att en sådan genomlysning bör påbörjas. Särskilt viktigt är detta, om samhället och Österåker skulle går mot en kärvare ekonomisk situation.

Effektivare rapportering
Likaså är det viktigt att se över så att alla personalrapportering som till exempel wabbdagar, sjukdagar etc. rapporteras rätt. Även här tror vi att det kan finns möjlighet genom åtgärder som underlättar för personalen att rapportera och ett bättre uppföljningssystem, att kunna sänka kommunens kostnader ytterligare.

Minska personalomsättningen och sjukfrånvaro
Den genomsnittliga personalomsättningen för kommunen har legat på cirka 11 procent det senaste året. Med föreslagna åtgärder och med kommunens ambition om att vara en bra arbetsgivare bör en minskning av personalomsättningen med 4 – 5 procentenheter vara möjlig under kommande år. Det skulle innebära att rekryteringsbehovet skulle minska med 50 – 60 medarbetare.


Vi föreslår därför

att varje skattekronas användning skall granskas närmare inom områden som inköp av tjänster, inköp av konsulter samt all administration.

att åtgärder vidtas i syfte att minska personalomsättningen

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram ett funktionell personalrapporterings system

Ovanstående förslag till åtgärder tillsammans med en minskad sjukfrånvaro ( sjuklön och vikarier, eventuell övertid) bör leda till minskade kostnader 2013 på cirka 2 mkr.SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG 2013
NÄMNDERNAS RAMARMajoritetens budget
S-Budget
Satsningar S


2013
2013


INTÄKTER
Kommunfullmäktige
120
120


Kommunstyrelsen
63 800
63 800


Kultur- och utbildningsnämnden
68 000
68 000


Vård- och omsorgsnämnden
68 700
68 700


Byggnadsnämnden
9 500
9 500


Miljö- och hälsa
4 900
4 900


Socialnämnden
23 400
23 400SUMMA INTÄKTER
238420
238420
BRUTTOKOSTNADER
Kommunfullmäktige
-8 300
-8 300


Kommunstyrelsen
-228 400
-227 900
500

Kultur- och utbildningsnämnden
-1 003 000
-1 030 800
-27 800

Vård- och omsorgsnämnden
-558 000
-579 500
-21 500

Byggnadsnämnden
-35 900
-36 200
-300

Miljö- och hälsa
-9 700
-10 300
-600

Socialnämnden
-112 300
-118 300
-6 000


SUMMA KOSTNADER
-1 955 600
-2 011 300
-55 700NETTOKOSTNADER
Kommunfullmäktige
-8 180
-8 180


Kommunstyrelsen
-164 600
-164 100
500

Kultur- och utbildningsnämnden
-935 000
-962 800
-27 800

Vård- och omsorgsnämnden
-489 300
-510 800
-21 500

Byggnadsnämnden
-26 400
-26 700
-300

Miljö- och hälsa
-4 800
-5 400
-600

Socialnämnden
-88 900
-94 900
-6 000


SUMMA NETTOKOSTNADER
-1 717 180
-1 772 880
-55 700Med oförändrad skatt ( 18,90) som ger 22,5 mkr mer i intäkter än den borgerliga majoritetens förslag och välfärdssatsningarna om 55,7 mkr över majoritetens förslag, har vi en Marginal på 48,1 mkr

Till detta kommer det rationaliseringseffekter som vi för 2013 beräknar till 2, 0 mkr, vilket ger en total marginal på 50,1 mkr. När kommunen vid 2013 års slut disponerar överskottet bör avsättning till resultatutjämningsreserv prioriteras framför stora avsättningar till pensionsskulden.

INVESTERINGSBUDGET 2013

Vi socialdemokrater omprioriterar till förmån för följande satsningar;

Utbyte av kvicksilverlampor/armaturer, 500 tkr, trädplanteringar, 200 tkr,
trafiksäkerhetshöjande insatser förskolor och skolor 1 100 tkr, Åkers kanal 250 tkr
skyltning till badplatserna 150 tkr, kommunala lekplatser 500 tkr, parkbänkar mellan Solskiftet och Enebacken, 500 tkr, Domarudden (handikappanpassning etc) 500 tkr
Produktionsstyrelsen 440 tkr

Kommunfullmäktige
Fullmäktigesystem
-1 000

Kommunstyrelsen

Centrum & Västra Åkersberga
Täljö vägskäl
Berga stadsgatan
Åkersberga Centrum               

Svinningen
Svinningen lokalgator
Svinninge GC
Svinninge, vändplan + kaj

Gator&vägar, reinvesteringar
Knipvägen
Trafiksignlaer
Utbyte kvicksilverlampor/armaturer
Åtgärd GCväg 276 vid Isättra
Isöättravägen
Brobana (Säby)
Söralidsvägen etapp 1
Vägvisning GC –nätet
Trädplantering
Trafiksäkerhetshöjande ins förskolor och skolor
Skärgård, friluft, tryggt
Lillträsk Ekbacken
Åkers Kanal
Damluckor och sluss
Badplatser
Skyltning badplatserna
Hälsans stig
Trastsjöskogen
Kommunala  lekplatser
Upprustning fornminnesomr
Beslysningsprogram
Parkbänkar Solskiftet och Enebacken

Digitala kartor

Summa övrigt
Markreglering och fastighetsutb
Informationsplats 276. Stava backe
Domarudden ( handikappanpassning etc)
Välkomstskylt Österåker
Hackstabackenbelysning


  -2 900
  -1 000
     -900
  -1 000

-12 160
  -8 520
  -3 140
     -500

- 27 800
  - 3 800
      -200
   -2 000
   -1 500
   - 1000
 -10 000
  - 7 400
      -300
     - 500
   -1 100

   -8 900
      -250
   -3 000
  - 1 000
   -1 000
      -150
      -500
      -350
   -1 500
      -150
      -500
      -500
   
   -2 700

  - 2 800
      -150
      -150
   -1 000

  - 1 300
      -200

Resterande -2 540 år 2014
IT
Ekonomisystem
 -7 000
 -3 000

Produktionsstyrelsen
   -2 940

Byggnadsnämnden
   -2 500

Centralpost (Friidrottsanläggning)
 -10 000

SUMMA (Utgifter)
82 700

SUMMA (Inkomster)
KS 1 200/Byggnadsnämn 1 000
2 200

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...