måndag 16 december 2013

Socialdemokraterna fullföljer sin politik

Mitt anförande i Österåkers kommunfullmäktige med anledning av detaljplanen för Täljöviken och krav på folkomröstning:

Vi socialdemokrater anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken

Vi socialdemokrater fullföljer vi den politik vi sedan länge stått för. Allt sedan 80-talet har vi arbetat för att all expansion med nya bostadsområden skall ske västerut och söder om Åkersberga och i närheten av kollektivtrafiken. Av den anledningen har vi som parti sagt nej till förslag till detaljplaner för nya bostadsområden norr och öster från Åkersberga.

Frågan om att etablera ett nytt bostadsområde i Täljöviken är inte en ny fråga utan Österåkers kommun har haft en demokratisk process, under 13 årArbetet med Fördjupat Översiktsplan påbörjades 2001. Östersiktsplanen antogs 2006, den aktualiserades 2010 och där ingår Täljöviken.

Många beslut har genom åren fattats, samtliga med en enda riktning – att bygga ett nytt bostadsområde i Täljöviken. Utifrån den har också samarbetsavtal mellan kommunen och exploatören träffats 2010.

Vill också peka på att det inte heller är en ny politisk fråga. Frågan har förekommit vid flera allmänna val.

Vi socialdemokrater har varit mycket tydliga. Både i valet 2006 och 2010 har vi socialdemokrater gått till val med bostadsbyggnadsprogram där vi pekar på behovet som finns av bostadsbyggande. Vi har tydligt pekat ut att vår att vi ser att en” exploateringen av Runö – Täljöområdet ger möjlighet till ytterligare byggnation av hyresrätter, bostadsrätter och villor”:

Det vi gör nu – är inget annat än att fullfölja den politik vi socialdemokrater sedan länge stått för, och som vi också gått till val på.

Vår uppfattning är att förslaget till detaljplan för Täljöviken är ett bra förslag.

FÖRSLAGET TILL DETALJPLAN ÄR BRA

Det är väl avvägt ur alla aspekter och visar tydligt på att det går att bygga ett trevligt bostadsområde som tar miljöhänsyn. Vi vill peka på några av de positiva effekterna;

• Här kommer att finnas blandade upplåtelseformer; med bostadsrätter, och hyresrätter och småhus. Innehåller även ett vårdboende. Konferensanläggningen rustas upp och planeras innehålla såväl restaurang, som förskola.

• Bebyggelsen i Täljöviken görs öppet och välkomnande för alla att promenera i.

• Strandängarna får en skötselplan som är positivt för miljön.

• Åkerholmarna bevaras och får skötselplan.

• Sly i strandkanten kommer att tas bort som ger bättre möjlighet för bland annat gädda att leka längre upp mot strandängarna vilket är positivt för fiskbeståndet. Långhundraleden blir synlig vilket ökar kulturvärdet.

• Minskad näringstillförsel då jordbruket upphör ger positiva effekter för vattenmiljön.

• Inga fornlämningar berörs av förslaget till Detaljplan.

• Promenadstråket längs skogen kommer finnas kvar

• Med en strandpromenad/cykelväg längs Täljöviken bort mot Näshalvön som knyter ihop strandängarna med naturreservatet på Näshalvön. Det ökar tillgängligheten för hela området.

• Redan i dag, med cykelavstånd finns kollektivtrafik/Roslagsbanan. I takt med utökad omvandling och nybebyggelse kommer förutsättningarna öka för en attraktiv kollektivtrafik

I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande.

Det är alltså politikers uppgift att väga samman olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process och att sedan på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som bara är möjligt fatta de beslut som krävs.

Ett sådant arbetssätt har vi Socialdemokrater. Vi tar reda på fakta, vi har lyssnat på de olika åsikter som finns, vi väger samman allt och bestämmer oss för vad vi själva tycker är den bästa lösningen. Vi har också öppet redovisat vårt arbetssätt och vad vi kommit fram till i olika media, och till organisationer, föreningar och enskilda. Vi har på alla rimliga sätt varit ett tillgängligt parti och som har förklarat och öppet redovisat den politik vi står för.

Vi har varit på plats i Täljöviken vid flera tillfällen. Vi har bjudit in och lyssnat till exploatören, kommunens tjänstemän, på bonden som arrenderar marken.

Länsstyrelsen har godkänt förslaget till Detaljplan och Miljökonsekvensbeskrivningen(MKB:n). Det finns ingen myndighet som motsätter sig planerad ny bebyggelse enligt det förslag till detaljplan som finns. Den demokratiska processen har fungerat. Under tiden har tre allmänna val hållits.

Vi Socialdemokrater har tagit ställning FÖR bebyggelse av Täljöviken för flera år sedan. Vi har precis som många andra under processens gång haft synpunkter och ställt frågor. Vi har noterat att det förslag till detaljplan som nu finns att ta ställning till, i allt väsentlig grad tagit hänsyn till de inkomna synpunkterna. På så sätt har många bidragit till att det nu finns ett bra förslag till detaljplan.

Vi socialdemokrater har inte funnit några för oss nytillkomna bärande argument mot bebyggelse av Täljöviken. Tvärtom har förslaget till detaljplan stärkt vår uppfattning om att det går att bygga ett bra bostadsområde i Täljöviken.

Kravet på lokala folkomröstning är inte något som vi tar lättvindigt på.

Vi skall nu ta ställning till om en folkomröstning skall genomföras i en fråga där vi redan nu vet att det finns en majoritet i fullmäktige för detaljplanen – för att bygga ett nytt bostadsområde i Täljöviken.

Att säga ja till en folkomröstning, där vi redan på förhand vet vad de olika partierna står, när vi vet att det finns en klar majoritet för nytt bostadsområde i Täljöviken – när vi vet att detaljplanen kommer att genomföras, oavsett en lokal folkomröstning eller inte. Då blir en folkomröstning för oss socialdemokrater enbart för syns skull, ett spel för gallerierna. Det är vi inte beredda att medverka till därför kommer vi att stödja alliansens förslag.

För oss socialdemokrater handlar det om att vara ärlig, ta ansvar och stå för det ställningstagande, den politik vi sedan länge har intagit och öppet redovisat, till och med gått till val på.

Vi har full respekt för det engagemang som visats. Demokrati handlar om rätten att få sin fråga prövad och bli lyssnad till. Att bli lyssnad till är inte alltid detsamma som att få igenom sina åsikter. Demokrati är rätten att bilda opinion, söka stöd för sin sak. Ibland lyckas man, ibland inte. Tro mig, vi socialdemokrater har en del erfarenhet, vet vad vi pratar om.

Det finns något att lära av allt det här- och det är att Österåkers kommun måste se till att befinna sig mitt bland folket i Åkersberga centrum i en permanent lokal där österåkersborna hela tiden och vardagligdags kan följa och uttrycka sin mening över de planer som finns för utvecklingen av Österåkers kommun. Att kravet på folkomröstning reses – är som vi socialdemokrater ser det ett utryck för att finna bättre och kontinuerliga metoder för dialog – och det kommer vi socialdemokrater att medverka till.

Inga kommentarer: