onsdag 6 maj 2009

Brister i kunskap om meddelarfriheten i Österåker

Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående den yttrandefrihet och den meddelarfrihet som gäller! Det förelsår jag i en motion till kommunfullmäktige i Österåker. Detta då jag förstått att chefer och politiker inte riktigt har klart för sig vad som faktiskt gäller och det går ut över personalens rättigheter.

I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot det allmänna ska kunna förmedla information och utrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, i skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten som kompletterar yttrandefriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. Denna rättighet gäller i viss utsträckningen även sekretessbelagda handlingar. Förbud råder att efterforska källa, samt att röja källa.
Meddelarfriheten kompletteras med förbud att efterforska källa, som innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier, samt förbud att röja källa, som innebär att massmedierna inte får avslöja källan om denna vill vara anonym. Även dessa bestämmelser regleras i tryckfrihetsförordningen.

Det är viktigt att Österåkers kommun agerar korrekt inom ramen för de lagar som gäller i Sverige. Österåker skall därtill agera som goda arbetsgivare gentemot personalen. Därför är det viktigt att kunskapen om yttrandefriheten så väl som meddelandefriheten är hög bland kommunens tjänstemän, personal och förtroendevalda, speciellt i ansvarig position.
I takt med sämre ekonomi blåser det allt kallare vindar i organisationen. Det finns indikationer på att personalen känner sig pressad och att chefer inte alltid har klart för sig vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Detta är olyckligt och bör åtgärdas snarast.
Föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige besluta:
Att information om yttrandefriheten samt meddelarfriheten läggs ut på kommunens hemsida( Se Eslövs kommun gott exempel)
Att Kommunens chefer, alla nivåer ges utbildning/information om vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär.
Att Österåkers kommun till sin personal, förtydligare deras rättigheter inom ramen för yttrande friheten som meddelarfriheten.
För socialdemokraterna i Österåker
Ann-Christin Furustrand (s)

Inga kommentarer: