Fortsätt till huvudinnehåll

Brister i kunskap om meddelarfriheten i Österåker

Utbilda och informera tydligt om vad som gäller angående den yttrandefrihet och den meddelarfrihet som gäller! Det förelsår jag i en motion till kommunfullmäktige i Österåker. Detta då jag förstått att chefer och politiker inte riktigt har klart för sig vad som faktiskt gäller och det går ut över personalens rättigheter.

I regeringsformen regleras yttrandefriheten. Den innebär att varje medborgare gentemot det allmänna ska kunna förmedla information och utrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, i skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten som kompletterar yttrandefriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet muntligen får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. Denna rättighet gäller i viss utsträckningen även sekretessbelagda handlingar. Förbud råder att efterforska källa, samt att röja källa.
Meddelarfriheten kompletteras med förbud att efterforska källa, som innebär att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier, samt förbud att röja källa, som innebär att massmedierna inte får avslöja källan om denna vill vara anonym. Även dessa bestämmelser regleras i tryckfrihetsförordningen.

Det är viktigt att Österåkers kommun agerar korrekt inom ramen för de lagar som gäller i Sverige. Österåker skall därtill agera som goda arbetsgivare gentemot personalen. Därför är det viktigt att kunskapen om yttrandefriheten så väl som meddelandefriheten är hög bland kommunens tjänstemän, personal och förtroendevalda, speciellt i ansvarig position.
I takt med sämre ekonomi blåser det allt kallare vindar i organisationen. Det finns indikationer på att personalen känner sig pressad och att chefer inte alltid har klart för sig vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär. Detta är olyckligt och bör åtgärdas snarast.
Föreslår därför Österåkers kommunfullmäktige besluta:
Att information om yttrandefriheten samt meddelarfriheten läggs ut på kommunens hemsida( Se Eslövs kommun gott exempel)
Att Kommunens chefer, alla nivåer ges utbildning/information om vad yttrandefriheten och meddelarfriheten innebär.
Att Österåkers kommun till sin personal, förtydligare deras rättigheter inom ramen för yttrande friheten som meddelarfriheten.
För socialdemokraterna i Österåker
Ann-Christin Furustrand (s)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…