onsdag 24 mars 2010

Ett samhälle där vi bryr oss om varandra

Ett socialdemokratiskt Österåker är ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Där barn, skolelever, våra äldre och funktionshindrade inte betraktas som kostnader utan som människor med olika behov men med samma rätt att leva ett fullvärdigt liv. Där personalen ges de bästa förutsättningarna att kunna leverera kvalitet i tjänsterna till medborgarna.

Människan är en social varelse, som utvecklas och växer i samspel med andra. Mycket av det som är viktigt för den enskildes välfärd kan bara skapas i gemenskap med andra.

Detta gemensammas bästa förutsätter solidaritet. Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten om att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra. Alla måste ha samma rätt och möjligheter att påverka lösningarna. Alla måste ha samma skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och framgång. Hindret för allas frihet ligger i egoismen, att utnyttja andra för egna fördelar.

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Ekonomiska intressen får aldrig sätta gränser för demokratin. Demokratin måste alltid sätta gränser för marknaden.

Skolan är en del av den svenska välfärden. Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Vi betalar tillsammans för att alla unga ska få samma möjligheter till utbildning. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regelverket inte fungerar. Skattemedel avsedda för skolan ska gå till skolan.

Det måste vara elevens rätt till kunskap i en skola av hög kvalitet som ska prioriteras. Det är viktigare än skolans driftsformer och huvudmannaskap. För att kunskap och kvalitet ska kunna garanteras varje enskild elev måste alla skolor tillhöra ett gemensamt skolsystem. Granskning, insyn, och kvalitetskrav måste gälla alla skolor lika .

Att vara socialdemokrat i Österåker är att vilja mer. Ha en högre ambitionsnivå. Ta större ansvar. Vi sätter krav både på kvalitet i de tjänster som skall produceras och att varje skattekrona används effektivt.

Vi kan inte vänta - Vi socialdemokrater vill ge Österåker - helt nya och bättre möjligheter

1 kommentar:

Roger Svalhede sa...

Så ska det låta. Välformulerat och det beskriver vad vi vill uppnå när vi får förtroendet av Österåkersborna.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...