Fortsätt till huvudinnehåll

Måndag den 20 juni och full fart

Idag är det verkligen mycket. Började med kommunstyrelsens arbetsutskott, där utgick ärendet angående överföring av Samhällsbyggnadsnämndens miljö och hälsoskyddsansvar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd i Täby ett bra beslut då det betyder att personalen inom området blir kvar här i Österåker. Det känns bra. Nu kan vi börja uteckla kompetens och utöka antalet medarbetare som så väl behövs. här hemma i Österåker.jag tror att det här på sikt kommer att bli mycket bra.  När det gäller Trafikanordningen i Margretelund vid Tallsätra och nya Bergsätraskolan har det varit en fråga som verkligen dragits i långbänk. Riktigt pinsamt och illa skött av majoriteten. Vid kommunstyrelsens sammanträdde förra gången så var urspungsförslaget från den borgerlgia alliansen att frågan skulle begravas och att ingenting skulle göras, något som vi socialdemokrater motsade oss tillsammans med mp och rp, så att till slut så blev det att fågan skulle ses över. Nu har alliansen alltså tänkt om, vilket är jättebra och vi beslöt i dag i kommunstyrelsens arbetsuskott i total politiskt samförstånd att ge tjänstemännen i kommunen i uppdrag att gå vidare i frågan och skissa på en lösning där vändslingan görs till både en infart och att man ordnar en utfart på lämpligt trafiksäkert vis. Det är skön att det går om man enträget jobbar på att få en ändring till stånd. Och bra om politiker kan ändra sig när de upptäcker att de har fel.

Sedan kommer nu Samhällsbyggnadsnämnden att läggas ned och ersättas med två nämnder milö-och hälsa samt byggnadsnämnd, exakt hur det skall vara får jobbas vidare på. Likaså skall en arvodesgrupp nu efter sommaren tillsättas , gruppens uppdrag skall nu under hand preciseras, tillsätts efter sommaren. En fråga som vi lagt en motion om, och den ser just nu ut som det biträds, trevligt det med. Det lades också fram förslag till att pengfinansiera både biblioteket som fritidsgårdsverksamehten, här har jag markerat att det får inte md automatik innebära att dessa viktiga verksamheter privatiseras, dvs läggs ut på entreprenad, detta togs till protokollet. Kommunen komemr också att sponsra med 75 000 kronor till Operafestivalen på Ljusterö som i år är till minne av 100 årsminnet av Jussi Björlings födelse, det är bra och tror att den blir välbesökt och sätter Ljusterö och Österåker på kartan på ett positivt sätt. I eftermiddag är det extra kommunstryelsen där balnd annat budgetdirektiven skall tas och kvällen fortsätter sedan med det sista kommunfullmäktigesammanträdet före sommaren. Bloggar mer om det i morgon.

Kommentarer

Tack för värdefull och intressant info till samhällsintresserade invånare i Österåkers kommun!

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…