tisdag 18 september 2012

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

 I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. Miljöpåverkan bör utredas nämare med fullständig MKB inklusive hur gröna lungor ska kunna planeras in i området. Strandskyddet bör gälla.En remissinstans i ärendet är Roslagsvatten påpekar att programområdets storlek innebär en successiv utbyggnad av verksamhetsområdet något de anser inte är ekonomiskt rimligt. Enligt vår uppfattning är det oklokt att genomdriva en utbyggnad som riskerar innebära en förlustaffär för Roslagsvatten.

Då vårt återremissförslag inte fick gehör, yrkade vi avslag på programmet. Vi anser att det vore bättre att lyfta ut Östanå och göra ett nytt program för enbart Roslags-Kulla och Wira.

Vi har i kommunstyrelsen framfört vår ståndpunkt att ansvaret för Östanå slott, en fastighet i mycket dåligt skick, och i behov av omfattande renovering är den privata ägarens ansvar, inte Österåkers kommuns.


När det gäller Detaljplan Östanå reningsverk har vi sagt följande:
Yrkande

Normalt planförfarande samt att en fullständig miljöprövning görs

Ärendet bör också återremitteras och kompletteras med följande
1. Fler alternativa platser för ett reningsverk tas fram

2. Att Länsstyrelsen rapport från maj 2010 ” naturvärden i Loån” beaktas i planen för reningsverket

3 Detaljplanen kompletteras med uppgifter om hur avfallet från reningsverket skall hanteras

Inget av detta har vi hittills fått gehör för.

Det är klart jag undrar varför kommunen ska genomföra allt detta med en sådan brådska att det känns slarvigt med underlaget ?

Inga kommentarer: