tisdag 18 september 2012

Det blev en överlåtelse och inte en upphandling av Kanalstaden

Vacker vy Åkers Kanal
Nu har beslut fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen om vem som skall bygga Östra Kanalstaden, dvs förslag till markanvisning- och exploateringsavtal för Östra kanalstaden. Frågan är nu på väg till kommunfullmäktige som sista beslutinstans.

Jag gissar att det kommer att bli debatt då frågan om hur man bästa hanterar den situation som majoritetens tidigare företrädare satt kommunen skall hanteras. Hur de inledande kontakterna med JM har skett har jag frågat och det ges inga svar. Var det kommunens företrädare som gick till JM? Eller var det JM som kom till kommunen ? Vem med politiskt ansvar startade processen? Inget svar ges!

Den allians som styr Österåkerskommun (M,FP,C,Kd, Öp) känner jag på ett tidigt stadium bestämt sig för att byggföretaget JM skall vara den som bygger den första etappen av kanalstaden. Själv hade jag hoppats på att en förutsättningslös granskning och ställningstagande hade varit möjligt. Men så blev inte fallet, har man en majoritet som bestämt sig i tidigt skede så blir inget därefter nämnvärt förutsättningslöst. Det som ändå har varit bra är den juridiska rapport som Komanakutens jurister producerat.

Ur Kommun Akutens Rapport framgår att uppförande/anläggande av gemensamma anläggningar som kommunen beställer är utgångspunkten att det råder upphandlingsskyldighet. I rapporten nämns också att Sveriges Kommuner och Landsting anför att uppförande av gemensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens.


Undantag från denna princip kan ske, enligt Kommun Akutens Rapport ( 4 kap 5 § LOU ) att en myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om
1. det vi ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.

2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerligen brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlade myndigheten gör att det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering

För att ovanstående regel skall kunna vara tillämplig ska det vara uteslutet att någon annan leverantör än den leverantör man vänder sig till, skall kunna utföra leveransen. Utifrån tillgängligt underlag skriftligt och muntligt har det inte kunnat påvisats några sådana omständigheter att undantag från upphandling föreligger, därför tycker vi socialdemokrater bör ett upphandlingsförfarande föregår avtalet.

Men det tyckte inte majoritets partierna och därmed överlåts exploateringen till en byggherre - JM.

Om det kan man ha en annan uppfattning - och jag tillåter mig ha det!

Inga kommentarer: