Fortsätt till huvudinnehåll

Det blev en överlåtelse och inte en upphandling av Kanalstaden

Vacker vy Åkers Kanal
Nu har beslut fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen om vem som skall bygga Östra Kanalstaden, dvs förslag till markanvisning- och exploateringsavtal för Östra kanalstaden. Frågan är nu på väg till kommunfullmäktige som sista beslutinstans.

Jag gissar att det kommer att bli debatt då frågan om hur man bästa hanterar den situation som majoritetens tidigare företrädare satt kommunen skall hanteras. Hur de inledande kontakterna med JM har skett har jag frågat och det ges inga svar. Var det kommunens företrädare som gick till JM? Eller var det JM som kom till kommunen ? Vem med politiskt ansvar startade processen? Inget svar ges!

Den allians som styr Österåkerskommun (M,FP,C,Kd, Öp) känner jag på ett tidigt stadium bestämt sig för att byggföretaget JM skall vara den som bygger den första etappen av kanalstaden. Själv hade jag hoppats på att en förutsättningslös granskning och ställningstagande hade varit möjligt. Men så blev inte fallet, har man en majoritet som bestämt sig i tidigt skede så blir inget därefter nämnvärt förutsättningslöst. Det som ändå har varit bra är den juridiska rapport som Komanakutens jurister producerat.

Ur Kommun Akutens Rapport framgår att uppförande/anläggande av gemensamma anläggningar som kommunen beställer är utgångspunkten att det råder upphandlingsskyldighet. I rapporten nämns också att Sveriges Kommuner och Landsting anför att uppförande av gemensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens.


Undantag från denna princip kan ske, enligt Kommun Akutens Rapport ( 4 kap 5 § LOU ) att en myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om
1. det vi ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.

2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerligen brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlade myndigheten gör att det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering

För att ovanstående regel skall kunna vara tillämplig ska det vara uteslutet att någon annan leverantör än den leverantör man vänder sig till, skall kunna utföra leveransen. Utifrån tillgängligt underlag skriftligt och muntligt har det inte kunnat påvisats några sådana omständigheter att undantag från upphandling föreligger, därför tycker vi socialdemokrater bör ett upphandlingsförfarande föregår avtalet.

Men det tyckte inte majoritets partierna och därmed överlåts exploateringen till en byggherre - JM.

Om det kan man ha en annan uppfattning - och jag tillåter mig ha det!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…