måndag 19 maj 2008

Statsministern men så svara då?


Bosse Ringholm (s) har lämnat in en interpellation till statsministern och av den så framgår att Reinfelt tagit för vana att lämna över interpellationer till andra ministrar att svara på. Så gjordes med en interpellation om den parlamentariska Klimatutredningen som överlämnats till miljöministern för besvarande trots att den inte handlar om några sakfrågor på miljöområdet. Vid ett annat tillfälle frågade Bosse Ringholm om statsministerns syn på ”behovet och angelägenheten av parlamentariska utredningar i framtiden” med anledning av statsministerns punkterande av Klimatutredningen. Inte heller denna fråga vill statsministern besvara.
Ett annat exempel är Mona Sahlins interpellation till statsministern om denne tänker ta något initiativ på Europeiska rådet i juni för att säkerställa rätten till kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder. Interpellationen har överlämnats till arbetsmarknadsministern, trots att denne inte ens ska närvara vid Europeiska rådet.

Bosse Ringholms fråga till statsministern denna gång är följaktligen:
- Kan statsministern redovisa för riksdagen vilken typ av interpellationer han anser ska besvaras av statsministern?
Undrar just vem som kommer att svara på den ?

Inga kommentarer: