Fortsätt till huvudinnehåll

Frågan om höjda arvoden seglar vidare ............

Det är intressant att notera hur frågan om de orimligt höjda arvoden nu hanteras av den borgerliga alliansen i Österåker. Strategin ser ut att vara att spela ned betydelsen av höjning och att försöka påskina att socialdemokraterna står bakom förslaget. Detta är en strategi för att komma så lindrigt undan den kritik som riktar sig mot den borgerliga alliansen.

På kommunens webbsida försöker man spela ned betydelsen av arvodeshöjningen genom att skriva att " Den politiska organisationen omfattade i 2009 års bokslut 1,2% av kommunens verksamhets totala nettokostnader. I ärendet föreslås 2 mkr avsättas för finansiering av de politiska kostnaderna. Av dessa avser 1,3 mkr arvoden till förtroendevalda politiker." Beskrivet på detta sätt ser förslaget rätt harmlöst ut, men ser man till de faktiska siffrorna, kronorna och örena, då blir det något helt annat. Jämför man sedan med 2010 års arvoden med nu föreslagna är det ökningar som mest ligger i storleksordning på både hundra , tvåhundra och ännu mer i procent räknat.

På socialdemokraternas i Österåkers webb bemöter Rosita Olsson Palmberg (s) de felaktigheter som förekommit i lokala media.

Rosita Olsson Palmberg skriver så här:
" Med anledning av beslutet om politikernas höjda arvoden vill jag bemöta Michaela Fletcher Sjömans påstående i media om att jag endast har lämnat en synpunkt i arvodesgruppen, nämligen att arvodena var höga.
Jag har som representant för Socialdemokraterna framfört ett antal synpunkter som till en viss mindre del fick gehör, medan synpunkten om att de förtroendevalda som är högst arvoderade är högt, i vår mening för högt, arvoderade, inte fick gehör. Synpunkter på arvoden för gruppledare i majoriteten framfördes också utan respons. I de överläggningar och resonemang som vi hade i gruppen konstaterade jag även att vi i oppositionen inte har makten att bestämma utan bara kan framföra våra åsikter och ifrågasätta. Bestämmanderätten ligger hos majoriteten som valde att inte lyssna på våra synpunkter. Kontakter med resonemang fördes in i det sista innan Kommunstyrelsens sammanträde. Den sista kontakten förekom via telefon på måndagen innan sammanträdet. Vid detta tillfälle framförde jag att den socialdemokratiska gruppen skulle komma att ifrågasätta förslaget till arvoden. Det slutgiltiga förslaget som lades på bordet till kommunstyrelsen har inte tillställts mig och har därför ej heller undertecknats. "

Kommentarer

Tragiskt att se att detta sker i andra kommuner också än min egen. Här var det S som drev igenom det hela.

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…