torsdag 20 januari 2011

Frågan om höjda arvoden seglar vidare ............

Det är intressant att notera hur frågan om de orimligt höjda arvoden nu hanteras av den borgerliga alliansen i Österåker. Strategin ser ut att vara att spela ned betydelsen av höjning och att försöka påskina att socialdemokraterna står bakom förslaget. Detta är en strategi för att komma så lindrigt undan den kritik som riktar sig mot den borgerliga alliansen.

På kommunens webbsida försöker man spela ned betydelsen av arvodeshöjningen genom att skriva att " Den politiska organisationen omfattade i 2009 års bokslut 1,2% av kommunens verksamhets totala nettokostnader. I ärendet föreslås 2 mkr avsättas för finansiering av de politiska kostnaderna. Av dessa avser 1,3 mkr arvoden till förtroendevalda politiker." Beskrivet på detta sätt ser förslaget rätt harmlöst ut, men ser man till de faktiska siffrorna, kronorna och örena, då blir det något helt annat. Jämför man sedan med 2010 års arvoden med nu föreslagna är det ökningar som mest ligger i storleksordning på både hundra , tvåhundra och ännu mer i procent räknat.

På socialdemokraternas i Österåkers webb bemöter Rosita Olsson Palmberg (s) de felaktigheter som förekommit i lokala media.

Rosita Olsson Palmberg skriver så här:
" Med anledning av beslutet om politikernas höjda arvoden vill jag bemöta Michaela Fletcher Sjömans påstående i media om att jag endast har lämnat en synpunkt i arvodesgruppen, nämligen att arvodena var höga.
Jag har som representant för Socialdemokraterna framfört ett antal synpunkter som till en viss mindre del fick gehör, medan synpunkten om att de förtroendevalda som är högst arvoderade är högt, i vår mening för högt, arvoderade, inte fick gehör. Synpunkter på arvoden för gruppledare i majoriteten framfördes också utan respons. I de överläggningar och resonemang som vi hade i gruppen konstaterade jag även att vi i oppositionen inte har makten att bestämma utan bara kan framföra våra åsikter och ifrågasätta. Bestämmanderätten ligger hos majoriteten som valde att inte lyssna på våra synpunkter. Kontakter med resonemang fördes in i det sista innan Kommunstyrelsens sammanträde. Den sista kontakten förekom via telefon på måndagen innan sammanträdet. Vid detta tillfälle framförde jag att den socialdemokratiska gruppen skulle komma att ifrågasätta förslaget till arvoden. Det slutgiltiga förslaget som lades på bordet till kommunstyrelsen har inte tillställts mig och har därför ej heller undertecknats. "

1 kommentar:

Mikael Ensson sa...

Tragiskt att se att detta sker i andra kommuner också än min egen. Här var det S som drev igenom det hela.

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...