Fortsätt till huvudinnehåll

Orimlig ökning av arvoden i Österåker

I kommunstyrelsen i måndagskväll beslöt den moderatstyrda alliansen att framförallt ge sig själv ett arvodeslyft. Vi socialdemokrater har reagerat, och har nu lämnat in följande protokollsanteckning.

" Att vara fritidspolitiker är och skall vara ett val och inte ett yrke. Att få ett uppdrag är hedersamt och ska därmed också hanteras varsamt. Det är skattebetalarna som står för kostnaderna.


Vi anser att nivån på arvoden skall vara rimliga utifrån det uppdrag och ansvar som den förtroendevalda ledamoten har och skall ligga i nivå med vad som kan anses acceptabelt utifrån de lönenivåer som finns i samhället i övrigt.

Vi får inte bedöma arvodesnivån utifrån den nivå politiker i andra kommuner har. Olika kommuner har olika förutsättningar. Det finns en risk att arvodesnivåerna trappas upp till ohämmade höjder. Det är inte en utveckling vi önskar.

De nu i KS fattade höjningarna för majoritets företrädare anser vi generellt är orimligt högt satta. Arvodet för till exempel kommunstyrelsens ordförande höjdes med 10 procent till 72 800, vi anser att en 3 procentig ökning hade varit mer realistiskt. Arvodet för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden fastslogs till 33 600 kronor i månaden. Vi anser att 26.800 kronor är mer än tillräcklig månatlig ersättning för detta icke exekutiva uppdrag.

I och med detta beslut ser vi en risk att fritidspolitiken professionaliseras och makten koncentreras till ett fåtal, högavlönade, personer. Den föreslagna modellen ger på ett snedvridet sätt majoriteten stora möjligheter till avlönat politiskt arbete. Oppositionen har betydligt mindre arvoden, eller inga alls förutom sammanträdesarvoden, och får därmed också större svårigheter att utföra sin roll; att granska majoriteten samt bevaka medborgarnas rättigheter och därmed lägga egna förslag till beslut. För oss är det självklart att både majoritet och opposition skall ges goda möjligheter att kunna utöva sitt uppdrag, det borde vara lika självklart för alla.

De förändringar som nu fattas innebär en onödig merkostnad för kommunen på uppskattningsvis 2 000 000 kr per år, detta samtidigt som verksamheten inte tillförs tillräckliga medel för kvalitetshöjning."

Kommentarer

Niklas sa…
Ann-Christin, detta är en intressant fråga. Kan bara säga lycka till!

I Täby är Socialdemokraterna dock en stark pådrivare för höjda arvoden, iaf utåt.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Thidevall (m)
Täby
Henrik sa…
Det intressanta är ju arvoden på dryga 30 000/månad till någon som inte har det som huvuduppgift. Men även att man lagt rätt stora sparbeting över stora delar av förvaltningsorganisationen, medan det uppenbart finns en diskrepans mellan vad man säger att de anställda sak arbeta för, och sedan vad de politiskt valda arbetar för.

Kommunen, oavsett om man är folkvald eller anställd finns bara till för sina medborgare, inte för att få så stor privat plånbok som möjligt.

Sedan vore det mycket intressant om det kunde granskas efterlevnaden av beslutade policydokument så som översiktsplanen, den nyligen beslutade trafikplanen men även andra dokument.
Niklas sa…
Hej igen.

Jag kan nu konstatera att Socialdemokraterna i Täby har frångått överenskommelsen med de andra pariterna om höjda arvoden.

Klokt och inlyssnande.

Med vänliga hälsningar,

Niklas Thidevall (m)
Täby
Henrik sa…
Det känns otroligt skönt att det här inte är en partipolitisk fråga, utan en än större fråga än så. Att man som politiker inte finns på sin "post" för sin egen skull, precis som de anställda inom offentlig sektor. Man finns till för invånarna, inte för sin egen skull, vilket tyvärr vissa politiker uppenbarligen missat.
Hej Henrik. I Österåker är frpgan om arvoden i allra högsta grad en partipolitisk fråga. Den är partipolitiskt skiljande fråga dessutom. Moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna, samt Österåkerspartiet har i enighet lagt fram förslaget till arvoden och de fullföljde sitt beslut och röstade aktivt för de höga arvodena. Socialdemokraterna la ett helt annat förslag som fick stöd av vänstern, miljöpartiet och Roslagspartiet. Arvoden beslutas av politiker - och är en politisk fråga, och i Österåker som sagt en partipolitiskt skiljande fråga!
Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand
Hej Henrik. I Österåker är frpgan om arvoden i allra högsta grad en partipolitisk fråga. Den är partipolitiskt skiljande fråga dessutom. Moderaterna, folkpartiet, centern, kristdemokraterna, samt Österåkerspartiet har i enighet lagt fram förslaget till arvoden och de fullföljde sitt beslut och röstade aktivt för de höga arvodena. Socialdemokraterna la ett helt annat förslag som fick stöd av vänstern, miljöpartiet och Roslagspartiet. Arvoden beslutas av politiker - och är en politisk fråga, och i Österåker som sagt en partipolitiskt skiljande fråga!
Vänliga hälsningar Ann-Christine Furustrand

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…