torsdag 3 mars 2011

Festen, arvoden, verklig trygghet, fullfölja studierna

Nu är det full fart framåt för Österåkers bästa
som gäller!
Idag har vi från socialdemokraterna lämnat in följande initiativ till kommunen för att ta upp på kommunfullmäktige måndagen den 7 mars

Anas Abdullah (S) frågar Michaela Fletcher Sjöman (M) om hur ”festen” finansierade
- Jag tycker att det är bra att var och en av som slutar eller byter sitt uppdrag blir avtackad. Ingela Gardner Sundström blev först avtackad av förra kommunstyrelsen och det var helt i sin ordning.


Sedan har du som kommunalråd tillsammans med dina borgerliga vänner ordnat en stor fest för Ingela Gardner Sundström på Berga Teater. Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman;
Har festen finansierats av skattemedel?

Bror Segerlund (S) och Ann-Christine Furustrand (S) föreslår parlamentarisk arbetsgrupp för ett transparent och rimligt arvodessystem

I syfte att införa ett system för arvoden som är transparant och som kan uppfattas som rimligt och som är hållbart oavsett vilken majoritet som styr Österåkers kommun föreslår vi att hösten 2013 tillätts en arbetsgrupp och som har en bred förankring parlamentariskt som skall presentera sitt förslag senast våren 2014. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp i enlighet med motionen tillsätts hösten 2013 som skall lägga ett förslag senast våren 2014

Rosita Olsson Palmberg (S) frågar Mikael Ottosson (KD) om de sk ”trygghetsboenden” verkligen ger de boende och deras anhöriga riktig trygghet?
Vi Socialdemokrater vill införa ett riktigt trygghetsboende istället för den borgerliga alliansens boendehotell. Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga högst ansvarige Mikael Ottosson (KD) ger era sk. ”trygghetsboenden” de boende och deras anhöriga en riktig trygghet? Om svaret är ja, på vilket sätt anser du att tryggheten ökar förutom möjligheten att kunna gå ”ut” och äta?

Klas-Göran Wändesjö (S) frågar Elisabeth Gunnars (FP) 26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker vad tänker du konkret göra åt det!Resultatet av kvalitetsmätningarna 2010 som redovisats muntligt i kommunstyrelsen visar bland annat på att andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är endast 74 procent. Det innebär att 26 % hoppar av. Vi socialdemokrater är inte nöjda med utvecklingen, Det är angeläget att något skyndsamt görs för att vända trenden så att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning. Det är viktigt inte minst för att ungdomarna skall ges så goda möjligheter som möjligt att kunna fortsätta sina studier senare i livet om de så vill på högskolenivå, eller för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden. Anser du att utvecklingen går åt rätt håll? Om inte, vad kommer du konkret att göra för att förbättra situationen?

Inga kommentarer:

Det blev inget prövningstillstånd!

Det är naturligtvis lockande att säga - vad var det vi sa. Och nu tillåter jag mig att göra det, för nu får man väl ändå betrakta allians...