Fortsätt till huvudinnehåll

Festen, arvoden, verklig trygghet, fullfölja studierna

Nu är det full fart framåt för Österåkers bästa
som gäller!
Idag har vi från socialdemokraterna lämnat in följande initiativ till kommunen för att ta upp på kommunfullmäktige måndagen den 7 mars

Anas Abdullah (S) frågar Michaela Fletcher Sjöman (M) om hur ”festen” finansierade
- Jag tycker att det är bra att var och en av som slutar eller byter sitt uppdrag blir avtackad. Ingela Gardner Sundström blev först avtackad av förra kommunstyrelsen och det var helt i sin ordning.


Sedan har du som kommunalråd tillsammans med dina borgerliga vänner ordnat en stor fest för Ingela Gardner Sundström på Berga Teater. Därför vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Michaela Fletcher Sjöman;
Har festen finansierats av skattemedel?

Bror Segerlund (S) och Ann-Christine Furustrand (S) föreslår parlamentarisk arbetsgrupp för ett transparent och rimligt arvodessystem

I syfte att införa ett system för arvoden som är transparant och som kan uppfattas som rimligt och som är hållbart oavsett vilken majoritet som styr Österåkers kommun föreslår vi att hösten 2013 tillätts en arbetsgrupp och som har en bred förankring parlamentariskt som skall presentera sitt förslag senast våren 2014. Därför föreslår vi att en arbetsgrupp i enlighet med motionen tillsätts hösten 2013 som skall lägga ett förslag senast våren 2014

Rosita Olsson Palmberg (S) frågar Mikael Ottosson (KD) om de sk ”trygghetsboenden” verkligen ger de boende och deras anhöriga riktig trygghet?
Vi Socialdemokrater vill införa ett riktigt trygghetsboende istället för den borgerliga alliansens boendehotell. Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga högst ansvarige Mikael Ottosson (KD) ger era sk. ”trygghetsboenden” de boende och deras anhöriga en riktig trygghet? Om svaret är ja, på vilket sätt anser du att tryggheten ökar förutom möjligheten att kunna gå ”ut” och äta?

Klas-Göran Wändesjö (S) frågar Elisabeth Gunnars (FP) 26 procent fullföljer inte sina gymnasiestudier i Österåker vad tänker du konkret göra åt det!Resultatet av kvalitetsmätningarna 2010 som redovisats muntligt i kommunstyrelsen visar bland annat på att andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är endast 74 procent. Det innebär att 26 % hoppar av. Vi socialdemokrater är inte nöjda med utvecklingen, Det är angeläget att något skyndsamt görs för att vända trenden så att ungdomarna fullföljer sin gymnasieutbildning. Det är viktigt inte minst för att ungdomarna skall ges så goda möjligheter som möjligt att kunna fortsätta sina studier senare i livet om de så vill på högskolenivå, eller för att stå sig väl i konkurrensen på arbetsmarknaden. Anser du att utvecklingen går åt rätt håll? Om inte, vad kommer du konkret att göra för att förbättra situationen?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…