Fortsätt till huvudinnehåll

Tänk efter före- vad vill Österåker med sin simhall !

Söra simhall, Österåkers kommuns egen simhallens framtid har i omgångar varit upp för beslut. För flera år sedan så skulle driften av simhallen läggas ut och beslut fattades i kommunfullmäktige om att lägga ut driften.
Av någon anledning så blev dock detta inte av. Nu har frågan om Söra simhall åter kommit upp och nu är förslaget att kommunens kultur- och utbildningsnämd skall ges möjlighet att antingen handla upp driften eller upprätta ett s k tjänstekoncessionsavtal med en leverantör.

Min egen gissning är att det är det sistnämnda som den borgerliga alliansen i Österåker vill pröva, och de har sannolikt redan tagit upp samtal med en tilltäkt sådan.

När jag gogglade på "tjänstekoncessionsavtal" så verkar det mest förekommande inom tåg och trafikområdet. Då beskrivs avtalet som innebärande att " operatören tar in intäkterna men också får kostnader. Om antalet resande ökar får operatören två tredjedelar av intäktsökningen. All verksamhet bedrivs inom ramen för Värmlandstrafiks varumärke och kunden köper fortfarande sina biljetter i Värmlandstrafiks system. Värmlandstrafik står för fordon, kapitalkostnad och tungt underhåll. Alla löpande kostnader för fordonen ligger på operatören, d v s driftkostnader, lätt underhåll, skadegörelse, viltskador och andra påkörningsskador och liknande" . Jämförelsen är onejkligen intressant i sig, och jag upplever inte att det känns som något särskillt långsiktigt åtagande som skulle ge en ordentlig satsning på kommunens simhall som skulle vara önskvärt.

I kommunstyrelsens arbetsutskott har jag därför yrkat på att Kommunfullmäktige river upp beslutet att upphandla driften av Söra simhall, samt att Kultur och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för Söra simhall där klart framgår vad kommunen vill med sin simhall, utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Eftersom det uppdrag som alliansens tidigare fattqat beslut om att upphandla driften av Söra simhall inte har verkställts och så bör beslutet nu rivas upp. Det skulle ge Österåkers kommun möjlighet att tänka efter, och kommunen bör ta tid på sig att röna ut vad man vill med Söra simhall – vilka ambitioner kommunen har, INNAN några diskussioner förs om vem/vilka som skall handha den framtida driften.

Kultur och utbildningsnämnden bör därför ges i uppdrag att arbeta fram ett program för Söra simhall som tydligt visar kommunens ambitioner med sin simhall både utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Att först fastställa driftsformen utan en grundläggande programbeskrivningen över vad kommunen vill med sin simhall är att börja i fel ände.

Frågan kommer upp igen i kommunstyrelsen måndagen den 28 mars

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…