tisdag 22 mars 2011

Tänk efter före- vad vill Österåker med sin simhall !

Söra simhall, Österåkers kommuns egen simhallens framtid har i omgångar varit upp för beslut. För flera år sedan så skulle driften av simhallen läggas ut och beslut fattades i kommunfullmäktige om att lägga ut driften.
Av någon anledning så blev dock detta inte av. Nu har frågan om Söra simhall åter kommit upp och nu är förslaget att kommunens kultur- och utbildningsnämd skall ges möjlighet att antingen handla upp driften eller upprätta ett s k tjänstekoncessionsavtal med en leverantör.

Min egen gissning är att det är det sistnämnda som den borgerliga alliansen i Österåker vill pröva, och de har sannolikt redan tagit upp samtal med en tilltäkt sådan.

När jag gogglade på "tjänstekoncessionsavtal" så verkar det mest förekommande inom tåg och trafikområdet. Då beskrivs avtalet som innebärande att " operatören tar in intäkterna men också får kostnader. Om antalet resande ökar får operatören två tredjedelar av intäktsökningen. All verksamhet bedrivs inom ramen för Värmlandstrafiks varumärke och kunden köper fortfarande sina biljetter i Värmlandstrafiks system. Värmlandstrafik står för fordon, kapitalkostnad och tungt underhåll. Alla löpande kostnader för fordonen ligger på operatören, d v s driftkostnader, lätt underhåll, skadegörelse, viltskador och andra påkörningsskador och liknande" . Jämförelsen är onejkligen intressant i sig, och jag upplever inte att det känns som något särskillt långsiktigt åtagande som skulle ge en ordentlig satsning på kommunens simhall som skulle vara önskvärt.

I kommunstyrelsens arbetsutskott har jag därför yrkat på att Kommunfullmäktige river upp beslutet att upphandla driften av Söra simhall, samt att Kultur och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett program för Söra simhall där klart framgår vad kommunen vill med sin simhall, utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Eftersom det uppdrag som alliansens tidigare fattqat beslut om att upphandla driften av Söra simhall inte har verkställts och så bör beslutet nu rivas upp. Det skulle ge Österåkers kommun möjlighet att tänka efter, och kommunen bör ta tid på sig att röna ut vad man vill med Söra simhall – vilka ambitioner kommunen har, INNAN några diskussioner förs om vem/vilka som skall handha den framtida driften.

Kultur och utbildningsnämnden bör därför ges i uppdrag att arbeta fram ett program för Söra simhall som tydligt visar kommunens ambitioner med sin simhall både utifrån kvalitetsaspekter, tillgänglighet, och helhetskoncept för framtiden.

Att först fastställa driftsformen utan en grundläggande programbeskrivningen över vad kommunen vill med sin simhall är att börja i fel ände.

Frågan kommer upp igen i kommunstyrelsen måndagen den 28 mars

Inga kommentarer:

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...