torsdag 14 april 2011

En dag i demokratins tecken

I dag befinner jag mig på Sveriges Kommuner och Landstings stora Demokratidag på City Conferens i Stockholm.

kl 14.20 Seminarie om Medborgardialog för att förebygga och hantera kring komplexa samhällsfrågor
Projekt inom SKL som ägnar sig åt frågan som nyss startat. Ger en bild av hur det ser ut i världen, vad man bör tänka på, medverkarnde forskare från Göteborgs universitet.

Kl 13.00 Seminarie Reformerad grundlag -om folkinitiativ.
Peter Eriksson (mp)Konstitutionsutskottes ordförande i Riksdagen, tidigare kommunalråd i Kalix, pratar om medborgarförslag. Ändring av grundlagen  som trädde i kraft 1 januari i år, tillkom efter en utredning i fyra om att förnya och utveckla demokratin. Vi lever inte i de bästa av världar menar Peter Eriksson utan det finns saker att utveckla. Grundlagen är nu stärkt i sig, kommer att kunna hävdas i fortsättningen i domstolar, och det blir möjlighet att förätta nyval, om det gått i baklås hela strukturen, att de beslut inte funkar i fullmäktige att det blir helt andra majoriteter, kommunala nyval har möjligjorts genom ändring i Kommunallagen. Man ska vara försiktig med det, menar Peter Eriksson det är inte det första man skall göra att dra i snöet så att säga. De intitiat.som vi haft sedan 1994 om att samla röster har inte fungerat.Nu införs någon som kallas för folkinitiativ i kommun och landsting och handlar om att man måste samla namn, tio procent för att få ett giltigt folkinitiativ, för kommunerna gäller att se till att har tydlig struktur för hur namninsamling skall gå till, man har bara sex månader på sig att samla dessa namn, klarar man inte det så är initiativet förverkligat. Det är inte okej att en knapp majoritet i kommunfullmäktige som skall kunna säga att man inte vill ha någon folkomröstning, Kommunfullmäktige kan säga nej, med 2/3 dels majoritet, men det skall finnas mycket starka skäl till att inte genomföra en folkomröstning om så begärs. Vi måste skapa en kultur att vi tar till oss om varför människor vill göra det här om någon vill starta ett folkinitiativ. Huvudreglern är att det skall bli en folkomröstning. Det gäller att skapa praktiska förutsättningar för att det här skall fungera. I framtiden så kan man räkna med att detta skall kunna ske digitalt, dvs via datorn. I Kalix hade vi en folkomröstning om kommunalskatten berättar Peter Eriksson.

Kl 11.00 Hur är läget för svensk demokrati, vad händer med partierna och ideologierna 2011.
Tommy Möller, professor Stockholms universitet.
Han stryker under att demokratiprocesser kommer alltid underifrån, kan aldrig beslutas om uppifrån. De institutioner som finns måste fungera rent demokratiskt, man måste förverkliga folkviljan när den väl är fastställd. Demokratin förverkligas genom partierna. Vill man få en bild av hur demokratin fungerar så måste men se hur partierna fungerar. Medborgarna har ett engagemang men det tar inte sitt uttryck i att gå med i partierna, dock har olika grupper lyckats kanalisera detta engagemang. Människor har blivit mer individualiserade i takt med att välståndet växt.

Vad är framtidsfaktorer för de etablerade partierna ? Tommy Möller menar att det framförallt är att de är framgångsrika att förnya sig, dvs anpassa sin politik till dagens samhälle, inte att ge avkall på sin grundsyn, men anpassa den till ett annat samhälle, det vi har idag. Tommy Möller menar att vi måste ha partier, skälen för det är bland annat är att vi skall sammanjämka oss. Partier idag är väldigt välinformerade om vad väljarna tycker och tänker och det påverkar , politiken. Vi får in fler förtroendevalda som kommit in på sina personliga meriter vilket gör att partierna får in fler som riskerar gå i motsatt rikting än partierna vilket undergräver sammanjämkningen. Trots att partierna har färre medlemmar så är partierna idag mycket mer välinformerade och kunniga i vad opinionen står och anpassar sig efter det, det är väl bra säger Tommy Möller för det innebär ett starkare inslag i folkviljan. Inom ett område så har partierna s medlemmar hela makten och det är när det gäller val av sina kandidater till olika positioner.

Ideologiernas död ? Nej knappast men hålls internt inom partierna. Det forskningsprojekt som Tommy Möller just nu ägnar sig åt. Spinndoktorerna vet vad de gör - finns både en rädsla och dåligt med utrymme från politiker att prata om ideologi. Villfarelse att tro att väljarna vill ha enkla besked, det är att underskatta väljarna. Journalisterna tvingar politikerna att vara konkreta i enskilda frågor. Allt handlar inte om röstfiske, även om en del journalister tycks tro det. När partiledare pratar interna när de får tid att utveckla sig, då har de inte alls svårt att prata ideologi. Ideologierna är inte döda, utan samtal om ideologierna sker i forum där den vanliga medborgaren finns. Det gör att pragmatism tagit överhanden, vilken kan leda till att göra väljarna lite mer avtända. Det är i verklighetsbilden som man ser de politiska skiljelinjerna , inte i sakfrågorna för de är alltför lika, partierna ligger nära varandra det är sant men ideologierna finns där i analysen, i den praktiska politiken är det svårt att få fram nyanser.

Kl 09.00
Just nu lyssnar jag på Richard Öhrvall Enheten för demokratistatistis SCB. Han pratar just nu om valdeltagandet till riksdag, landsting och kommun från 1973 till 2010. Valdeltagandet sjönk under åren 1998, 2002 och har nu åter ökat igen. Valdeltagandet var år 2010,  81,6, det var 1, 4 miljoner som valde att inte rösta i Sverige. Hur ser skillnadrna ut i de befolkningsgrupper som röstar och de som inte röstar ? Nu när valdeltagandet ökar kommer skillnaderna då att minska ?  Ur ett könsperspektiv så är valdeltagande bland kvinnor 85,1, män 84,2.  Andra intressanta fakta är att valsedlarna består till 60 procent av män. Första gångsväljarnas valdeltagande 2010 var 80,2 procent, valdeltagadet ökar i alla åldersgrupper, skillnaderna mellan åldersgrupper ser ut att minska. Valdeltagandet ökar också bland utrikesfödda även om det är stor skillnad ( cirka 14 procent)så har dessa skillnader minskat från 2006 års val till 2010. Mönstret går igen vad gäller skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. Ett högt valdeltagande blir ett mer jämlikt deltagande.

Kl 08.30
Minglat runt, fått tag i mycket intressanta böcker och foldrar om olika demokratiprojekt och studier i ledarskap med mera

1 kommentar:

Mary X Jensen sa...

TAck för detta Anne-Christine - Intressant.