Fortsätt till huvudinnehåll

Tillsätt en jurist, inför regler för kontokort, gör Luna förskola till en internationella förskola

I Kommunfullmäktige den 23 maj har vi socialdemokrater tagit en hel del initiativ. Här kan du läsa en del om dessa:

Österåker behöver en egen jurist - vi föreslår i en motion att en sådan tjänst inrättas

Det känns viktigt att de viktiga beslut som en kommun tar för sina medborgare håller hög nivå även ur en strikt juridisk bedömning. Någon som följer lagstiftningen och som även kan fungera som stöd för ansvariga tjänstemän. Därför föreslår vi att en tjänst som kommunjurist inrättas.

Tyvärr så bestämde sig kommunfullmäktiges precidium, dvs Johan Bodström (M) och Ingela Gardner (M) att denna motion inte fick läggas. Vi socialdemokrater protesterade givetvis kraftfullt eftersom det var självklart attmotionen skulle kunna få läggas. För första gången som jag kan komma ihåg tvingades vi tyvärr måste jag säga att kräva votering för att få saken prövad om motionen kunde få läggas, vi förlorade  den voteringen. Dagen efter får jag besked från Johan Boström (M) och Ingela Gardner Sundström(M) att de nu medgav att de hade gjort fel, självfallet kunde motionen läggas. För säkerhets skull så har jag nu lämnat in motionen ytterligare en gång till. Sakfrågan är viktigt, för det finns ett tydligt behov av att kommunens ärenden mer kontinuerligt får en översyn med just juridiska ögon. Det skulle öka kvaliteten i de handlingar som skall fattas beslut om. Och kanske kan hanteringen av motioner i fortsättningen även vara betjänt av en sådan kompetens.

Inlämnad interpellation:

Vi läser i tidningen Skärgården;
” Upphandlingshärva i Österåker ”

Därför vill vi genom denna interpellation vädja till kommunstyrelsens ordförande, att skyndsamt lämna all den bakomliggande fakta som lett till hennes misstanke om att upphandlingar som kommunen gjort inte gått rätt till. Varför har inte kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen blivit informerade om en så allvarlig misstanke? Och inte heller fått information om att kommunstyrelsens ordförande agerat på egen hand?

Konkreta förslag i en inlämnad motion; " Inför regler för användning av kontokort i kommunalt uppdrag"

Österåkers kommun saknar skrivna regler och bestämmelser för hur den politiska ledningen, förtroendevalda, får använda sina tilldelade kontokort. Vi har försökt att hitta dokument som reglerar användandet av tilldelade kontokort men inte kunnat finna någon policy eller skrivna riktlinjer hur korten får användas, inte eller någon reglerad maximal summa. Detta anser vi vara en klar brist. och förslår därför att direktiv, anvisningar och /eller regler nu tas fram.

Vi föreslår i en motion; " Beskrivning av inlämnade och besvarade motioner, interpellationer och frågor i Tidningen Österåker"

Kommunens tidnings ändamål är att informera kommuninvånarna om viktiga händelser och beslut som berör invånarna. Det är viktigt att den informationen innehåller sådant som sker vid Kommunfullmäktiges sammanträden. Detta för att ge en allsidig bild av de beslut och det politiska arbete som görs av de ledamöter som valts av medborgarna som företrädare i de olika partierna.Vi föreslår därför att motioner, interpellationer och frågor som inlämnas/ställs eller besvaras vid varje Kommunfullmäktiges sammanträde kortfattat redovisas i kommande nummer av Tidningen Österåker

Förslag i en inlämnad motion; Skydda vårt värdefulla vatten

De skyddsvattentäkter som finns i Österåker lyfts in i samhällsplaneringen, och förses med tex särskilda villkor eller annat i syfte att ge dessa skyddsvattenintäkter ett starkt skydd. Att det inte är tillåtet att koppla den egna brunnen till det kommunala vattnet

Ytterligare förslag i en motion; " Gör Luna till en Internationell förskola med flerspråkiga barn

I Åkersberga här i Österåkers kommun finns en förskola vid namn Luna. Förskolan bedriver en bra verksamhet idag med engagerad personal. Med personalen som drivkraft och deras kunskap/spetskompetens har Luna förskola potential till att utvecklas ytterligare till att kunna bli en spännande Internationell förskola för flerspråkiga barn. Det skulle också innebära att resurser i form av tex spetskompetens kan samlas i den Internationella förskolan Luna, och vara en resurs för andra förskolor och skolor. Internationella förskolan Luna, skulle kunna bli en framtida kronjuvel bland andra i utbudet av förskoleverksamhet i Österåkers kommun. Vara den första stenen där Österåkers kommun kan bygga sin flerspråkiga kompetens och bidra till att skapa en interkulturell pedagogisk verkstad. Här skulle grunden kunna läggas för en mängd framtida arbetsmarknadsvinnare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…