tisdag 11 oktober 2011

Välkomnar s-budgeten

Och framförallt investeringarna i skolan och på lärarna. De känns helt rätt !
S-budgeten sätter fokus på att höja skolresultaten och undervisningens kvalitet genom att bland annat investera i lärarna. Under 2012 investerar vi 600 miljoner utöver regeringens nivå och för åren 2012-2015 investerar vi 2,4 miljarder över regeringens nivå på lärarna. förslaget till nationell budget som nu socialdemokraterna i Riksdagen presenterat skulle gagna oss i Österåker.
Exempel på sådna satsningar är:

Lärare ska garanteras kompetensutveckling
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara naturliga inslag i lärarrollen, och stödjas genom gemensamma satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig förläggning vid högskolor och universitet
Det ska gå att göra karriär som lärare
Vi vill vi se fler karriärvägar för lärare i skolan. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling, kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.
Utveckla skolledningen
Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget främst och vill utöver regeringens nivå investera 50 miljoner kronor 2012 och lika mycket 2013 och 2014.
Likvärdighet kräver att resurser fördelas efter elevernas behov
Alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de kommer eller var de bor. Resurser behöver därför fördelas till skolorna efter elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna utifrån samma summa per elev, det systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Skollagen måste därför ändras.
Ett nytt kunskapslyft
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i 20 000 studieplatser som ger möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen.

Inga kommentarer: