tisdag 29 november 2011

S-budgeten den bästa för medborgarna !

I går var det budgetdebatt in Österåkers kommunfullmäktige. I min egenskap av kommunalråd i opposition så presenterade jag socialdemokraternas budgetförslag, och det gjorde jag inledningsvis så här:

S-budgeten för Österåker 2012


Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Lån har betalats av och extra pensionsinbetalning gjorts. Nu är det hög tid att rikta fokus på förbättringar som medborgarna kan se och få del av. Kommunen har råd med det! För trots de stora överskotten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Österåker om ett antal inriktningsmål; Österåker ska vara bästa skolkommun i länet erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade, invånarna ska uppleva en professionell service och ekonomi i balans

Vi har inte för avsikt att låta dessa mål stanna vid vackra ord utan vi tar det på allvar. Vi har varit ute och lyssnat på kommunens personal och på privata utövare och tagit till oss deras kunskap om vad som behövs för att klara de uppsatt målen.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns! Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att de finns en vilja att nå målen!

Kommunens budget är ett viktigt instrument och skall ge förutsättningar för att Österåker ska klara målen. Det förhåller sig trots allt så att det är med pengar vi betalar lön till de anställda, det är med pengar vi ser till att det finns bra och välutrustade lokaler, att personalen kan få vidareutbildning och tid för verksamhetsutveckling. Därför är mängden satsade resurser på förskolan, skolan, omsorgen om äldre - snarare att betrakta som grundläggande förutsättningar - än som något oväsentligt!

Det finns fantastiska människor som arbetar och sliter varje dag här i kommunen för att medborgarnas behov skall uppfyllas. Vi är dom stort tack skyldiga och det bästa sättet vi kan visa uppskattning är inte att i första hand premiera någon enskild utan först och främst att se till att det finns tillräckligt med resurser för att öka kvalitén ännu mer. De personer jag mött brinner av vilja att kunna göra mer.

Vi är beredda att med vår budget ge dom dessa möjligheter.

Ingen utveckling sker om inte vi har personalen med oss. Beslutet som alliansen tog förra året om att ta bort ett antal klämdagar var djupt olyckligt och bör backas tillbaka. Vi vill att förhandlingar med berörda fackliga organisationer upptas omgående.

Även om mycket av grundläggande förarbeten tyvärr saknas i form av till exempel gemensam bild av nuläget, mål, delmål, mätmetoder, konsekvensanalyser av vilka resurser som krävs för att nå samtliga övergripande mål så måste ändå 2012 års budget präglas av att ge finansiellt stöd i riktning mot ett förverkligande.

Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över. Det finns en stor otydlighet om vem som är ansvarig. Inom exempelvis skolans område råder stor otydlighet om vem som är dess huvudman. Det finns en brist på politiskt ledarskap, viktiga frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse, och detta måste rättas till.

Demokratin i Österåker måste utvecklas, det gäller både det interna arbetet i beslutsprocesserna, men också mellan beslutsfattare och medborgare i syfte att öka förtroendet för politiken och för att beslut ska vara väl genomlysta före beslut. Vi vill säga tack och adjö till dyra juristkonsulter och istället se till att Österåker får sin egen kommunjurist.

Vår budget innehåller 55 miljoner i satsningar utöver den borgerliga alliansens förslag . Det kan vi göra med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög.


Det ger tillbaka till medborgarna i Österåker;
- Ökad peng till förskolan 8 procent . Det ger färre barn i förskolans barngrupper, bättre möjligheter att ge stöd till alla barn

-Ökad skolpeng med 6.5 procent. Det ger möjlighet till fler lärare och bättre möjlighet att ge stöd till alla barn

- Kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

- Vi ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet.

- Satsar på förebyggande arbete mot ett växande problem i vårt samhälle - droger.

- Vi investerar i bättre skol- och arbetsmiljö, säkrare trafik vid förskolor och skolor samt i bärbara datorer till alla lärare . Upprustar såväl lekplatser som Breviksbadet.

- Vi tycker det är bra att alla partier är överens om dubbelt föreningsstöd och vi tänker vara med och se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.

Inga kommentarer: