Fortsätt till huvudinnehåll

Årets yttrande

Yttrande från socialdemokraterna till Årsredovisning 2011 för Österåkers kommun och dess bolag.

Österåker lämnar återigen ett överskott i sin budget.  Det har skett samtidigt som skolor och äldreomsorg har tampats med svårigheter att få sina resurser att räcka till. Fördelningen av de sammanlagda resurserna önskar vi socialdemokrater hade sett annorlunda ut.  Inom några områden vill vi uttrycka vår oro över resultat och fakta för det gångna året:

1.Ungdomsarbetslösheten i Österåker låg 2011 på 10 procent. Ett medskick inför 2012 är att Österåkers kommun bör noga följa utvecklingen och göra vad man kan för att stödja en utveckling för fler arbetstillfällen i kommunen och därmed minskad arbetslöshet bland unga


2. Cirka 28 procent av kommunen anställda har inte heltidsanställning. Österåkers kommun bör under 2012 erbjuda fler av sina anställda heltid som tillsvidare anställningar.


3 Personalomsättningen har 2011 ökat med 3,3 procent jämfört med 2010. Österåker måste analysera orsaken och försöka vända trenden till att bli en mer attraktiv arbetsgivare4. Vårterminen 2011 fick 76,6 procent av eleverna i grundskolan godkänt i alla ämnen. Målet var 79,5 procent, vilket innebär att målet inte uppnåddes. Det innebär att 24,4 procent, eller nästan 1 200 elever inte uppnådde kunskapsmålet att bli godkänd. Vi anser att målet är för det första satt för lågt, för det andra innebär det att vi skall vara nöjda med att ge ifrån oss cirka 963 elever som inte har godkända kunskaper. Inför 2012 måste utvecklingen vändas. Kunskapsmålet måste sättas högre och en handlingsplan tas fram för att väsentligt öka antalet godkända elever. Målet måste vara att alla elever når godkänd nivå.


5. I Revisionsrapporten sägs att citat ” Det framgår av redovisningen att ekonomi i balans har varit den prioriterade frågan under året. Detta anges ha skett på bekostnad av verksamhetsutveckling bla genom av verksamhetsfonden fått användas för att täcka underskott” . Vi socialdemokrater menar att det är kommunfullmäktiges, och kommunens uppgift i sin helhet att klara både att hålla en god ekonomi OCH bedriva verksamhetsutveckling!  Fokus på att hålla god ekonomi måste fortsätta – men större fokus måste sättas på verksamhetsutveckling – speciellt om Österåkers skall klara sin mål om att bli bästa skolkommun och hålla hög kvalitet i sina tjänster inom tex äldreomsorgen etc.

6. Under året har vi tagit del av ett antal granskningsrapporter och revisionsberättelse som påvisar allvarliga nedslag som måste tas på största allvar och skyndsamt rättas till. Det handlar om bristande internkontroll som tex upphandling med tilläggsavtal utan beslut,  felaktig momsredovisning, sekretessbelagda deltagarförteckningar vid ett antal fakturor.  Ytterligare brister som revisorerna tagit fram handlar om redovisningen av mål och måluppfyllelse som till och med inte håller en sådan kvalitet att uttalandet i förvaltningsberättelsen kan styrkas

7. Den enskilda företeelsen under året som i sin extravagans sticker ut är den sk avtackningen av avgående kommunstyrelseordföranden Ingela Gardner-Sundström. Den sticker ut för att den har, enligt vår bedömning, verkat förtroendeskadligt för kommunen gentemot kommuninvånarna
 Reservation
 
Vårt yrkande om att kommunfullmäktige beslutar att rikta en berättigad anmärkning mot kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman för bristande styrning, ledning och intern kontroll av den s. k avtackningen av den tidigare kommunstyrelsens ordförande. Vi har lämnat följande motivering:Vi i likhet med revisorerna anser att det finns oacceptabla otydligheter kring beslutsfattandet. En avtackning i storleksordningen 206 tkr exklusive moms borde ha fått vem som helst att inse det orimliga i omfattningen. Pengarna förefaller ha rullat på. Någon borde ha insett vikten av att beslut skulle ha fattats på sedvanligt sätt.  I detta särskilda fall brast det omdöme som rimligen borde kunna förväntas att kommunstyrelsens ordförande har. Hanteringen anser vi vara starkt förtroendeskadligt för kommunen.

Ann-Christine Furustrand (S)

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…