torsdag 23 augusti 2012

Den goda ekonomin borde investeras i ökad kvalitet!

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2012 ger för handen för tredje året i rad ett rejält överskott i kommunens ekonomi. Från januari till juni + 76 Mkr och ännu större siffror visar helårsprognosen. Därtill får kommunen genom återbetalning av premier för AFA försäkringen tillräkna sig ytterligare +23 Mkr som ett engångsbelopp.

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition:

- som vi påtalat tidigare år visar resultat och prognoser att Österåkers kommun har ekonomiska möjligheter att ompröva sin budgeten och höja anslagen där behoven är som störst. Menar kommunen ansvarig politiker allvar med att Österåker skall bli den bästa skolkommunen i länet, anser vi socialdemokrater att resurser måste tillföras. Detta för att säkerställa kvalitén i form av personal och att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Vi ser också stora behov för att säkra kvalitet inom äldreomsorgen.

- därutöver föreslår vi vid dagens sammanträde att de verksamheter som kommunen driver som tampas med underskott från 2011 som t.ex. inom skolorna, att dessa underskott stryks och täcks av det överskott av resurser som finns.
- av de 23 Mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) som är ett engångsbelopp, föreslår vi investeras i ;
• arbetsmiljöförbättrande åtgärder

• upprustning av kommunens lekplatser

• ombyggnad av skolköket i Skärgårdsstad

• handikappanpassning av Domarudden

• investeringar i trafikförbättrande åtgärder

Inga kommentarer: