Fortsätt till huvudinnehåll

Den goda ekonomin borde investeras i ökad kvalitet!

Österåkers kommuns ekonomiska uppföljning per juni 2012 ger för handen för tredje året i rad ett rejält överskott i kommunens ekonomi. Från januari till juni + 76 Mkr och ännu större siffror visar helårsprognosen. Därtill får kommunen genom återbetalning av premier för AFA försäkringen tillräkna sig ytterligare +23 Mkr som ett engångsbelopp.

Ann-Christine Furustrand (S), kommunalråd i opposition:

- som vi påtalat tidigare år visar resultat och prognoser att Österåkers kommun har ekonomiska möjligheter att ompröva sin budgeten och höja anslagen där behoven är som störst. Menar kommunen ansvarig politiker allvar med att Österåker skall bli den bästa skolkommunen i länet, anser vi socialdemokrater att resurser måste tillföras. Detta för att säkerställa kvalitén i form av personal och att barn med särskilda behov får det stöd de har rätt till. Vi ser också stora behov för att säkra kvalitet inom äldreomsorgen.

- därutöver föreslår vi vid dagens sammanträde att de verksamheter som kommunen driver som tampas med underskott från 2011 som t.ex. inom skolorna, att dessa underskott stryks och täcks av det överskott av resurser som finns.
- av de 23 Mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) som är ett engångsbelopp, föreslår vi investeras i ;
• arbetsmiljöförbättrande åtgärder

• upprustning av kommunens lekplatser

• ombyggnad av skolköket i Skärgårdsstad

• handikappanpassning av Domarudden

• investeringar i trafikförbättrande åtgärder

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Snart presenteras Samverkansbudget , det bästa för
Österåker

Nu börjar jag blogga igen

Efter en tid uppehåll tänker jag börja blogga igen. Jag börjar med det fina 1;a maj firandet i Åkersberga i går. Solen sken, och det var tal och sång. Nyhet från i år var att vi hade inget demonstrationståg utan en hel timmes arrangemang istället, och det var mycket bättre, och programmet kommer vi fortsätta utveckla. 
Vi var flera talare, Lars Frid som facklig ledare, Michael Lundh, Jörgen Palmberg om årets kyrkoval.
Här kan du läsa mitt 1;a majtal 2017.


Mötesdeltagare - vänner!

Jag är stolt över att stå här framför er på arbetarrörelsens högtidsdag – 1 Maj 2017 i Åkersberga.

Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas är årets 1;a Maj paroll
Det handlar naturligtvis om striden för schysta villkor på arbetsmarknaden, en bra och generell välfärd och en bra ekonomisk politik.

Men det handlar lika mycket om det vi arbetar för i Österåker – att alla barn skall känna sig trygga och sedda. Därför kämpar vi för mindre barngrupper i förskolan.

Det handlar om att alla skolor i Österåker ska…

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. M…