tisdag 25 september 2012

Första mötet med Arriva

I fredags var jag på ett möte med kommunalråd/opråd i kommunerna i Stockholm nordost här i Österåker.

Vi S opråd som deltog var undertecknad samt Katherine Angelo Lindkvist från Waxholm.
Av det som togs upp på dagordningen som var särskilt intressant var att Arriva det företag som nu snart tar över och kör Roslagsbanan och bussar som entreprenör för SL. Jag framförde det positiva att det kom hit och träffade oss, och hur angelägna vi är att Österåkersborna liksom medborgarna i nordost har tillgång till en mycket god kollektivtrafik, och hur angeläget det är att vi har en nära kontakt, då Roslagsbanan och busstrafiken är så viktiga för att vardagen skall fungera för våra kommunmedborgare. Jag ställde frågor om hur deras avsikter var med tågtrafiken mellan tex Åkersberga och Österskär och fick till svar av en medföljande tjänsteman från SL att den sträckan finns med i basutbudet och ska inte påverkas. Framförde också att det är viktigt för oss att utbudet av tåg under dygnens alla timmar och dagar inte försämras. Arrivas företrädare mötte frågorna med hur angelägna de är att vara nära ”kunden” – lyssna på åsikter och önskemål om utveckling av kollektivtrafik.

Så här efter mötet så tror jag det är viktigt att ha en nära fortsatt kontakt med Arriva och noga följa utveckling för att säkerställa att medborgarna i Österåker inte drabbas av sämre kollektivtrafik. Nu vet Arriva att vi följer dem, så det var ett bra första möte.

tisdag 18 september 2012

Har fått ett viktigt uppdrag

Jag har blivit mormor till en liten flicka som heter Ida. En underbar liten gullunge. Jag är så stolt och så lycklig så det går knappt att beskriva. Att få följa denna lilla tös genom livet som jag hoppas få göra länge, länge är en uppgift, ett uppdrag som så stort och viktigt.


Hälsningar mormor Ann-Christine

Varför sådan brådska med utbyggnad av Östanå?

 I snabb följd har programförslag lagts fram för Östanå, Roslags-Kulla och Wira, och förslag detaljplan för ett reningsverk i Östanå. Båda dessa förslag har en del gemensamt, ett är att det skall gå snabbt. Väl snabbt anser vi socialdemokrater.

Programförslaget och detaljplan för reningsverket har vi i båda fallen föreslaget skall återremitteras för att kompletteras med mer fakta. Nedan kan du läsa hur vi resonerat:


Vi har i första hand begärt återremiss av följande skäl:

Programförslaget belyser alla de avvägningsfrågor som finns i området, tyvärr levereras inte lösningar på detsamma. Saknas gör uppgifter om konsekvenserna av ökad biltrafik och vad det ger för effekt på så väl väg 276, med köbildning, buller etc., som behov av infartsparkering, samt kollektiva färdmedel hur det kan tillgodoses i eller i anslutning till det nya området. Effekten av att föreslagen bebyggelse ligger inom skyddsområde för befintlig vattentäkt bör också utredas. Kultur- och naturvärdena måste bevaras. Miljöpåverkan bör utredas nämare med fullständig MKB inklusive hur gröna lungor ska kunna planeras in i området. Strandskyddet bör gälla.En remissinstans i ärendet är Roslagsvatten påpekar att programområdets storlek innebär en successiv utbyggnad av verksamhetsområdet något de anser inte är ekonomiskt rimligt. Enligt vår uppfattning är det oklokt att genomdriva en utbyggnad som riskerar innebära en förlustaffär för Roslagsvatten.

Då vårt återremissförslag inte fick gehör, yrkade vi avslag på programmet. Vi anser att det vore bättre att lyfta ut Östanå och göra ett nytt program för enbart Roslags-Kulla och Wira.

Vi har i kommunstyrelsen framfört vår ståndpunkt att ansvaret för Östanå slott, en fastighet i mycket dåligt skick, och i behov av omfattande renovering är den privata ägarens ansvar, inte Österåkers kommuns.


När det gäller Detaljplan Östanå reningsverk har vi sagt följande:
Yrkande

Normalt planförfarande samt att en fullständig miljöprövning görs

Ärendet bör också återremitteras och kompletteras med följande
1. Fler alternativa platser för ett reningsverk tas fram

2. Att Länsstyrelsen rapport från maj 2010 ” naturvärden i Loån” beaktas i planen för reningsverket

3 Detaljplanen kompletteras med uppgifter om hur avfallet från reningsverket skall hanteras

Inget av detta har vi hittills fått gehör för.

Det är klart jag undrar varför kommunen ska genomföra allt detta med en sådan brådska att det känns slarvigt med underlaget ?

Det blev en överlåtelse och inte en upphandling av Kanalstaden

Vacker vy Åkers Kanal
Nu har beslut fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen om vem som skall bygga Östra Kanalstaden, dvs förslag till markanvisning- och exploateringsavtal för Östra kanalstaden. Frågan är nu på väg till kommunfullmäktige som sista beslutinstans.

Jag gissar att det kommer att bli debatt då frågan om hur man bästa hanterar den situation som majoritetens tidigare företrädare satt kommunen skall hanteras. Hur de inledande kontakterna med JM har skett har jag frågat och det ges inga svar. Var det kommunens företrädare som gick till JM? Eller var det JM som kom till kommunen ? Vem med politiskt ansvar startade processen? Inget svar ges!

Den allians som styr Österåkerskommun (M,FP,C,Kd, Öp) känner jag på ett tidigt stadium bestämt sig för att byggföretaget JM skall vara den som bygger den första etappen av kanalstaden. Själv hade jag hoppats på att en förutsättningslös granskning och ställningstagande hade varit möjligt. Men så blev inte fallet, har man en majoritet som bestämt sig i tidigt skede så blir inget därefter nämnvärt förutsättningslöst. Det som ändå har varit bra är den juridiska rapport som Komanakutens jurister producerat.

Ur Kommun Akutens Rapport framgår att uppförande/anläggande av gemensamma anläggningar som kommunen beställer är utgångspunkten att det råder upphandlingsskyldighet. I rapporten nämns också att Sveriges Kommuner och Landsting anför att uppförande av gemensamma anläggningar bör upphandlas i konkurrens.


Undantag från denna princip kan ske, enligt Kommun Akutens Rapport ( 4 kap 5 § LOU ) att en myndighet får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering vid tilldelning av kontrakt som avser byggentreprenader, varor och tjänster om
1. det vi ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt.

2. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller

3. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerligen brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlade myndigheten gör att det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering

För att ovanstående regel skall kunna vara tillämplig ska det vara uteslutet att någon annan leverantör än den leverantör man vänder sig till, skall kunna utföra leveransen. Utifrån tillgängligt underlag skriftligt och muntligt har det inte kunnat påvisats några sådana omständigheter att undantag från upphandling föreligger, därför tycker vi socialdemokrater bör ett upphandlingsförfarande föregår avtalet.

Men det tyckte inte majoritets partierna och därmed överlåts exploateringen till en byggherre - JM.

Om det kan man ha en annan uppfattning - och jag tillåter mig ha det!

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...