söndag 21 oktober 2012

Med fokus på barnen, eleverna, lärarna och omsorg om äldreSocialdemokraterna idé om Österåker är en kommun där alla som bor och verkar i Österåker ska kunna ta vara på sina möjligheter och leva ett gott liv både privat och i arbetslivet. Här skall behov tillgodoses och drömmar kunna förverkligas. 

Österåker ska vara en kommun där barn kanväxa upp till trygga och harmoniska människor, där det finns bostäder och arbetsplatser, där fritiden är rik, där de som behöver stöd och hjälp i svåra situationer kan få det och där man kan leva och även åldras i trygghet. 

Ett samhälle som präglas av omtanke, respekt, engagemang och
framtidstro.

Socialdemokraternas budgetförslag innehåller 55,7 miljoner i extra satsningar på kvalitet och service 
utöver den borgerliga alliansens förslag Jämfört med budget för Österåkers kommun 
2012 innebär det ca 123 miljoner mer. Skattesatsen för 2013 föreslås vara oförändrad.

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition
-          När vi gjort vår budget har vi tagit till oss vad medborgarna gav uttryck för i senaste medborgarundersökningen. Vi har lyssnat på medborgare
vi träffat i olika sammanhang, på personal som dagligen arbetare i Österåker. Allt det har vi vägt in

-          Genom att höja förskolepengen med ytterligare 8 miljoner kronor ger vi förskolorna möjlighet till färre antal barn per pedagog och att satsa på
ökad lönenivå för förskolans personal

-          Genom att höja skolpengen med ytterligare med 10,8 miljoner och till fritidshemsverksamheten ger vi skolorna möjlighet att höja kvalitén så
att eleverna klarar målen i skolan om godkända betyg i alla ämnen  och lönenivån. Vi vill  höja hela
lärarkollektivet. Vår satsning räcker till att
ge varje grundskolelärare 500 kronor mer i månaden utöver vad det centrala avtalet ger

-          Genom att höja ersättningen till utförare av äldreomsorg med 10 procent, som är en satsning på 20 miljoner och ställa krav på bättre bemanning
innebär det en väsentlig ökad kvalitet i omsorgen av äldre. Vi satsar därutöver på sjukgymnaster med
inriktning på fysisk aktivitet och rehabilitering
och kuratorstjänst som stöd för anhöriga som vårdar sin anhörige.

-          Socialdemokraternas budget bygger på god ekonomisk hushållning. Med oförändrad skatt (18:90) om ger 22,5 miljoner kronor mer än den
borgerliga majoritetens förslag och med välfärdssatsningar på 55,7 miljoner utöver majoritetens förslag, 
har vi en marginal på 50 miljoner kronor.
När kommunen vid året slut disponerar överskottet vill vi att överskottet skall avsättas till en
resultatutjämningsreserv, då kan Österåkers kommun
bibehålla kvalitén i välfärden och parera en eventuell utveckling av ett sämre ekonomisk läge.

Inga kommentarer: