onsdag 3 april 2013

Släpp prestigen och lyssna på förslagen från socialdemokraterna !

Vill här och nu visa på en socialdemokrati i opposition som i verklig mening är konstruktiv - villig att ta ansvar genom att peka på lösningar på sådant som inte fungerar och som därmed sträcker ut en hand till hjälp till majoriteten. Vi gör vi och jag för kommunens bästa och för personalen. För när något sådant här händer som alla de pesonalavhopp som skett och fortsätter att ske , då måste alla vara med och bidra.

Eftersom moderatenas och alliansensfrämsta kommunalråd väljer att se det här på ett fundamentalt motsatt sätt så väljer jag nu att publicera det mejl jag skickade den 15 mars där jag efterlyser information som jag borde fått för länge sedan och kommer med förslag på lösningar i en svår situation:                   
    
" Från: Ann-Christine Furustrand
Skickat: den 15 mars 2013 15:03
Till: Michaela Fletcher Sjöman; Elisabeth Gunnars; Staffan Enquist; Charlotte Lestrade
Ämne: Personalärenden

. kommundirektör
. näringslivsdirektör
. förvaltningschef produktionsstyrelsen
. Övriga personalärenden och personalutskottet
. arbetsmiljö


Tiden går och jag har inte i närtid fått någon information om hur processen vad gäller rekrytering av ny kommundirektör fortlöper.  Tf kom dir slutar ju snart så det brådskar.

Dels önskar jag få information om vad som händer vad gäller rekrytering av ny näringslivsdirektör. Där har jag också sedan flera veckor skrivit i e-post om att jag tycker det finns skäl att först fundera över vad näringslivsenheten skall göra för att därefter fundera över om det finns behov av en näringslivsdirektör och skulle så vara fallet så bör vi diskutera vilken profil  denne i så fall bör ha. Staffan E tf kommun direktör har jag fört samtal med och vi var överens om vikten att detta diskuteras. Någon annan reaktion på mitt mejl har jag inte fått. Och därmed har inget samtal först om den frågan, så jag efterlyser den igen.

Sedan har jag förstått att det hänt en del vad gäller personalärenden, chefer har anställts, chefer har fått lönepåslag, etc. Det finns ett personalutskott och den används inte som ett forum för att hantera dessa frågor, vilket vore tämligen naturligt, utan hanteringen synes ske inom en snäv krets. Nuvarande personalutskotts funktion kan därför starkt ifrågasättas.

Önskar att personalfrågor framöver skall hanteras i ett parlamentariskt tillsatt forum på ett helt annat sätt, där samtliga personalfrågor som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde
tas upp, och det borde vara här som information kontinuerligt ges. Inte minst är det sistnämnda viktigt utifrån respekt för de funktioner vi har som ordförande, vice ordförande och 2;e vice ordförande.
I dags läget är det här något som inte fungerar. Min förhoppning är att det skall fungera så snart som möjligt.

När det gäller arbetsmiljön, så är det något som oroar mig med chefer och personal som slutar i kommunen. Den oro det ger i organisation etc. En av det viktigaste frågorna just nu borde
Vara att analysera orsakerna och ha en strategi för att vända den nedåtgående utvecklingen. Skulle föreslå att en sådan analys utfördes av någon erkänt duktig utanförstående expert
 så att det finns ett faktabaserat utgångsmaterial att föra diskussion utifrån, och arbeta fram effektiva lösningar ifrån.

Tacksam för svar och besked


Med vänliga hälsningar


Ann-Christine Furustrand (S)
Kommunalråd i opposition

 

Inga kommentarer: