tisdag 17 september 2013

Öppet (S)var om Täljöviken

Till
Naturskyddsföreningen i Österåker
Österåkers hembygds- och fornminnesförening
2013-09-16

Svar på öppet brev angående folkomröstning gällande framtiden för Täljöviken och Näs

Socialdemokraterna anser att det går att bygga ett bra och miljövänligt bostadsområde i Täljöviken
Kommunernas och politikers ansvar.I Sverige har kommunerna ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen som handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelse och bevarande. Det är alltså en politisk uppgift att väga olika samhällsintressen mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Plan- och byggfrågor väcker ofta människors intresse och det uppstår olika åsikter och syn på hur ett markområde bäst planeras. Konflikt, i betydelsen olika åsikter, mellan olika ståndpunkter tillhör politikens vardag. Det är därför vi har olika partier. Det är politikers uppgift att väga samman och att fatta beslut på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt.

Ett sådant arbetssätt har vi socialdemokrater. Vi tar reda på fakta, vi lyssnar på de olika åsikter som finns, vi väger samman allt och bestämmer oss för vad vi själva tycker är den bästa lösningen. Så gör vi i alla frågor och så har vi även gjort vad gäller Täljöviken.

Det vi socialdemokrater har kommit fram till är att det både går och är önskvärt att bygga bostäder i området.

Tidigare ställningstaganden
Socialdemokraterna har sedan lång tid tillbaka (80-talet) arbetat för att Österåker expansion ska ske västerut. Detta bland annat på grund av tillgången till kollektivtrafik, vägar, vatten, avlopp och med bra lösningar för miljön. Vi har genom åren ansett att bebyggelsen österut i första hand bör begränsas till ”omvandlingsområden” där en accelererande permanentning sker och i anslutning till befintlig bebyggelse i dessa områden. Exempelvis motsatte vi oss byggandet av Skärgårdsstad och nyligen planerna på byggande av ett nytt område med 300 hus vid Östanå (om 150 av de boende skulle åka genom Åkersberga morgon och kväll så skulle de bidra till en extra ökad köbildning på nästan 1 km).

Socialdemokraterna har slagit vakt om strandskyddet på 100 m. Vilket i princip följs i förslaget till detaljplan för Täljöviken, till skillnad från många andra detaljplaner.I övrigt har vi inte motverkat att kommuninnevånare kan bygga och bo i fina och naturnära områden.

Beslut och planering av markområden på Runöhalvön pågått länge
Kommunernas ansvar för den fysiska samhällsplaneringen styrs av lagstiftning och som Boverket och Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheter för. Det vill säga de kontrollerar att kommunerna sköter sin uppgift i enlighet med lagstiftningen.

Frågan om markplanering för det aktuella området på Runöhalvön, Täljöviken och Näs är ingen ny fråga. Redan år 2000 gav den politiska ledningen på den tiden uppdrag om fortsatt planläggning av förnyelseområdena där Täljöviken rangordnades högt i prioritet. 2003 fattades beslut om vision och markreglering för Täljöviken. Kommunfullmäktige fastställde år 2006 en fördjupad översiktsplan för Täljöviken och 2010 fastställdes genom beslut ett planprogram för Täljöviken-Näsängen och ett samarbetsavtal med exploatören och uppdrag om detaljplan gavs.

Under hela processen, som nu pågått i minst 13 år har samråd skett, alla intressenter har haft möjlighet att ge synpunkter. Ingen tillsynsmyndighet har riktat klagomål, vad vi kunnat hitta, över kommunens hantering av det aktuella området. Nu finns ett förslag till Detaljplan som ännu inte fattats beslut om för Täljöviken. Den planen har processats och intressenter har lämnat in sina åsikter, en MKB är gjord, och förslag till exploateringsavtal finns.

Vi socialdemokrater anser att det förslag till detaljplan för Täljöviken, som ligger klart för att fatta beslut om är ett bra och väl avvägt förslag.

Under processen gång har förslaget ändrats och förbättrats, inkomna synpunkter har bidragit till det.

Vi vill i vårt svar peka på några faktorer:
• Inom planområdet finns inga fornlämningar som berörs av förslaget.
• Arrendatorn vid Näs gård har deklarerat att de ämnar att upphöra med jordbruksverksamhet. Idag är det endast sk vall, inga för människan ätliga  grödor som odlas på den f .d  åkermarken.
• Skötseln av strandängarna har utvecklats med en naturvårdsanpassad skötselplan som möjliggör en positiv utveckling av ängarna.
• De planerade bostäderna har under processens gång flyttats upp i området från stranden. Ett exempel bland flera är att två radhus i norr, inom strandskydd, har utgått.
• I planförslaget, Täljöviken, finns utrymme för cirka 350 bostäder, av dessa är huvuddelen småhus, medan cirka 140 bostäder planeras som lägenheter varav en del av dessa kommer att bli hyresrätter.
• En gång-och cykelväg anläggs som förbinder Täljövikens bostadsområde med det vackra naturreservatet vid Näsudden som markägaren mycket generöst ställt till allmänhetens förfogande, sedan tidigare.
• Genom förslaget kommer Långhundraleden, idag fullkomligt igenväxt, åter bli synlig. Här kan skyltning göras som informerar om dess historia. På sikt kan gång- och cykelvägen förlängas att gå längs hela Långhundraleden – ett spännande scenario.
• Genom den föreslagna strandpromenaden ökar tillgängligheten till området.
• De partier som har höga naturvärden ligger utanför planområdet och finns kring Näs gård och Näsuddens naturreservat
• Av de kända djurarter som omfattas av artskyddsförordningen, bedöms (MKB;n) inga påverkas på ett sådant sätt att den regionala eller kommunala populationen hotas.

Alternativet - hur ser de ut?
Flytta upp bebyggelsen ännu längre upp
Alternativa platser och utformningar för bebyggelse har prövats under processens gång.  Skulle bebyggelsen flyttas ännu längre upp från det föreslagna läget innebär det påverkan på de fornlämningar som finns. Fornlämningarna är lokaliserade till skogsmarken eller i Näs gårds direkta närhet. Fornlämningarna utgörs av bland annat stensättningar och gravlämningar.

Vi socialdemokrater vill inte medverka till att dessa kulturvärden i form av fornlämningar påverkas negativ. En förflyttning av bebyggelsen norrut skulle även inverka negativt på barrblandskogen där gamla tallar återfinns. Här finns signalarter för värdefull skogsmark som Tallticka och viktiga ekologiska strukturer så som gammal tall och död ved.

Ovanstående fakta talar, enligt vår uppfattning, för det förslag vad gäller placering av bebyggelsen som föreslås i förslaget till detaljplan.

Det s k noll-alternativet – ett nej till bebyggelse
Den aktuella marken äger inte Österåkers kommun utan den är privatägd. Det sk nollalternativet  innebär att nuvarande markanvändning fortgår.

Då brukarna av den arrenderade marken avser att lägga ner jordbruksverksamheten kommer det endast vara vallodlade betesmarker, och på sikt troligen inte ens det. Idag förekommer ingen slåtter eller bete på strandängarna utan dessa växer långsamt igen.

Vid en byggnation, enligt förslag till detaljplan ingår en skötselplan i syfte att bevara strandängarnas värde. Strandområden är allmän platsmark, vilket innebär att kommunen svarar för skötseln. Långhundraleden skyddas på detta sätt. Området görs mer tillgängligt framförallt genom ny gång- och cykelbana.

Ovanstående fakta är exempel, som enligt vår uppfattning, talar för förslaget till detaljplan för Täljöviken

Konsekvenser av nerlagt arbete, av beslut och ingånget avtal
Precis som vi ovan har beskrivit så har planeringen för en bebyggelse i det aktuella området pågått under minst 13 års tid. Beslut har fattats, däribland ett samarbetsavtal som slöts i maj 2010 mellan parterna, dvs Österåkers kommun, Österåkers vatten AB och Österåkers Näs fastighets handelsbolag. I det avtalet har parterna förbundits sig att tillskapa byggrätter i Täljöviken.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att alla fakta i frågan om bebyggelse eller inte i till exempel Täljöviken tas fram och blir känt. Därför vill vi veta vilka konsekvenserna kan bli om Österåkers kommun tvingas bryta redan ingånget avtal.

Folkomröstning av bebyggelse eller ej
Det finns många frågor omkring en folkomröstning som nu måste redas ut. Innan vi socialdemokrater bestämmer oss för hur vi skall se på den frågan vill vi att alla fakta och konsekvenser ska belysas innan beslut tas. Detta för att vi politiker och ledamöter i kommunfullmäktige är de som är satta av medborgarna att ta ansvar för Österåkers kommun, och skall fatta beslut utifrån Österåkers kommuninnevånares bästa. Det förutsätter, enligt vår uppfattning, att politiker ska veta vad det innebär när ställning skall tas till om en folkomröstning skall ske.
Det är vi politiker som skall ta ansvar för och hantera resultatet av en folkomröstning, oavsett vad det resultatet blir.

Saklig debatt med respekt för varandras ståndpunkter
Vi Socialdemokrater vill med vårt brevsvar redovisa vår ståndpunkt och samtidigt rikta en uppmaning till alla, inklusive oss själva, så att vi får ett klimat och en diskussion som präglas av respekt för de olika ståndpunkter som finns i frågan om bebyggelse av Täljöviken av  Runölandet liksom även om frågan om en folkomröstning skall ske.

Alla har rätt att argumentera för sin sak. Den rätten har också vi socialdemokrater. Vi kommer att göra vad vi kan för att bidra till en saklig debatt
Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition i
Österåker
Leif Pettersson (S)
gruppledare för S i kommunfullmäktige

Inga kommentarer: