torsdag 31 oktober 2013

Vad har kommunen fått för pengarna i Åsättra hamn?


Lämnade idag in en skrivelse till kommunstyrelsen i Österåker.Till
Kommunstyrelsens ordförande
samt ledamöter
Kommundirektören

2013-10-30

Angående Åsättra hamn
Vid senaste kommunstyrelsen så bad jag om att vi till nästa kommunstyrelse skulle få en redovisning av vad som hänt vad gäller muddringen av Åsättra hamn.  Detta bifölls och vid nästa kommunstyrelse skall vi nu få information. Det är utmärkt.  Med detta brev vill jag att den information vi kommer att få blir fylligare och  kompletteras så att vi får hela bilden klar för oss.

I kommunstyrelsen har vi vid flera tillfällen fått veta att muddringsarbetet i princip är klart och nu helt plötsligt föreslås att ytterligare miljoner skall tillföras detta projekt (förslag i alliansens investeringsbudget ). Det kändes för oss märkligt och vi tycker då att innan några ytterligare pengar läggs till detta projekt så bör vi få veta hur mycket pengar kommunen lagt ner och vad vi fått för dessa pengar.

Från ekonomikontoret har jag fått uppgift på att totalt utfall för 2013 är 7,7 mkr.  Samhällsbyggnadsförvaltningen har totalt bokfört 15,3 mkr på Åsättra. Det är alltså mycket pengar som lagts ner och det är som sagt rimligt att vi får veta, vad har kommunen fått för sina pengar?
Vad jag förstår så har arbetet upphandlats. Hur har det gått till? Vad är det för redan utfört arbete som kommun beställt?  Har kommunen granskat om det utförda arbetet är genomfört? Är arbetet besiktigat? I så fall vad visade detta?
Enligt uppgift skall djupet vara 3,4 m. Av en passagerare på en taxibåt (nu i oktober) där man följt ekolodet i hamnen noterades att djupet i inloppet varierade mellan 0,7 m och 1,4 m. Som djupast var det alltså 1,4 m vilket är långt ifrån vad inseglingsrännan skall ha i hela sin längd (3,4m).Självklart kan vattenståndet varit lågt men två meters skillnad är ganska mycket.

I går åkte jag till Åsättra hamn. På plats kunde jag konstatera att ingen verksamhet var igång, men uppsatt anslag meddelade att arbeta skall sättas igång den 1 november. Till höger när man tittar ut över vattnet såg jag ett stängslat område, jag åkte dit för att titta. Där inom stängslat område i storlek som en fotbollsplan ligger muddringsmassor.  En varningsskylt på stängslet står ” Att beträda området kan innebära livsfara, då det är flera meter djupt mudder och lera under den torkade skorpan. Stängslet tas bort först när området är säkert” . Det jag ser och läser ger mig fler frågor;
Är det här det bästa sättet att förvara muddringsmassor på?Finns gifter i muddringsmassorna? Vilka konsekvenser får det? Hur hanteras i så fall dessa gifter?

Hur länge skall muddringsmassorna ligga på den här platsen? En kortare tid och sedan forslas bort? Eller skall dessa ligga kvar?
Om muddringsmassorna skall ligga kvar undrar jag hur gör man då för att marken skall bli säker att gå på? På den mark muddringsmassorna ligger (eller har det blivit mark och tidigare varit vatten??)vad kan denna mark framöver används till ? Går marken alls att använda eller blir det för alltid ett inhägnat område?

Alltså, denna fråga har tre delar.
1. Kostnaderna och vad har vi fått för pengarna
2. Upphandlingen- vad har kommunen beställt för arbete och vad har vi fått utfört. Är det besiktigat, ec
3. Miljöaspekter vad gäller muddringsmassorna, se ovan

Bifogar bilder

Med vänliga hälsningar
Ann-Christine Furustrand (S)
kommunalråd i opposition
i Österåker


 

onsdag 23 oktober 2013

Utveckling & kvalitet -inte bara ord!


- Vi Socialdemokrater tror på Österåker, säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition. Det är en fantastisk kommun att leva och bo i. Här finns stora möjligheter för medborgarna att leva ett bra liv nära naturen och skärgården. Samtidigt ligger storstadens puls nära, men ändå tillräckligt långt ifrån. Österåker är platsen som det är skönt att komma hem till.
Möjligheterna till en spännande utveckling för Österåker är stora. Det gäller att ta vara på dem. Utveckling sker inte av sig självt. Det gäller att våga erkänna att det finns brister som behöver åtgärdas likväl som att se det som är bra och som kan utvecklas ännu mer.
Utveckling & kvalitet får inte stanna vid vackra ord, det måste ske på riktigt.
Därför lägger nu Socialdemokraterna i Österåker ett budgetförslag som tar flera nödvändiga steg på vägen mot ett ännu bättre Österåker.
Några exempel:
·        Minskning av barngrupperna med ett första steg 2014 med fokus på de allra minsta barnen.
·        Höjd skolpeng i syfte att ge mer stöd till eleverna, genom att anställa fler lärare och därmed skapa möjlighet till mindre klasser och tid till fördjupade undervisningsmetoder.
·        Höjd ersättning till äldreomsorg i särskilt boende, med 10 procent, med krav på lägsta bemanning till 3 personal per 8 brukare.
·        Mer resurser till Hemtjänsten och till Korttidsboendet i Alceahuset
·        Ett handslag för trafiklösningar
Socialdemokraternas budgetförslag innebär drygt 128,3 miljoner kronor mer än föregående års budget 2013. Det ger tillexempel Kultur- och utbildningsnämnden  58, 8 miljoner mer samt vård- och omsorgsnämnden 52,2 miljoner kronor.
Socialdemokraterna lägger 37,5 miljoner kronor mer till utveckling och kvalitet i 2014 års budget än den borgerliga majoriteten.
Vi investerar blanda annat 4.5 miljoner kronor på lekplatser och skolgårdar samt 1,5 miljoner kronor på att rädda kulturvärden.

Skattesatsen föreslås lämnas oförändrad på 18:65 kronor

torsdag 10 oktober 2013

Överskottet kommer inte att röras!

I kommunfullmäktige nu i måndags (7/10) under punkten delårsrapport la vi samma tillägssyrkande som i kommunstyrelsen som jag berättade om i tidigare inlägg. Då delårsrapporten visar på ett nytt överskott vid årets slut cirka 123 Mkr, så tyckte vi att delar av denna summa kan användas redan nu till särskilda insatser.Vi la därför ett tilläggsförslag i två punkter, som innebar följande:
 
 1. de verksamheter som kommunen driver som tampas med sin ekonomi och/eller har behov av att snabbt säkra kvaliteten, som t.ex. inom skolorna med den osäkerhet som råder om hur lärarlönerna slår, brist på personal Korttids i Alceahuset, förstärkning av Hemtjänsten samt Särskolan, att medel tas av de överskott av resurser som redovisas.

Här fick vi stöd av mp och v. Samtliga borgerliga partier, dvs M, Fp, C, Kd, Öp, Roslagspartiet röstade mot
Det innebär att pengarna inte rörs utan blir till ett överskott vid årets slut.

2.   av de 24,8 mkr som kommunen erhållit (AFA-pengar) föreslår vi investeras inom främst följande områden:

-         arbetsmiljöförbättrande åtgärder
-         upprustning av kommunens lekplatser
-         investeringar i trafikförbättrande åtgärder
-         rädda viktiga kulturvärden genom investeringar i tex Slussvaktarbostaden (1 mkr)
Tunaborgen( 1 mkr), parkeringsplats vid Gottsundaborgen( 200 tkr), Drängstugan vid
tingshuset (300tkr)

Vårt andra förslag fick inget stöd alls ( ev v)

Se och lyssna gärna på hela debatten på webb-tv: Finns en del underbara kommentarer.
https://www.osteraker.se/externwebb/specialsidor/webbsandningar/webbtv20131007.14897.html 

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...