torsdag 20 januari 2011

Frågan om höjda arvoden seglar vidare ............

Det är intressant att notera hur frågan om de orimligt höjda arvoden nu hanteras av den borgerliga alliansen i Österåker. Strategin ser ut att vara att spela ned betydelsen av höjning och att försöka påskina att socialdemokraterna står bakom förslaget. Detta är en strategi för att komma så lindrigt undan den kritik som riktar sig mot den borgerliga alliansen.

På kommunens webbsida försöker man spela ned betydelsen av arvodeshöjningen genom att skriva att " Den politiska organisationen omfattade i 2009 års bokslut 1,2% av kommunens verksamhets totala nettokostnader. I ärendet föreslås 2 mkr avsättas för finansiering av de politiska kostnaderna. Av dessa avser 1,3 mkr arvoden till förtroendevalda politiker." Beskrivet på detta sätt ser förslaget rätt harmlöst ut, men ser man till de faktiska siffrorna, kronorna och örena, då blir det något helt annat. Jämför man sedan med 2010 års arvoden med nu föreslagna är det ökningar som mest ligger i storleksordning på både hundra , tvåhundra och ännu mer i procent räknat.

På socialdemokraternas i Österåkers webb bemöter Rosita Olsson Palmberg (s) de felaktigheter som förekommit i lokala media.

Rosita Olsson Palmberg skriver så här:
" Med anledning av beslutet om politikernas höjda arvoden vill jag bemöta Michaela Fletcher Sjömans påstående i media om att jag endast har lämnat en synpunkt i arvodesgruppen, nämligen att arvodena var höga.
Jag har som representant för Socialdemokraterna framfört ett antal synpunkter som till en viss mindre del fick gehör, medan synpunkten om att de förtroendevalda som är högst arvoderade är högt, i vår mening för högt, arvoderade, inte fick gehör. Synpunkter på arvoden för gruppledare i majoriteten framfördes också utan respons. I de överläggningar och resonemang som vi hade i gruppen konstaterade jag även att vi i oppositionen inte har makten att bestämma utan bara kan framföra våra åsikter och ifrågasätta. Bestämmanderätten ligger hos majoriteten som valde att inte lyssna på våra synpunkter. Kontakter med resonemang fördes in i det sista innan Kommunstyrelsens sammanträde. Den sista kontakten förekom via telefon på måndagen innan sammanträdet. Vid detta tillfälle framförde jag att den socialdemokratiska gruppen skulle komma att ifrågasätta förslaget till arvoden. Det slutgiltiga förslaget som lades på bordet till kommunstyrelsen har inte tillställts mig och har därför ej heller undertecknats. "

torsdag 13 januari 2011

Ingen majoritet är så bra att den inte förtjänar en vältränad opposition

Läser just nu en mycket välmålande och klargörande kolumn i Aftonbladet av Lena Mellin. Demokratins spelregler är viktiga . Båda att ha kunskap om och att respektera. Lena Mellin har därför rätt när hon skriver;  " Varje regering förtjänar en välmående opposition. Vårt styrelseskick förutsätter nämligen motstånd, den bärande tanken är att den perfekta regeringen inte finns utan ständigt måste övervakas".

Med andra ord, utan en välfungerande opposition får vi en sämre regeringen också i Österåkers kommun.
Att inneha den kunskapen, den insikten om värdet av en välfungerande opposition är viktig. Tyvärr saknas den ibland.  Och det är då det kan misstros att det handlar om allmän "gnällighet", eller att det är något personligt och beskrivs då snarare som konfrontation. Eller än värre, att den som opponerar inte agerar för kommunens bästa. Därför är det viktigt att ständigt sprida kunskapen om demokratins spelregler.

Lena Melin formulerar sig tydligt över konsekvenserna om en vältränad opposition inte finns så här
; " Alternativet är nämligen en uppblåst självgodhet. Och sämre beslut".
Och vem vill se en sådan utveckling, inte jag i alla fall.

För mig är det demokratiska styrelseskicket heligt. Demokratins fundamenta bygger på den klassiska rollfördelningen som finns mellan majoritet och opposition. I andra delar av världen finns länder där majoriteter styrs på eget bevåg och där den ev opposition som finns förtrycks och skräms. Då handlar det inte om demokratier utan om dikatur.

Så låt oss vara rädda om det demokratiska statsskicket och respektera de viktiga roller som majoritet och opposition har. Som nytillträdd oppositionsledare tänker jag förhålla mig så vältränad som möjligt!

onsdag 12 januari 2011

Orimlig ökning av arvoden i Österåker

I kommunstyrelsen i måndagskväll beslöt den moderatstyrda alliansen att framförallt ge sig själv ett arvodeslyft. Vi socialdemokrater har reagerat, och har nu lämnat in följande protokollsanteckning.

" Att vara fritidspolitiker är och skall vara ett val och inte ett yrke. Att få ett uppdrag är hedersamt och ska därmed också hanteras varsamt. Det är skattebetalarna som står för kostnaderna.


Vi anser att nivån på arvoden skall vara rimliga utifrån det uppdrag och ansvar som den förtroendevalda ledamoten har och skall ligga i nivå med vad som kan anses acceptabelt utifrån de lönenivåer som finns i samhället i övrigt.

Vi får inte bedöma arvodesnivån utifrån den nivå politiker i andra kommuner har. Olika kommuner har olika förutsättningar. Det finns en risk att arvodesnivåerna trappas upp till ohämmade höjder. Det är inte en utveckling vi önskar.

De nu i KS fattade höjningarna för majoritets företrädare anser vi generellt är orimligt högt satta. Arvodet för till exempel kommunstyrelsens ordförande höjdes med 10 procent till 72 800, vi anser att en 3 procentig ökning hade varit mer realistiskt. Arvodet för ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden fastslogs till 33 600 kronor i månaden. Vi anser att 26.800 kronor är mer än tillräcklig månatlig ersättning för detta icke exekutiva uppdrag.

I och med detta beslut ser vi en risk att fritidspolitiken professionaliseras och makten koncentreras till ett fåtal, högavlönade, personer. Den föreslagna modellen ger på ett snedvridet sätt majoriteten stora möjligheter till avlönat politiskt arbete. Oppositionen har betydligt mindre arvoden, eller inga alls förutom sammanträdesarvoden, och får därmed också större svårigheter att utföra sin roll; att granska majoriteten samt bevaka medborgarnas rättigheter och därmed lägga egna förslag till beslut. För oss är det självklart att både majoritet och opposition skall ges goda möjligheter att kunna utöva sitt uppdrag, det borde vara lika självklart för alla.

De förändringar som nu fattas innebär en onödig merkostnad för kommunen på uppskattningsvis 2 000 000 kr per år, detta samtidigt som verksamheten inte tillförs tillräckliga medel för kvalitetshöjning."

måndag 10 januari 2011

God fortsättning - nu är jag igång igen !

God fortsättning på er alla på det nya året.

Nu har jag börjat mitt nya uppdrag som oppositionsråd för socialdemokraterna i Österåker. Håller på att få fart på både datorer och telefoner. Skall boka in mig för olika genomgångar för att lära mig allt det där runtomring som bara måste fungera. I kväll har vi kommunstyrelsen, det första sammanträdet med nya kommunstyrelsen. På dagordningen finns en del spännande ärenden, bland annat arvodering av de nya uppdragen i den nya nämndorganisationen. Något slutgiltigt dokument har jag inte sett, men har fått förhandsbesked på ett ungefär vad som kan väntas. I slutet av förra året fattades det beslut om en ny kommunal nämndorganisation. Den nya nämndorganisationen innebar färre antal nämnder, färre antal förtroendevalda. Nämnder har bakas ihop och under dem inrättats utskott. Det här innebär att den gängse bilden av en kommunpoltiker håller på att ändras. Från att ha varit en fritidspolitiker med ett civilt arbete och som sköter sitt kommunala uppdrag på fritiden, övergår det nu allt mer till att vara en heltidsengagerad kommunalpolitiker. Makten koncentreras till ett färre antal personer.
Och det är inte svårt att gissa att också den borgarlig alliansen kan komma att maximera de nya arvodena på samma sätt. Arvodena skall enligt min uppfattning vara rimliga, och beräkningsgrunden skall vara logisk och rättvis. Rimliga och goda förutsättningar skall ges BÅDE för majoritet som för opposition för att kunna  fullfölja sitt uppdrag och ta sitt ansvar. Det måste finnas en rimlig balns.Nå ja hur det blir med detta är i denna stund ovisst....................

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...