fredag 28 oktober 2011

Österåker behöver egen kommunjurist – men den borgerliga alliansen vill inte ha någon!

Österåkers kommun har en gång i tiden haft en egen kommunjurist. Numera inhandlas den juridiska kompetensen genom konsulter när behov anses finnas. Socialdemokratern vill ändra på det och har i en motion föreslagit att Österåker anställer en egen kommunjurist.
Ann-Christine Furustrand, (S) kommunalråd i opposition:
- de underlag som vi politiker skall fatta beslut måste hålla rent juridiskt. Det måste vi kunna känna oss trygga med. Vi socialdemokrater har genom åren fler gånger efterlyst juridisk bedömning, men inte fått gehör för det, eller blivit hänvisad till att någon som läst juridik tittat på saken.
- Vi menar att detta inte är hållbart. Det måste bli mer ordning och reda. Österåker är en kommun med stort ansvar och med en budget på cirka en och halv miljard. Det är klart att kommunen både har råd att anställa en egen kommunjurist. Därtill så är det nödvändigt att en kvalificerad juridisk kompetens finns tillgänglig här i Alcea huset, både för oss politiker men också för kommunens tjänstemän att kunna rådfråga.
- Tyvärr får vi inte gehör för vårt krav, även om vi hoppas att majoriteten ändrar sig och lyssnar på oss i opposition. Michaela Fletcher Sjöman (M) skriver i ett svar på vår motion bla att mängden juridiska frågor är relativt ringa och kan inte motivera en heltidsanställd jurist.

onsdag 26 oktober 2011

Och så var det kommunfullmäktige i kväll igen !

Kommunfullmäktige i måndags trots stora överskott så inga kvalitetshöjande insatser som kommer barnen i förskolan till del, tvärtom tvingas produktionsstyrelsen fortätta tampasmed sitt sparbeting och dra ner i förskola,skola och omsorg. KF fortsätter i kväll och lär säga nej till vårt (S) förslag om barnomsorg på kvällar, nätter och helger.......gr

tisdag 18 oktober 2011

Varför pressa förskola, skola och äldreomsorg ytterligare när kommunen går 57 Mkr i överskott?

Österåkers kommun skall revidera sin budget för innevarande år. Beslut fattas snart i kommunfullmäktige. Bokslutsprognosen pekar på ett överskott på totalt ca 57 miljoner kronor. Ändå vill inte den politiska allians som styr varken bekosta en mer permanent sänkning av barnantalet, eller låta skolorna, äldreomsorgen slippa krav på neddragningar i sin verksamhet

Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition

-         vi socialdemokrater har förslagit att Kultur- och fritidsnämndens budgetram inte minskas för att nämnden skall kunna vidta åtgärder för att så väl ökad kvalitet i förskolan som för att kunna tillgodose behovet vad gäller barn med särskilda behov i förskola och skola, samt för att kunna parera eventuellt ökade kostnader i samband med fler utövare av musikskolan

-         vi föreslår att Produktionsstyrelsens besparingskrav på ca 2,1 miljoner kronor regleras så att inte förskolor, skolor och äldreomsorg skall behöva dra in motsvarande summa från deras verksamhet

-         Ovanstående föreslår vi socialdemokrater finansieras genom det förväntade budgetöverskottet. Det kan inte spela så stor roll om Österåker redovisar ett överskott på 57 eller 47 miljoner. Värre är om verksamheterna som förskola, skola och äldreomsorg ges sämre förutsättningar.

torsdag 13 oktober 2011

Genom (S)-initiativ tillsätts nu parlamentarisk arbetsgrupp

På socialdemokratiskt initiativ tillsätts nu en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett nytt transparant arvodessystem
Ann-Christine Furustrand (S) och Bror Segerlund föreslog i en motion väckt i Kommunfullmäktige den 7 mars 2011 att en arvodesgrupp, som har en bred parlamentarisk förankring, tillsätts och att gruppen presenterar sitt förslag i god till före nästa kommunalval. Nu i oktober bifölls förslaget av en enhällig kommunstyrelsen. Arbetsgruppen tillsätts redan den 7 november av kommunstyrelsen.

Ann-Christine Furustrand (s) oppositionsråd, och Bror Segerlund (S)
- Det behövs verkligen ett tydligt ramverk för beslut kring arvoden och ersättningar för förtroendevalda här i Österåker. Det visade inte minst den turbulens som uppstod när de nya arvodena för den här mandatperioden beslutades. Så får aldrig ske igen!
- Arvoden skall ligga på en rimlig nivå, systemet för hur arvoden sätts skall vara tydligt och likvärdiga för lika uppdrag.

Nu finns det, tack vare bifallet av vår motion, möjlighet att få en helt annan och bättre och mer rimligt arvodessystem och det är vi mycket glad för.

tisdag 11 oktober 2011

Välkomnar s-budgeten

Och framförallt investeringarna i skolan och på lärarna. De känns helt rätt !
S-budgeten sätter fokus på att höja skolresultaten och undervisningens kvalitet genom att bland annat investera i lärarna. Under 2012 investerar vi 600 miljoner utöver regeringens nivå och för åren 2012-2015 investerar vi 2,4 miljarder över regeringens nivå på lärarna. förslaget till nationell budget som nu socialdemokraterna i Riksdagen presenterat skulle gagna oss i Österåker.
Exempel på sådna satsningar är:

Lärare ska garanteras kompetensutveckling
Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara naturliga inslag i lärarrollen, och stödjas genom gemensamma satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig förläggning vid högskolor och universitet
Det ska gå att göra karriär som lärare
Vi vill vi se fler karriärvägar för lärare i skolan. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling, kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.
Utveckla skolledningen
Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget främst och vill utöver regeringens nivå investera 50 miljoner kronor 2012 och lika mycket 2013 och 2014.
Likvärdighet kräver att resurser fördelas efter elevernas behov
Alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de kommer eller var de bor. Resurser behöver därför fördelas till skolorna efter elevernas behov. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna utifrån samma summa per elev, det systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Skollagen måste därför ändras.
Ett nytt kunskapslyft
Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i 20 000 studieplatser som ger möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen.

Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...