tisdag 29 november 2011

S-budgeten den bästa för medborgarna !

I går var det budgetdebatt in Österåkers kommunfullmäktige. I min egenskap av kommunalråd i opposition så presenterade jag socialdemokraternas budgetförslag, och det gjorde jag inledningsvis så här:

S-budgeten för Österåker 2012


Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Lån har betalats av och extra pensionsinbetalning gjorts. Nu är det hög tid att rikta fokus på förbättringar som medborgarna kan se och få del av. Kommunen har råd med det! För trots de stora överskotten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige i Österåker om ett antal inriktningsmål; Österåker ska vara bästa skolkommun i länet erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och funktionshindrade, invånarna ska uppleva en professionell service och ekonomi i balans

Vi har inte för avsikt att låta dessa mål stanna vid vackra ord utan vi tar det på allvar. Vi har varit ute och lyssnat på kommunens personal och på privata utövare och tagit till oss deras kunskap om vad som behövs för att klara de uppsatt målen.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns! Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att de finns en vilja att nå målen!

Kommunens budget är ett viktigt instrument och skall ge förutsättningar för att Österåker ska klara målen. Det förhåller sig trots allt så att det är med pengar vi betalar lön till de anställda, det är med pengar vi ser till att det finns bra och välutrustade lokaler, att personalen kan få vidareutbildning och tid för verksamhetsutveckling. Därför är mängden satsade resurser på förskolan, skolan, omsorgen om äldre - snarare att betrakta som grundläggande förutsättningar - än som något oväsentligt!

Det finns fantastiska människor som arbetar och sliter varje dag här i kommunen för att medborgarnas behov skall uppfyllas. Vi är dom stort tack skyldiga och det bästa sättet vi kan visa uppskattning är inte att i första hand premiera någon enskild utan först och främst att se till att det finns tillräckligt med resurser för att öka kvalitén ännu mer. De personer jag mött brinner av vilja att kunna göra mer.

Vi är beredda att med vår budget ge dom dessa möjligheter.

Ingen utveckling sker om inte vi har personalen med oss. Beslutet som alliansen tog förra året om att ta bort ett antal klämdagar var djupt olyckligt och bör backas tillbaka. Vi vill att förhandlingar med berörda fackliga organisationer upptas omgående.

Även om mycket av grundläggande förarbeten tyvärr saknas i form av till exempel gemensam bild av nuläget, mål, delmål, mätmetoder, konsekvensanalyser av vilka resurser som krävs för att nå samtliga övergripande mål så måste ändå 2012 års budget präglas av att ge finansiellt stöd i riktning mot ett förverkligande.

Den utförar- och beställarorganisation som kommunen infört måste ses över. Det finns en stor otydlighet om vem som är ansvarig. Inom exempelvis skolans område råder stor otydlighet om vem som är dess huvudman. Det finns en brist på politiskt ledarskap, viktiga frågor bollas mellan beställarnämnd och produktionsstyrelse, och detta måste rättas till.

Demokratin i Österåker måste utvecklas, det gäller både det interna arbetet i beslutsprocesserna, men också mellan beslutsfattare och medborgare i syfte att öka förtroendet för politiken och för att beslut ska vara väl genomlysta före beslut. Vi vill säga tack och adjö till dyra juristkonsulter och istället se till att Österåker får sin egen kommunjurist.

Vår budget innehåller 55 miljoner i satsningar utöver den borgerliga alliansens förslag . Det kan vi göra med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög.


Det ger tillbaka till medborgarna i Österåker;
- Ökad peng till förskolan 8 procent . Det ger färre barn i förskolans barngrupper, bättre möjligheter att ge stöd till alla barn

-Ökad skolpeng med 6.5 procent. Det ger möjlighet till fler lärare och bättre möjlighet att ge stöd till alla barn

- Kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

- Vi ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet.

- Satsar på förebyggande arbete mot ett växande problem i vårt samhälle - droger.

- Vi investerar i bättre skol- och arbetsmiljö, säkrare trafik vid förskolor och skolor samt i bärbara datorer till alla lärare . Upprustar såväl lekplatser som Breviksbadet.

- Vi tycker det är bra att alla partier är överens om dubbelt föreningsstöd och vi tänker vara med och se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.

fredag 18 november 2011

Det händer betydligt mer än vad som syns i media

Vad är det som gör att man väjer att bli kommunalpolitiskt aktiv ? Jag gjorde det för 20 år sedan för att jag vill förändra och förbättra i en kommun man bor i och gillar. Tycker att politiker skall vara aktiva, och engagerade och det har jag haft som mitt eget motto. Men det är upp till var och en hur den vill vara. Generaliseringar av kommunpolitiker är jag ingen vän av. Utan titta på vad ledamöterna och partierna presterar och döm efter det. Kommunen består utav mer än dess styrande majoritet, den består också av en aktiv opposition. men i kommunen, läs kommunen, inte major tidning, där får inte oppositionen förekomma. Det vill vi ändra på, inte minst av demokratiska skäl. Hur kan vi bättre visa vad som faktiskt görs, som aldrig blir synligt av tex lokala media ?

Säbyviken ett minst sagt hett område


Tillbyggnaden som vi såg på plats i vintras
ses som svartbygge och skall enligt vår (S) uppfattning
hanteras innan detaljplanen läggs
 I går kväll , i Folkets Hus, var jag på ett informations- och diskussionsmöte om Säbyviken. De som bjöd in allmänheten var kommunen och Wasatornet. Säbyviken står nu åter i blickpunkten då området skall detaljplaneläggas. Därmed går nu en mängd undersökningar igång för att se om naturen och djurlivet i området klarar ytterligare exploatering. Att många tvivlar på det framgick ganska klart från den publik som hörsammade inbjudan.Stämningen var inledningenvis ganska upprörd, men till slut kom den dialog och diskussion igång som förhoppningsvis var tanken med mötet. Säbyviken väcker många frågor och smått obegripligt är att en vision för en naturpark i samma område helt plötsligt kommit in i bilden. Något som inte varit uppe för något som helst politisk hantering i något demokratiskt forum. Under kvällens gång visar det sig att "vision Säbyvikens naturpark" kanske inte var något direkt nytt utan i princip är samma sak, campingen, men med en helt annan rubrik. Kanske kändes det mer smakligt att benämna det så, bara den som tänkt denna tanke vet- vem det nu är ?

Wasatornet som jag uppfattade representerade markägare, familjen Douglas berättade om de tankar som fanns för området från markägarens sida. Någon konfunderar blev jag då Wasatorents representant tydlig hävdade att det var kommunen som tagit initiativ till dessa förändringar. Att det var kommunen som kommit till familjen Douglas, och inte tvärtom. Jag hade verkligen tänkt att enbart lyssnat på både framställningarna som på publiken, men eftersom jag sitter i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som haft ärendet Säbyviken för beslut och diskussion och vet att hela ärendet utgår ifrån att initiativtagaren till att detta område detaljplaneläggs är markägaren, dvs greve Douglas, och inte tvärtom. Det är också därför som markägaren kommer att få stå för de kostnader som förknippas med detta.

Det känns inte helt behagligt, måste jag säga, att inte korrekt grundläggande information, som denna ges vid ett sådant här viktigt tillfälle. Varför markägaren inte vill skylta med att initiativet kommer därifrån är obegripligt, för det är ju inget konstigt att en markägare gör det. Därför bad jag om att få ordet och berättade att hela hanteringen av Säbyviken hanteras utifrån att det är markägaren som tagit initiativet.  Grundläggande fakta som ges till medborgarna skall var rätt. Vi kommer framöver att höra en hel del om Säbyviken och dess framtid är en viktigt fråga men minst sagt många bottnar och kommer att vara ett intressant ärende att följa.

onsdag 16 november 2011

Sjöfyllerilagen en fråga om sjösäkerhet

Tydligen är det så att två moderata riksdagsledamöter från Österåker motionerat eller gjort annat vad gäller nya sjöfyllerilagen. Får nu mejl med vädjan om att hjälpa dessa riksdagsledamöter. 

Nog får dessa riksdagsledamöter vara kapabla att agera och föra fram sin ståndpunkt i Sveriges riksdag på egen hand. 
Tittar man på sakfrågan så anser vi som socialdemokrater att alkohol och sjötrafik inte hör ihop. Som berusad på sjön utsätter du både dig själv och andra för fara. Principiellt har vi nolltolerans mot rattfylla och sjöfylleri. Promillegränsen har bestämts till 0,2 för att motverka riskbeteenden i alla grupper av förare och i olika trafiksituationer. Under senare år har det inträffat ett antal alkoholrelaterade olyckor till sjöss, ibland med dödlig utgång. Vidare ökade antalet ingripanden markant mot sjöfylleri från Kustbevakningens och Sjöpolisens sida efter att det 2003 blev möjligt att använda laser för att kontrollera hastigheten på fritidsbåtar.

Under sommaren 2010 rapporterade kustbevakningen 242 personer för sjöfylleri. Samtidigt är mörkertalet stort. Naturligtvis bör alla som vistas på sjön använda flytväst. Många drunkningsolyckor som sker i Sverige skulle kunna ha förhindrats om de drunknade burit flytväst och eller avstått ifrån alkohol vid färd med båt, eller vattenscoter. Det har framförts i flera sammanhang att minskad försäljning av alkohol vid skärgårdskrogar skulle motivera att lagen om 0,2 gränsen tas bort. Någon förändring av den nuvarande lagstiftningen anser vi inte behöver göras. För oss handlar frågan om uppnå en så god sjösäkerhet som möjligt

Budget 2012 för Österåker- (S) föreslår ökad skolpeng och peng för förskolan

Nu börjar lokala media så smått att beskriva de olika budgetförslagen här i Österåker. Vi socialdemokrater lägger en genomarbetat budgetförslag där vi tar vår utgångspunkt i de antagna inriktiningsmålen för Österåker. Målet att bli bästa skolkommun i Stockholms län menar vi förpliktigar. Skall vi alls kunna börja ta oss framåt i rätt riktning så måste det komma till satsningar som innebär ett lyft för förskolan och skolorna här i kommunen. Därför har vi lösgjort 55 extra miljoner, utöver den borgarliga alliansens bundgetförslag.


Det har vi kunnat göra med bibehållen kommunalskatt därför att vi lägger ut mer av de samlade resurserna ut i verksamheterna istället för som alliansen håller dem inne, lägger på hög. Vi har en något långsammare takt för de framtida pensionsåtganden. Vi vill se över köp av externa tjänster, tillexempel konsulter och vi vill se över hela den kommunala förvaltningen, för vi tror inte att resurserna används optimalt, här kan man, tror vi spara in resurser. Ögonen har alltid funnits riktade mot de kommunala verksamheterna när pengar skall sparas in - nu vill vi titta åt andra håll för att se om resurserna används optimalt.

Vår budget innebär ordentliga satsningar som syns - ökad skolpeng, ökad peng till förskolan. Lägre avgifter för att delta i musikskolan, ökad peng till äldreomsorgen med krav på lägst bemanning, och en hel del mer som skulle stimulera Österåkers kommun att offensivt möta framtiden

Vi socialdemokrater vill helt enkelt mer!

fredag 11 november 2011

Historiebeskrivningen ska vara rätt !

I dessa dagar görs försök att skriva om den politiska historien. På nationell nivå försökte moderaternas partisekreterare hävda att moderaterna bland annat varit för kvinnlig rösträtt, rätt häpnadsväckande då det i själva verket var precis tvärtom kraftfulla motståndare.

Även här lokalt i vår egen kommun görs försök att ta åt sig äran av frågor som vi socialdemokrater kämpat för länge i starkt motstånd från varje borgerligt parti. En sådan fråga handlar om avgiften för trygghetslarm. 

Nu har de borgerliga partierna gett oss rätt, och det tycker vi är bra, men återstår är att ge oss kredit för vår kamp och inte försöka få det till att de alltid varit för vårt förslag. Så därför publicerar jag här den rätta historiebeskrivningen - för rätt skall vara rätt.

Avgiften för trygghetslarm infördes i samband med stora skattesänkningar på 80-talet, vi socialdemokrater protesterade och yrkade avslag redan då. Därefter har avgiftsfritt trygghetslarm funnits med i S-budgetar fram till 1994 och som vallöften i våra kommunala handlingsprogram. När vi fick makten i Österåker avskaffade vi avgiften för trygghetslarm från 1 januari 1995. Tyvärr förlorade vi makten och moderaterna tillsammans med en borgerlig allians återinförde avgiften för trygghetslarm 1999. Allt sedan dess så har vi socialdemokrater kämpat för att avgiften för trygghetslarm skall tas bort, och det har funnit med i S-budgetar och vallöften, senaste i kommunvalet 2010.


2010-11-11, lämnade vi socialdemokrater in en motion där vi föreslog att trygghetslarm skall vara avgiftsfritt. Ett år senare förklaras nu motionen besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige tidigare i höst i år beslutat sig för att införa avgiftsfritt trygghetslarm från och med 1 december 2011. Vi undrar förståss varför det dröjt ett helt år för att komma fram till det kloka beslutet att ta bort avgiften för trygghetslarm och varför vår motionen inte kunnat bifallas, när vi i praktiken faktiskt fått gehör från en borgerliga allians som nu äntligen ändrat sin politik.

torsdag 3 november 2011

Besök hos Per-Oskar på Ingmarsö

Startade tidigt denna fina höstdag för att tillbringa dagen i vackra Stockholms Skärgård och på Ingmarsö hos partivännen Per Oscar Eriksson.Färden gick till Åsätra på Ljusterö, där Per Oscar hämtade oss Bror Segerlund Reynoldh och undertecknad i sin båt. Åsätra hamn som i investeringsbudgeten för 2012 skall muddras förhoppningsvis så pass väl att den går att använda som en riktig hamn fullt ut.  Bristen på båtplatser för skärgårdsborna i hamnen hoppas vi skall kunna lösas det också.


Vädret i skärgården var stilla och lite smågrått. Havet låg lugnt stilla och vackert.


På vägen ut i båten pratade vi om både svartbyggen som vi passerade och märkliga nybyggda villor som inte passar in i den fina skärgårdsnaturen. Det klart vi undrade över valet av hus, och varför man i vissa fall gör om naturen så mycket, när det måste vara hela vitsen med att bygga i skärgården att komma nära just den fria naturen. Här finns också de husbyggen som verkligen är fina och som smälter in i omgivningen.Vacker vy på väg ut till Ingmarsö
Och så var vi framme. Passerade med båten krogen och bryggan för att lägga till vid Per Oscars brygga vi hans båtvarv. Här drev han en gång i tiden en båtskola där många duktiga elever passerat genom åren.
Nu väljer båtägare att vinter förvara sin båt här eller får hjälp med att spola båten ren från alla snäckor som samlats på skrovet efter sommarsäsongen.


Många fina och charmiga träbåtar stod staplade på rad. En del av dessa väntade på att få en eller annan trädel utbytt.


Per Oscar genuin skärgårds bo och tålig socialdemokratisk kämpe som varit Ingmarsö bo hela livet. Att han lagt sin själ i ön och på omsorgen om dess framtid går inte att ta miste på. Det har inte alltid varit så enkelt kan man förstå. Men han har aldrig gett upp, det måste man hedra honom för.

Här visar Per Oscar oss en egentillverkad modell , naturligtvis helt skalenligt som visar hur det såg ut förr i tiden med båthuset och bryggorna.

Vi hann med en promenad runt ön där vi fick se både ett antal uppbyggda bostadsrätts lägenheter som den fina bygdegården.

Skolan på Ingmarsö till hö,  idag var inga skolbarn här för det är novemberlov. Skolan precis som affären är naturligtvis viktiga för att Ingmarsö skall vara en levande ö.
I lokalen bredvid där det tidigare varit en gymnastiksal, är nu ombyggd och fungerar som en arbetsplats för ett antal tjejer som jobbar med Taxi Stockholms växel. Vi hälsade på och fick lära oss hur systemet funkar. En arbetsplats som betyder mycket och vi var alla överens om att det hedrar Taxi Stockholm att göra denna satsning här på Ingmarsö. Det bidrar starkt till att det skall vara möjligt att kunna bo och leva på denna fina ö.

Tack Per Oscar för en fin dag!

onsdag 2 november 2011

Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

S-budgeten för Österåker 2012
Vi vill lite mer - riktiga satsningar som alla kan se!

Det går bra ekonomiskt för Österåker. För andra året i rad kommer kommunen att få ett stort överskott. Därför har lån betalats av och extra pensionsinbetalning har gjorts.

Nu är det hög tid att kommuninnevånarna får ta en direkt del av överskottet. Kommunen har råd med det! För trots den stora vinsten de senaste åren så har pengarna till skolan och förskolan och resurserna till äldreomsorgen inte räckt till.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2012 är därför fyllt av satsningar som märks och syns!

Vi vill helt enkelt lite mer och vill också att det skall synas att det finns politiker som bryr sig och tror på Österåker och framtiden.
En offensiv budget med 55 miljoner utöver den borgerliga alliansens förslag!
Det kan vi göra säger Ann-Christine Furustrand (S) kommunalråd i opposition, med bibehållen skatt genom att göra andra politiska värderingar, anlita färre konsulter och inte samla pengar på hög. Det ger bland annat färre barn i förskolans barngrupper, en ordentligt ökad skolpeng och en kraftigt sänkt avgift till musikskolan.

Vi investerar i bärbara datorer till alla lärare. Ökar ersättningen till äldreomsorgen med krav på lägsta bemanning. Tar bort egenavgiften för dem som vårdar anhöriga i hemmet. Upprustar både lekplatser och Bredviksbadet. Satsar på bättre skolmiljö och säkrare trafik vid förskolor och skolor. Sist men inte minst så vill vi se till att friidrottsarenan Röllingby blir av.


Torgmöten på Storängstorget i Åkersberga

Gänget som stod å Storängstorget i Åkersberga i lördags, 2 juni. Det var mycket trevligt och tack för alla samtal från våra medborgare. S...